Kontakt

Norges Fiskarlag

Havnegata 9, oppgang B, 4. etasje, 7010, Trondheim

Telefon: 73 54 58 50
Epost: fiskarlaget@fiskarlaget.no
Postadresse: Postboks 1233 Torgarden, 7462, Trondheim
Organisasjonsnummer: Norges Fiskarlag: 938 500 290 / Fiskarlagets Servicekontor: 984 152 094

Ansatte i Norges Fiskarlag

Generalsekretæren i Norges Fiskarlag er øverste administrativt ansatte.

Sverre Johansen tiltrådte som generalsekretær 16. august 2021.

Han er utdannet fiskerikandidat og har i tillegg en grad i statsvitenskap. Han har tidligere vært avdelingsdirektør i daværende Fiskeri- og kystdepartementet med ansvar for ressursforvaltning, kontroll og internasjonale fiskeriforhandlinger. Før ansettelsen hos oss var Sverre Johansen leder i avdeling for handel og industri i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, der han hadde sektoransvar for fiskeindustri, markedsadgang og handelspolitikk. Han har arbeidet mye med førstehåndsomsetning, fiskerireguleringer og andre nærings- og handelspolitiske spørsmål, i tillegg til økonomiske rammevilkår for sjømatnæringen.

Sverre Johansen

Generalsekretær

+4798051507
sverre@fiskarlaget.no

Jan Birger Jørgensen har jobbet i Fiskarlaget siden 1994, og har vært assisterende generalsekretær siden 2005.

Jan Birger har foruten det administrative instruksansvaret som følger stillingen ansvar for følgende fag- og saksområder:

• Koordinerings- og kvalitetssikringsansvar for saksområdene under fagområdet ressurs
• Kvote- og reguleringssaker i pelagisk sektor
• Struktur- og konsesjonsspørsmål i flåten
• Kvotefordelingsspørsmål
• Lovverk til utøvelse og deltakelse i fiske
• Internasjonale kvoteforhandlinger og ressursforvaltningsspørsmål
• Ressursbiologiske spørsmål

Jan Birger Jørgensen

Assisterende generalsekretær

+4793044346
jan.birger@fiskarlaget.no

Erling Holmeset har jobbet i Norges Fiskarlag siden 1986, først som sekretær (1986–1989), og deretter avdelingsleder (1989–1998), og siden 1998 har han vært økonomisjef.

Erling er utdannet fiskeriøkonom ved Nordland distriktshøgskole i Bodø.

Erling jobber med følgende fag- og saksområder:

• Ansvar for økonomifunksjonen i Norges Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS, herunder organisasjonens felles finansieringsmodell, internkontroll, risikostyring og
  det juridiske for fagområdet
• Ansvarlig for rapportering-, budsjettering og prognose, og analyse av økonomiske resultater
• Saksbehandling næringsøkonomiske saker

 

Erling Holmeset

Økonomisjef

+4792443993
erling.holmeset@fiskarlaget.no

Jan-Erik Indrestrand har hatt jobben som informasjonsleder i Fiskarlaget siden 2011. Jan-Erik har ansvar for intern og ekstern informasjon i organisasjonen.

 • Tilrettelegging og formidling av intern og ekstern informasjon.
 • Faglig rådgivning, også til de ulike organisasjonsleddene
 • Samfunnskontakt
 • Mediekontakt
 • Nettredaktør

 

Jan-Erik Indrestrand

Informasjonsleder

+4797114141
jan.erik.indrestrand@fiskarlaget.no

Synnøve har vært ansatt som fagsjef i Fiskarlaget siden 2022.

Fra tidligere har hun erfaring fra arbeid med ressursforvaltning, nasjonale og internasjonale fiskerireguleringer gjennom 20 år i Fiskeridirektoratet.

I Fiskarlaget arbeider hun med et bredt spekter av saker knyttet til næringsøkonomi, skatte- og avgiftspolitikk, markedsadgang, ressursforvaltning og reguleringer:

•    Kvote- og reguleringssaker i hvitfisksektoren og pelagisk sektor
•    Kvotesystem generelt (ressursfordeling, strukturpolitikk)
•    Internasjonale kvoteforhandlinger og ressursforvaltningsspørsmål
•    Ressursbiologiske spørsmål
•    Skattespørsmål generelt, ressursrente, NOx, CO2 mv
•    Markeds- og handelsbetingelser (WTO)

Hun har kontorsted i Bergen sammen med ansatte i Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Synnøve Liabø

Fagsjef

+4795927850
sylia@fiskarlaget.no

Joakim Martinsen har vært ansatt i Norges Fiskarlag siden 2007.

Han er nautisk utdannet (VK III nautisk linje) og Fiskerikandinat fra NFH/UiT (fiskeriteknologi/økonomi), har arbeidserfaring fra ringnot og pelagisk trål, har jobbet for FHF med fartøy- og redskapsteknologi, hatt ulike roller i Norges Fiskarlag, men jobber nå med maritime spørsmål for organisasjonen.

•    Regelverk og samarbeid med Sjøfartsdirektoratet (fartøy og bemanning)
•    Sjøsikkerhet
•    Fartøyutvikling
•    Grønn omstilling i fiskeflåten

Joakim Martinsen

Fagsjef

+4791336034
joakim@fiskarlaget.no

Ståle Hellesø er utdannet cand. jur. ved Universitetet i Oslo (1995), og han har jobbet som jurist i Fiskarlaget siden 1999 og som advokat siden 2006.

Ståle er bosatt i Ålesund, og har kontorplass hos advokatfirmaet Judicia DA i Grimmergata 5, 6002 Ålesund.

Ståle bistår medlemmer i juridiske spørsmål på en rekke områder som berører yrkesutøvelsen:

 • Juridisk rådgivning
 • Partsrepresentasjon
 • Forsikringssaker 
 • Reklamasjoner bygging og kjøp av fartøy
 • Straffesaker
 • Skilsmissesaker med deling av fartøyverdier
 
Ståle Hellesø

Advokat

+4792833464
staale.helleso@fiskarlaget.no
Jan Henrik Sandberg han vært ansatt som seniorrådgiver i Fiskarlaget siden 2011, med ansvar for forskning, areal- og miljøsaker i kystsonen.

Jan Henrik har fagansvar for disse saksområdene:

 • Sameksistens med andre næringer og interesser
 • Planlegging og forvaltning i kystsonen
 • Konsekvensutredninger
 • Forskningspolitikk
 • Marint arealvern
 • Forurensning og sjømattrygghet
 • Marin forsøpling
 • Klimatilpasning og CO2-utslipp
 • Marine kartlegginger
 • Forholdet til nasjonale/regionale nærings-, plan- og miljøstrategier
 • Forvaltningsplaner for havområdene
Jan Henrik Sandberg

Seniorrådgiver

+4797682469
jan.henrik@fiskarlaget.no

Henriette arbeider fra 1. januar 2023 med jus og organisasjon i Norges Fiskarlag

Hun har  kontorsted i Måløy, der hun også vil bidra til å gi bistand til medlemmer i Sør-Norges Fiskarlag. Fram til 1.1.23 arbeidet hun i Sogn og Fjordane Fiskarlag som daglig leder.  

Henriette Skaar

Seniorrådgiver

+4791823569
henriette@fiskarlaget.no

Maria Pettersvik Arvnes er utdannet marinbiolog og var før ansettelsen i Fiskarlaget i to perioder i Miljødirektoratet, samt i SALT Lofoten med ansvar for blant annet forvaltningsplaner og prosjekt knyttet til mikroplast.

Hun startet i Fiskarlaget i september 2021 og arbeider med:

 • saker knyttet til petroleumsvirksomheten hvor fokus er å ivareta fiskeri-interessene
 • helhetlige forvaltningsplaner av våre havområder
 • sameksistens mellom fiske og annen virksomhet på sjøen, som havvind, kabler mv
 • saksområder knyttet til marin forsøpling, tap av fiskeredskaper, miljøkrav, avfall mv
 • forvaltning av tang og tare
Maria Pettersvik Arvnes

Seniorrådgiver

+4790623689
maria@fiskarlaget.no
Tor Bjørklund Larsen har siden oktober 2014 arbeider med miljøsertifisering og bestandsforvaltning i Norges Fiskarlag.
Stillingen er et samarbeidsprosjekt mellom salgslagene, Norges Sjømatråd og Norges Fiskarlag. 
 
