Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene er utarbeidet og behandlet i Landsstyret og vedtatt etter høring i organisasjonen. Retningslinjene gjelder for både tillitsvalgte og ansatte.

1. Innledning

Etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i Norges Fiskarlag skal legge til rette for en positiv utvikling av hele organisasjonens kultur med det formål å utvikle fellesskapet og en atmosfære av åpenhet, tillit, stolthet og tilhørighet.

2. Om forskjellbehandling

Ingen skal ulovlig eller urimelig forskjellsbehandles på grunn av kjønn, religion, politisk oppfatning, etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, samlivsform eller alder.

3. Mobbing, seksuell trakassering og kjøp av seksuelle tjenester

Det er nulltoleranse for mobbing og trakassering, herunder uønsket seksuell oppmerksomhet, og kjøp av seksuelle tjenester.

4. Håndtering av konflikter knyttet til arbeidsmiljøet

I tillegg til det ansvar den enkelte ansatte og tillitsvalgte selv alltid vil ha for egen atferd og medvirkning til å utvikle et godt arbeidsmiljø, vil ledere ha et særskilt ansvar for å legge forholdene til rette slik at mobbing, trakassering og ødeleggende konflikter ikke finner sted.

5. Tjenestereiser

Alle reiser i organisasjonens tjeneste skal i utgangspunktet gjøres på billigste måte, fortrinnsvis gjennom virksomheter som har tariffestede lønns- og arbeidsvilkår. Det skal i vurderingen tas hensyn til tids- og kostnadseffektivitet, ansattes og tillitsvalgtes arbeidssituasjon og til miljøet.

6. Politikk for rusmiddelbruk

Det er uakseptabelt å møte på jobb påvirket av rusmidler. Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger for ansatte og tillitsvalgte, skal det vises måtehold med alkohol og det forventes en atferd som ikke går ut over organisasjonens omdømme.

7. Behandling og oppbevaring av personopplysninger

Lov om behandling av personopplysninger følges i alle organisasjonsledd. Målet er å hindre at personopplysninger kompromitteres. Sensitive dokumenter skal håndteres og oppbevares slik at informasjonen ikke kommer på avveie. Det betyr at disse skal være under tilsyn, være passordbelagt eller fysisk sikret ved innlåsing i skap, rom eller lignende.

8. Sosiale medier, opprop, leserinnlegg mv

Ansatte og tillitsvalgte i Norges Fiskarlag har en viktig rolle i formidling av organisasjonens verdier, mål og aktiviteter. Ansatte og tillitsvalgte skal et bevisst forhold til undertegning av opprop, skriving av leserinnlegg og til å bruke sosiale medier. Bruken av sosiale medier i jobbsammenheng skal bygge opp under og synliggjøre organisasjonens vedtatte politikk og arbeid.

9. Interessekonflikter, taushetsplikt og lojalitet

Som ansatt og tillitsvalgt vil all opptreden utad bli identifisert med Fiskarlaget. Fiskarlaget har behov for en åpen ytringskultur for at vi som organisasjon skal fungere og utvikle oss. En åpen ytringskultur er også viktig for arbeidsmiljøet og den enkeltes trygghet og trivsel.

10. Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Vi viser til varslingsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A som oppstiller en lovmessig rett til varsling. Arbeidsmiljølovens varslingsregler går ved konflikt foran disse retningslinjene.

11. Konsekvenser av brudd på de etiske retningslinjer

Brudd på de etiske retningslinjene behandles som personalsak og kan eventuelt få konsekvenser for arbeids- og ansettelsesforholdet til ansatte i det enkelte organisasjonsledd.