Kontakt

Norges Fiskarlag

Havnegata 9, oppgang B, 4. etasje, 7010, Trondheim

Telefon: 73 54 58 50
Epost: fiskarlaget@fiskarlaget.no
Postadresse: Postboks 1233 Torgarden, 7462, Trondheim
Organisasjonsnummer: Norges Fiskarlag: 938 500 290 / Fiskarlagets Servicekontor: 984 152 094

Ansatte i Norges Fiskarlag

Generalsekretæren i Norges Fiskarlag er øverste administrativt ansatte.

Sverre Johansen tiltrådte som generalsekretær 16. august 2021.

Han er utdannet fiskerikandidat og har i tillegg en grad i statsvitenskap. Han har tidligere vært avdelingsdirektør i daværende Fiskeri- og kystdepartementet med ansvar for ressursforvaltning, kontroll og internasjonale fiskeriforhandlinger. Før ansettelsen hos oss var Sverre Johansen leder i avdeling for handel og industri i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, der han hadde sektoransvar for fiskeindustri, markedsadgang og handelspolitikk. Han har arbeidet mye med førstehåndsomsetning, fiskerireguleringer og andre nærings- og handelspolitiske spørsmål, i tillegg til økonomiske rammevilkår for sjømatnæringen.

Sverre Johansen

Generalsekretær

+4798051507
sverre@fiskarlaget.no

Jan Birger Jørgensen har jobbet i Fiskarlaget siden 1994, og har vært assisterende generalsekretær siden 2005.

Jan Birger har foruten det administrative instruksansvaret som følger stillingen ansvar for følgende fag- og saksområder:

• Koordinerings- og kvalitetssikringsansvar for saksområdene under fagområdet ressurs
• Kvote- og reguleringssaker i pelagisk sektor
• Struktur- og konsesjonsspørsmål i flåten
• Kvotefordelingsspørsmål
• Lovverk til utøvelse og deltakelse i fiske
• Internasjonale kvoteforhandlinger og ressursforvaltningsspørsmål
• Ressursbiologiske spørsmål

Jan Birger Jørgensen

Assisterende generalsekretær

+4793044346
jan.birger@fiskarlaget.no

Jan-Erik Indrestrand har hatt jobben som informasjonsleder i Fiskarlaget siden 2011. Jan-Erik har ansvar for intern og ekstern informasjon i organisasjonen.

 • Tilrettelegging og formidling av intern og ekstern informasjon.
 • Faglig rådgivning, også til de ulike organisasjonsleddene
 • Samfunnskontakt
 • Mediekontakt
 • Nettredaktør

 

Jan-Erik Indrestrand

Informasjonsleder

+4797114141
jan.erik.indrestrand@fiskarlaget.no

Erling Holmeset har jobbet i Norges Fiskarlag siden 1986, først som sekretær (1986–1989), og deretter avdelingsleder (1989–1998), og siden 1998 har han vært økonomisjef.

Erling er utdannet fiskeriøkonom ved Nordland distriktshøgskole i Bodø.

Erling jobber med følgende fag- og saksområder:

• Ansvar for økonomifunksjonen i Norges Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS, herunder organisasjonens felles finansieringsmodell, internkontroll, risikostyring og
  det juridiske for fagområdet
• Ansvarlig for rapportering-, budsjettering og prognose, og analyse av økonomiske resultater
• Saksbehandling næringsøkonomiske saker

 

Erling Holmeset

Økonomisjef

+4792443993
erling.holmeset@fiskarlaget.no

Synnøve startet i sin stilling i Fiskarlaget i april 2022.

Hun er samfunnsøkonom fra Norges Handelshøyskole, og arbeidet i Fiskeridirektoratet fra 2002 hvor hun har vært seniorrådgiver i Ressursavdelingen.

I Fiskarlaget skal hun arbeide med et bredt spekter av saker knyttet til næringsøkonomi, skatte- og avgiftspolitikk, markedsadgang, ressursforvaltning, fiskeriforhandlinger og kvotesystemet. 

Hun har kontorsted i Bergen sammen med ansatte i Sør-Norges Fiskarlag og i Fiskebåt Sør.

Synnøve Liabø

Fagsjef

+4795927850
sylia@fiskarlaget.no

Ståle Hellesø er utdannet cand. jur. ved Universitetet i Oslo (1995), og han har jobbet som jurist i Fiskarlaget siden 1999 og som advokat siden 2006.

Ståle er bosatt i Ålesund, og har kontorplass hos advokatfirmaet Judicia DA i Grimmergata 5, 6002 Ålesund.

Ståle bistår medlemmer i juridiske spørsmål på en rekke områder som berører yrkesutøvelsen:

 • Juridisk rådgivning
 • Partsrepresentasjon
 • Forsikringssaker 
 • Reklamasjoner bygging og kjøp av fartøy
 • Straffesaker
 • Skilsmissesaker med deling av fartøyverdier
 
Ståle Hellesø

Advokat

+4792833464
staale.helleso@fiskarlaget.no

Bjørn Kvello ble ansatt som juridisk seniorrådgiver i Norges Fiskarlag i mai 2012, og har siden november 2020 jobbet som advokat i Norges Fiskarlag.

Bjørn bistår medlemmer i juridiske spørsmål på en rekke områder som har betydning for medlemmene. Det gjelder blant annet følgende saker:

 • alle typer saker mot fiskerimyndighetene 
 • forsikringssaker
 • erstatningssaker
 • reklamasjonssaker etter kjøp/reparasjon av fartøy
 • straffesaker
Bjørn Kvello

Advokat

+4795054720
bjorn.kvello@fiskarlaget.no

Joakim Martinsen har vært ansatt i Norges Fiskarlag siden 2007.

Han er nautisk utdannet (VK III nautisk linje) og Fiskerikandinat fra NFH/UiT (fiskeriteknologi/økonomi), har arbeidserfaring fra ringnot og pelagisk trål, har jobbet for FHF med fartøy- og redskapsteknologi, hatt ulike roller i Norges Fiskarlag, men jobber nå med maritime spørsmål for organisasjonen.

•    Regelverk og samarbeid med Sjøfartsdirektoratet (fartøy og bemanning)
•    Sjøsikkerhet
•    Fartøyutvikling
•    Grønn omstilling i fiskeflåten

Joakim Martinsen

Fagsjef

+4791336034
joakim@fiskarlaget.no
Jan Henrik Sandberg han vært ansatt som seniorrådgiver i Fiskarlaget siden 2011, med ansvar for forskning, areal- og miljøsaker i kystsonen.

Jan Henrik har fagansvar for disse saksområdene:

 • Sameksistens med andre næringer og interesser
 • Planlegging og forvaltning i kystsonen
 • Konsekvensutredninger
 • Forskningspolitikk
 • Marint arealvern
 • Forurensning og sjømattrygghet
 • Marin forsøpling
 • Klimatilpasning og CO2-utslipp
 • Marine kartlegginger
 • Forholdet til nasjonale/regionale nærings-, plan- og miljøstrategier
 • Forvaltningsplaner for havområdene
Jan Henrik Sandberg

Seniorrådgiver

+4797682469
jan.henrik@fiskarlaget.no

Maria Pettersvik Arvnes er utdannet marinbiolog og var før ansettelsen i Fiskarlaget i to perioder i Miljødirektoratet, samt i SALT Lofoten med ansvar for blant annet forvaltningsplaner og prosjekt knyttet til mikroplast.

Hun startet i Fiskarlaget i september 2021 og arbeider med:

 • saker knyttet til petroleumsvirksomheten hvor fokus er å ivareta fiskeri-interessene
 • helhetlige forvaltningsplaner av våre havområder
 • sameksistens mellom fiske og annen virksomhet på sjøen, som havvind, kabler mv
 • saksområder knyttet til marin forsøpling, tap av fiskeredskaper, miljøkrav, avfall mv
 • forvaltning av tang og tare
Maria Pettersvik Arvnes

Seniorrådgiver

+4790623689
maria@fiskarlaget.no

Henriette arbeider fra 1. januar 2023 med jus og organisasjon i Norges Fiskarlag

Hun har  en delt stilling med kontorsted i Måløy, der hun arbeider for medlemmer i Sør-Norges Fiskarlag.

Fram til 1.1.23 arbeidet hun i Sogn og Fjordane Fiskarlag som daglig leder.  

Henriette Skaar

Seniorrådgiver

+4791823569
henriette@fiskarlaget.no
Tor Bjørklund Larsen har siden oktober 2014 arbeider med miljøsertifisering og bestandsforvaltning i Norges Fiskarlag.
Stillingen er et samarbeidsprosjekt mellom salgslagene, Norges Sjømatråd og Norges Fiskarlag. 
 
Tor jobber med følgende saksområder:
 • Miljøsertifisering i fellesprosjekt med Norges Sjømatråd og Norsk Villfisk
 • Internasjonale standarder og sertifisering
 • Øvrige saker knyttet til bærekraft. 

 

Tor Bjørklund Larsen

Seniorrådgiver

+4798033041
tor@fiskarlaget.no
Øyvind Tverå har siden 2012 jobbet som rådgiver i informasjonsavdelingen.
Øyvind jobber med drift av Fiskarlagets IKT-systemer og med informasjonsformidling, og har følgende ansvarsområder:
 • IKT-drift og koordinering
 • Brukerstøtte og support
 • Nettside
 • Medlems-app
 • Sosiale medier
Øyvind Tverå

Rådgiver

+4741231025
oyvind@fiskarlaget.no

Trude Knutsen jobber som rådgiver innenfor ressursforvaltning og skal i hovedsak jobbe innenfor følgende saksområder:

 • Generelle ressursbiologiske spørsmål (bestand, kvoteråd, forvaltningsplaner, høstingsregler) og kontakt mot forskningsmiljøer (havforskningen, ICES mv)
 • Regulering av disse fiskeriene: 
  • torske- og sildesektoren
  • skalldyr (reker og krabbe)
  • sjøpattedyr (regulering og forvaltning)
  • tekniske reguleringer i utøvelsen av fiskeriene
  • kvotefordelingsspørsmål mellom flåte- og redskapsgrupper
 • Struktur- og konsesjonsspørsmål i flåten
 • Internasjonale forvaltningsspørsmål om sjøpattedyr (IWC og NAMMCO)
 • Internasjonale fiskeriforhandlinger (kvoteavtaler)

Trude startet i stillingen i september 2021, og har kontorsted i Tromsø sammen med Nord Fiskarlag.

Trude Knutsen

Rådgiver

+4741231134
trude@fiskarlaget.no
Hanna Kristie Bakke-Jensen ble ansatt som rådgiver i Norges Fiskarlag i august 2019.
Hun har en bachelor i statsvitenskap etterfulgt av en master i organisasjon og ledelse fra universitetet i Tromsø.

Hanna har ansvar innen disse arbeidsområdene:

o    Organisasjonsutvikling
o    Samfunnskontakt
o    Medlemstilbud
o    Medlemsverving 
o    Sosiale ordninger 
o    Likestilling og trakassering 
o    Matsvinn
o    Utdanning – og unge i fiskeriene 
Hanna Bakke-Jensen

Rådgiver

+4790013381
hanna@fiskarlaget.no

Svein Harald Antonsen har siden 2019 jobbet med dokumentasjonsforvaltning i Norges Fiskarlag.

Svein Harald jobber innen disse arbeidsområdene

 • Administrator for arkiv- og saksbehandlingssystemet
 • Opplæring og support til administrasjonen
 • Personvern/GDPR

 

Svein Harald Antonsen

Rådgiver

+4793431318
svein.harald@fiskarlaget.no
Marit Hiim Haugseth har siden august 2016 ledet Norges Fiskarlags Russlandsprosjekt.
Prosjektet ble etablert i 2006 som et nært samarbeid med to russiske fiskeriorganisasjoner i Murmansk, og er medfinansiert av Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.
Hovedhensikten er å utvikle samarbeid og dialog og bidra til å styrke kontakt mellom næringene på begge sider av grensen.
 
Marits arbeidsoppgaver er:
 • Prosjektleder
 • Ansvarlig for det norsk-russisk samarbeidet

 

Hun arbeider også med:

 • Marin forsøpling
 • Samfunnskontakt
 
Marit Hiim Haugseth

Leder Russlandsprosjektet

+4793008482
marit@fiskarlaget.no
Karin M. Romundstad har jobbet i Norges Fiskarlag siden 1986.
 

Karins arbeidsoppgaver er  knyttet til:

 • Administrative oppgaver
 • Medlems- og fartøyregisteret
 • Arkiv- og saksbehandling
Karin Romundstad

Konsulent

+4746421648
karin.romundstad@fiskarlaget.no
May-Britt Moe har jobbet i Fiskarlaget siden februar 2016.
 
Hun arbeider med administrasjon av Fiskarlagets medlemmer og medlemsbåter, samt med regnskap og lønn.
May-Britt er også driftsansvarlig for Norges Fiskarlags velferdsarbeid.
 • Velferdsansvarlig
 • Fartøy- og personlig medlemskap
 • Fakturaspørsmål/regnskap/reiseregninger
 • HR
 • Forsikringskontakt Gjensidige/Sjøtrygdelagene

 

May-Britt Moe

Konsulent

+4792489559
maybritt@fiskarlaget.no

Ansatte i medlemslag

Ole Morten Sorthe har vært ansatt i Møre og Romsdal Fiskarlag siden 1998, først som sekretær (rådgiver) og så som daglig leder fra 2000. Foruten å lede kontoret administrativt, har Sorthe et særlig saksbehandlingsansvar på regulerings-, økonomisk- og fiskeripolitiske saker ved kontoret.

Han er fra 1.1. 23 konstituert daglig leder i Sør-Norges Fiskarlag

Ole Morten Sorthe

Konst. daglig leder, Ålesund

918 37 167
ole@fiskarlaget.no

Hanne Fagertun er fra 1. mars 2023 daglig leder for Nord Fiskarlag med ansvar for administrasjonen ved de tre kontorene i Tromsø, Bodø og Trondheim.

Hun startet i Fiskarlaget som daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag 1. oktober 2021.

Hun er 40 (2023) og fra Værøy, der hun blant annet har arbeidet som fisker med not og snurrevad, og som produksjonsmedarbeider ved flere fiskemottak på Værøy.

Etter studier i Eksportmarkedsføring ved Nord Universitet har hun blant annet vært eksportsjef i Salten Fiskeindustri med ansvar for eksport, salg og kundeoppfølging.

Det siste drøye året før oppstarten i Fiskarlaget var hun tilbake på hjemplassen i administrasjonen for fiskebåtrederiet Jarle Bergs Sønner AS, samt Brødrene Berg AS, som har fiskemottak og fiskeforedlingsbedrift.

Hanne Fagertun har kontor i Bodø.

Hanne Fagertun

Daglig leder, Bodø

40 63 20 22
hanne@fiskarlaget.no
Tove Strand

Kontorsekretær, Bodø

406 23 359
tove@fiskarlaget.no

Eli-Kristine Lund-Dahl er fra Medkila i Harstad og er fiskerikandidat fra universitetet i Tromsø. Som rådgiver arbeider hun med hele bredden av saker og oppgaver for fiskerne i nord.

Hun startet i stillingen 1. august 2018.

Eli-Kristine har siden 2011 studert og arbeidet med fagemner knyttet til fiskeri. I arbeidet med sin bachelorgrad hadde hun hovedfokus på ressursforvaltning, og masteroppgaven skrev hun knyttet til «trivselsparadokset» som ble funnet i Fiskerhelseundersøkelsen til SINTEF.

Der analyserte hun funnene som viser at kystfiskerne trives godt, til tross for at yrket både er utsatt for risiko og er fysisk krevende. Hun arbeider for øvrig nå også med artikkelstoff om masteroppgaven til det vitenskapelige tidsskriftet Marine Policy.

Hun har også tatt masteremner i kystsoneplanlegging og forvaltning, og enkeltfag om Norge-Russland-politikk, samt et ekstra fagemne om arktiske fiskerier ved Memorial University of Newfoundland.

Eli-Kristine arbeidet det siste året før ansettelsen i Fiskarlaget Nord som rådgiver i både Region Sør og Region Nord i Fiskeridirektoratet. Der har hun hatt oppgaver knyttet til fiskarmanntallet, ervervstillatelser, plansaker og innsamling av fiskeridata.

«Jeg har arbeidet med en del saksområder som berører fiskernes hverdag og håper dette skal være et godt grunnlag å ta med seg inn i det daglige arbeidet i Fiskarlaget Nord. Jeg ser frem til å komme i gang og bli kjent med organisasjonen», sier Eli-Kristine.

Eli-Kristine Lund-Dahl

Rådgiver, Tromsø

48 23 96 56
eli.kristine.lund@fiskarlaget.no

Marianne Sandstad er avdelingsleder ved Nord Fiskarlags kontor i Trondheim.

Hun startet i Fiskarlaget Midt-Norge som kontormedarbeider i 2000. Hun vikarierte for daglig leder fra høsten 2004, og ble ansatt i stillingen i juni 2005.

Hun er utdannet kjemilaborant, og har hatt diverse lederstillinger på laboratorier. Ansvarsområdet frem til 2023 var drift av kontoret for Fiskarlaget Midt-Norge, samt all saksbehandling og tilrettelegging for styret.

Fra 1.1.23 var hun frem til 1.3 konstituert daglig leder for det nye Nord Fiskarlag.

Marianne Sandstad

Avdelingsleder, Trondheim

95 79 39 95
marianne@fiskarlaget.no

Eirin Kongestøl Espeland er frå Stord og arbeider ved Sør-Norges Fiskarlag sitt kontor i Bergen.

Eirin har tidlegare jobba i administrasjonen ved Nordatlantisk samarbeide (NORA) på Færøyane.

Ho har studert samfunnsfag ved Høgskulen Stord/Haugesund og har og tatt ein bachelorgrad i kinesisk ved universitetet i Bergen. Eirin har også bachelor og master i samfunnsøkonomi.

Eirin Kongestøl Espeland

Rådgiver, Bergen

91 76 18 15
eirin@fiskarlaget.no

Britt Sæle Instebø er avdelingsleder ved Sør-Norges Fiskarlags kontor i Bergen.

Hun har jobbet i Norges Fiskarlag siden 1990, og er utdannet bedriftsøkonom. Hun var fra 2004 daglig leder i Fiskarlaget Vest (Hordaland og Rogaland), og sekretær i Sør-Norges Notfiskarlag.

Fra 1.1.23 er de to tidligere lagene gått inn i nye Sør-Norges Fiskarlag.

Sæle Instebø har ansvar for all drift av kontoret, som blant annet tar seg av saker i forbindelse med reguleringer i fiskeriene, arealproblematikk i strandsone og til havs (kommune-/reguleringsplaner, oppdrett, vindmøller) og utslippsaker. I tillegg håndterer hun høringssaker fra fiskerimyndighetene mottatt via Norges Fiskarlag.

Britt Sæle Instebø

Avdelingsleder, Bergen

45 47 63 60 / 70 10 77 50
Britt.SaeleInstebo@fiskarlaget.no

Henriette Skaar er fra 1.1.2023 ansatt i en delt stilling med kontorsted i Måløy. Hun er avdelingsleder i det nye Sør-Norges Fiskarlag og seniorrådgiver knyttet til Norges Fiskarlag.

Arbeidsområdet er jus og organisasjonsarbeid. Henriette har en master i rettsvitenskap og utvider nå sin kompetanse med selskapsrett og skatterett ved det juridiske fakultetet i Bergen. Hun har arbeidserfaring fra saks- og skadebehandling i Lindorff og Gjensidige, samt generell jus fra et advokatfirma i Bergen.

Familien på fem har flyttet til Måløy, som for øvrig er hjemstedet til hennes mann. Han arbeider som ingeniør knyttet til oppmåling av ulike fartøy og slik sett vil de begge nå arbeide innenfor maritim sektor.

Frem til 1.1.23 var hun daglig leder ved kontoret i Sogn og Fjordane Fiskarlag.

Henriette Skaar

Avdelingsleder, Måløy

91 82 35 69
henriette@fiskarlaget.no

Erlend Grimsrud er avdelingsleder ved Oslo-kontoret i Sør-Norges Fiskarlag. Han ble ansatt 1. september 2015, da som daglig leder i Fiskerlaget Sør. Fra 1.1.23 har Fiskerlaget Sør gått inn i det nye regionlaget Sør-Norges Fiskarlag.

Erlend S. Grimsrud er født i 1984 og opprinnelig fra Risør. Han har fiskerifaglig utdannelse fra Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole, med avsluttende mastergrad fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap.

Grimsrud har i drøyt to år hatt en stil­ling som rådgiver i Fiskeridirektoratet region Sør ved kontoret i Fredrikstad. Han har også arbeidserfaring som kvalitets­-ansvarlig hos fiskehandler i Oslo og som forskningstekniker hos NOFIMA.

Erlend Grimsrud

Avdelingsleder, Oslo

99 49 02 56
erlend.grimsrud@fiskarlaget.no

Bjørn Kåre Steinnes er utdannet innen økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Ålesund, og har også allsidig bakgrunn fra fiskefartøy og er utdannet kystskipper fra Fræna videregående skole, avd. Aukra.

Bjørn Kåre Steinnes startet i stillingen som rådgiver 20. august 2019. 

Bjørn Kåre Steinnes

Rådgiver, Ålesund

90 04 26 94
bks@fiskarlaget.no

Fiskarlagets landsstyre

Kåre Heggebø ble valgt til leder av Norges Fiskarlag på Landsmøtet i 2021.

Han har vært andre nestleder i hele perioden Kjell Ingebrigtsen var leder, fra 2013-2021.

Kåre er yrkesfisker fra Ølen i Rogaland, han driver en kystsjark innenfor pelagisk sektor sammen med kona Karin .

Kåre Heggebø

Leder

+4799576904
kare@fiskarlaget.no

Jan Roger er fra Tromsø¸ og representerer Fiskebåt i Landsstyret. 

Han ble valgt til 1. nestleder på Landsmøtet i 2021

Jan Roger Lerbukt

1. nestleder

41 77 55 10
janroger@hermesas.no

Jan Erik er fra Brønnøysund og representerer Samarbeidsrådet Nord i Landsstyret.

HAn ble valgt til 2. nestleder på Landsmøtet i 2021

Jan Erik Johnsen

2. nestleder

90 60 82 78
jan-erik@sklinnabanken.no

Kurt Ludvigsen er fra Sommarøy og representerer Samarbeidsrådet Nord. Han ble valgt inn på Landsmøtet i 2021

Kurt Ludvigsen

Representant

91 12 14 60
kludvi@outlook.com
Tomas Sagen

Representant

90 73 98 39
tomassagen@gmail.com

Einar Helge er fra Engavågen i Nordland og representerer Samarbeidsrådet Nord.

Einar Helge Meløysund

Representant

97 66 40 63
e-he-me@online.no

Jan Petter ble valgt inn på Landsmøtet i 2021.

Han er også leder i Mannskapsseksjonen

Jan Petter Børresen

Representant

41 42 64 01
jp-bo@online.no

Sturla Hepsø er fra Steinsdalen i Osen kommune og representerer Samarbeidsrådet Nord i Landsstyret. 

Han er også leder i Fiskarlaget Midt-Norge

Sturla Hepsø

Representant

99 22 49 02
s.hepsoe@online.no

Leif Egil er fra Ålesund og ble valgt inn på Landsmøtet i 2021

Leif Egil Grytten

Representant

90 89 46 49
leif@koralen.no
Erik Gåsvær

Representant

47 90 15 32
erikgasv@hotmail.com

Thor Gunnar ble valgt inn i Landsstyret for to år på landsmøtet 31. oktober 2019. Han ble gjenvalgt i 2021.

Har kommer fra Flekkerøy.

Thor Gunnar Martinsen

Representant

95 20 47 47
tgmart@online.no

Paul Harald representerer Fiskebåt i Landsstyret og ble valgt inn på Landsmøtet i 2021.

Paul Harald Leinebø

Representant

90 93 79 99
paul@phlseagold.no

Anders Klovning er fra Utsira og representerer Fiskebåt i Landsstyret

Anders Klovning

Representant

94 10 36 31
ankersett@yahoo.no

Olav er fra Torangsvåg og representerer Fiskebåt i Landsstyret.

Olav O. Østervold jr

Representant

90 50 97 48
olavoestervold@gmail.com

Ansatte i Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen

Heidi Merethe Rånes har jobbet i Båteierseksjonen siden juni 1995. Hun er utdannet cand. mag. fra Høgskolen i Nordland.

Heidi Merethe Rånes

Seniorrådgiver i Båteierseksjonen

932 01 928
heidi@fiskarlaget.no

Geir Kroknes har vært ansatt i Båteierseksjonen siden april 1989. Først som tariffsekretær, og siden 1991 som seksjonsleder. Kroknes jobbet i Garantikassen fra 1980 til han begynte i Båteierseksjonen.

Utdannet fiskeriøkonom fra Distriktshøgskolen i Bodø. Var fisker i til sammen tre år, og jobbet to år i Sparebank1 Nord-Norge (den gang Sparebanken Sortland og Øksnes).

Geir Kroknes

Seniorrådgiver i Båteierseksjonen

922 83 643
geir.kroknes@fiskarlaget.no

Audun Stautland har hatt den daglige ledelsen av Mannskapsseksjonen siden 2007. Har er cand.jur. fra UiO og har hatt advokatbevilling siden 2000. Tidligere har han arbeidet som advokat 2003-2007, dommerfullmektig/tingrettsdommer 1998 – 2003, juridisk konsulent hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag 1995 – 1997, og saksbehandler i Samferdselsdepartementet 1993 – 1995.

Følg oss gjerne på vår Facebook-gruppe Mannskapsseksjonen Norges Fiskarlag. Kun medlemmer slipper inn her. Administrator er styreleder. 

Audun Stautland

Daglig leder i Mannskapsseksjonen

40 62 88 83
audun.stautland@fiskarlaget.no

Presseinformasjon

Norges Fiskarlag har tre primærkontakter for media og mediehenvendelser:

Vi ber om at alle medieforespørsler tas med informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand, som også har ansvar for henvendelser knyttet til annonsering, leverandørhenvendelser og søknader om støtte/sponsing.

Uttalelser

Når det gjelder uttalelser fra Fiskarlaget knyttet til organisasjonen og fiskeripolitiske saker er det primært leder Kåre Heggebø og generalsekretær Sverre Johansen som er hovedkontaktpunkt.

Bilder

Norges Fiskarlag tilbyr medieaktører fri bruk av våre bilder ved kreditering av fotomateriale.

Ved ønske om bruk av andre bilder enn de som legges tilgjengelig på vår nettside, kan det tas kontakt med informasjonslederen ved spesifikke forespørsler om foto av personer, fartøy eller steder/hendelser/miljø.

For direktekontakt

Informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand, 97 11 41 41 – jan.erik.indrestrand@fiskarlaget.no
Leder Kåre Heggebø, 99 57 69 04 – kare@fiskarlaget.no
Generalsekretær Sverre Johansen, 98 05 15 07 – sverre@fiskarlaget.no