06.09.2023

Utsett avfallsdirektivet

For dårlig info

Norges Fiskarlag er en av organisasjonene som har bedt myndighetene å utsette innføringen av det nye avfallsdirektivet for skip. Ordningen er for dårlig opplyst og på plass, mener vi.

Norske Havner, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Kystrederiene og Nettverk fjord- og kystkommuner har i fellesskap sendt et brev til Klima- og miljødepartementet der de ber om at den nye ordningen om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip utsettes.

Organisasjonene har bidratt faglig til implementering av det nye skipsavfallsdirektivet i norsk rett. Brukerorganisasjonene har også deltatt i referansegruppen til skipsavfallsprosjektet, som har jobbet med veiledning for beregning av avfallsgebyr i havn, metode for innsamling av data og rapportering på oppfisket avfall, herunder også revisjon av «Veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner» (M-714).

Organisasjonene har vært tydelige på at vi støttet intensjonen i skipsavfallsdirektivet, og mener det vil bidra til å redusere marin forsøpling.

Men – vi har påpekt at vi finner det svært uheldig at de vedtatte endringer i forurensningsforskriften skal settes i verk fra 1. oktober, fordi informasjon til berørte parter er svært mangelfull og veilederen som skulle utarbeides av skipsavfallsprosjektet ikke er kunngjort.

-Departementet bør komme oss i møte her. Slik det er nå vil det være for stor usikkerhet hos de ulike aktørene for hvordan regelverket skal håndteres i praksis, sier leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø.

På den bakgrunn har Norske Havner, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Kystrederiene og Nettverk fjord- og kystkommuner bedt regjeringen om å utsette ikraftsettelsesdato til 1. januar 2024, slik at berørte parter får tilstrekkelig veiledning til å innarbeide endringene i sine virksomheter.

Den nye forskriften var på høring i 2021, og Norges Fiskarlag leverte høringssvar i januar 2022:

Vi omtale også saken i sommer: