Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.01.2022

Positiv til havneavgift

Svar i avfallshøring

Norges Fiskarlag har gitt vårt høringssvar om endringer knyttet til levering og mottak av avfall og lasterester fra skip. Det er foreslått en avgift på inntil 1400 kroner i året per fartøy.

Som følge av at Skipsavfallsdirektivet er gjennomført i EU er det behov for å oppdatere norsk regelverk rundt samme tema. Forurensingsforskriften kapittel 20 er derfor foreslått oppdatert. Norges Fiskarlag har gjennomført en organisatorisk høring, og har levert vårt høringssvar i saken.

Må ha bred løsning

Vi er i utgangspunktet positive til en avgift for å få på plass et avfallssystem i havnene. Vi mener at muligheten for å kunne levere «oppfisket» avfall som i alle havner vil bli en stor forbedring sammenlignet med dagens Fishing for Litter-ordning, hvor bare 11 havner tilbyr denne løsningen.

-I utgangspunktet mener vi at det er rimelig at alle havnebrukere betaler for et avfallssystem til eget avfall, og synes det er flott at også oppfisket avfall skal inkluderes i gebyret, sier Kåre Heggebø som er leder i Norges Fiskarlag.

Det er avgiften i den enkelte havn som skal finansiere tilrettelegging for sortering, levering og håndtering av avfallet på land. Det er estimert at avgiften vil bli i størrelsesorden 1000 – 1400 kroner pr fartøy, men ut fra det vi vet om kostnadene rundt «Fishing for Litter-ordningen» greier vi ikke å forstå hvordan et gebyr i denne størrelsesorden vil være nok.

-Vi er bekymret for at gebyret kan bli større enn antatt, særlig i enkelte havner hvor det ikke er etablert sorteringsanlegg i dag, eller det er dårlig utbygd infrastruktur i området rundt. Dette kan i verste fall føre til at det blir stor variasjon i gebyrene fra havn til havn, som igjen kan føre til at lavt gebyr kan bli et konkurransefortrinn, sier Kåre Heggebø.

Konkret innspill

Norges Fiskarlag har på bakgrunn av denne bekymringen bedt Miljødirektoratet om en redegjørelse for hvordan de har kommet frem til estimatet for avgiften, og også bedt om informasjon om hvem som skal betale for eventuelle merutgifter.

Vi har samtidig lansert en løsning for å holde kostandene nede på det foreslåtte nivå. Vi foreslår å organisere avgiften som et årlig gebyr til staten, differensiert på fartøystørrelse, som så fordeles ut til havnene. På denne måten sikrer vi at beløpet blir det samme uavhengig av geografisk plassering av havna, og at ingen havner opplever konkurransefortrinn som følge av lavt gebyr.

Vil ta gode valg

-Det er tydelig at det er mange miljøengasjerte fiskere der ute, som er opptatt av at det legges til rette for å ta gode og miljøbevisste valg i forhold til håndtering av avfall, sier Maria Pettersvik Arvnes som har sammenstilt innspillene fra medlemslagene. Hun har også hatt tett dialog med flere kolleger i medlemslag og gruppeorganisasjoner, samt direkte med fiskere i utarbeidelsen av høringssvaret.

For å sikre at det legges opp til praktisk gjennomførbare tiltak, tilpasset norske forhold har vi foreslått at det opprettes dialog mellom havnebrukere, havnene og miljømyndighetene i det videre arbeidet med forskriftendringen og veiledningsmateriell til denne.

-Vi vil fortsette å jobbe for at det legges til rette for gode, praktiske løsninger med likt avgiftsnivå for lik fartøystørrelse i tiden fremover, sier Kåre Heggebø. Det kan derfor se ut til at siste ord fra vår side ikke er sagt i denne saken.

Meget bra på Ballstad: Avfallsløsningene i mange havner er tildels dårlige, bare det å bli av med ordinært restavfall kan være en utfordring. Dette er kontaineren som står tilgjengelig for restavfall på Ballstad. Slik sett er løsningen svært god i denne havnen.