Tor jobber med følgende saksområder:
 • Miljøsertifisering i fellesprosjekt med Norges Sjømatråd og Norsk Villfisk
 • Internasjonale standarder og sertifisering
 • Øvrige saker knyttet til bærekraft. 

 

Tor Bjørklund Larsen

Seniorrådgiver

+4798033041
tor@fiskarlaget.no

Trude har vært ansatt som rådgiver i Fiskarlaget siden oktober 2021. Hun er utdannet Fiskerikandidat fra fiskerihøgskolen i Tromsø, og har fra tidligere erfaring fra arbeid med ulike hvitfiskprosjekter gjennom klyngen Cod Cluster og rådgivningsselskapet Egga Utvikling.

 

I Fiskarlaget arbeider hun med et bredt spekter av saker knyttet til ressursforvaltning og reguleringer:

Kvote- og reguleringssaker i hvitfisksektoren, herunder:

 • Torsk, hyse og sei nord for 62° N
 • Blåkveite nord for 62° N
 • Kveite og breiflabb
 • Uer (vanlig uer og snabeluer)
 • Kongekrabbe
 • Makrellstørje
 • Lange og brosme
 • Torsk i Nordsjøen og Skagerrak
 • Sei i Nordsjøen og Skagerrak
 • Rødåte
 • Pigghå og håbrann
 • Tekniske reguleringer i utøvelsen av fiskeriene
 • Ressursbiologiske spørsmål
 • Kvotesystemet generelt

Trude har kontorsted i Tromsø sammen med ansatte i Nord Fiskarlag, avdeling Tromsø.

Trude er fra og med 12. juni 2023 i barselpermisjon, og vil være tilbake i jobb i Fiskarlaget i løpet av vinteren 2023/2024.  

Trude Knutsen (permisjon)

Rådgiver

+4741231134
trude@fiskarlaget.no
Hanna Kristie Bakke-Jensen ble ansatt som rådgiver i Norges Fiskarlag i august 2019.
Hun har en bachelor i statsvitenskap etterfulgt av en master i organisasjon og ledelse fra universitetet i Tromsø.

Hanna har ansvar innen disse arbeidsområdene:

o    Organisasjonsutvikling
o    Samfunnskontakt
o    Medlemstilbud
o    Medlemsverving 
o    Sosiale ordninger 
o    Likestilling og trakassering 
o    Matsvinn
o    Utdanning – og unge i fiskeriene 
Hanna Bakke-Jensen

Rådgiver

+4790013381
hanna@fiskarlaget.no

Svein Harald Antonsen har siden 2019 jobbet med dokumentasjonsforvaltning i Norges Fiskarlag.

Svein Harald jobber innen disse arbeidsområdene

 • Administrator for arkiv- og saksbehandlingssystemet
 • Opplæring og support til administrasjonen
 • Personvern/GDPR

 

Svein Harald Antonsen

Rådgiver

+4793431318
svein.harald@fiskarlaget.no
 Øyvind Tverå har siden 2012 jobbet som rådgiver i informasjonsavdelingen.
Øyvind jobber med drift av Fiskarlagets IKT-systemer og med informasjonsformidling og har følgende ansvarsområder:
 • IKT-koordinering
 • Brukerstøtte og support
 • Nettside
 • Medlems-app
 • Sosiale medier
Øyvind Tverå

Rådgiver

+4741231025
oyvind@fiskarlaget.no
Marit Hiim Haugseth er utdannet statsviter fra London School of Economics and Political Science, har tidligere erfaring fra politikken så vel som offentlig sektor.
 
Marit har  jobbet i Norges Fiskarlag siden 2016 og har følgende arbeidsområder:
–    Norsk – russisk fiskerisamarbeid
–    Samfunnskontakt
–    Medlemskontakt
–    Marin forsøpling
–    I tillegg her hun, sammen med Hanna Bakke-Jensen, podkastvertinne for Fiskarlagets podkast «Jeg kan ingenting om fisk» og
–    Hovedtillitsvalgt for «Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening»
Marit Hiim Haugseth

Seniorrådgiver

+4793008482
marit@fiskarlaget.no
Karin M. Romundstad har jobbet i Norges Fiskarlag siden 1986.
 

Karins arbeidsoppgaver er  knyttet til:

 • Administrative oppgaver
 • Medlems- og fartøyregisteret
 • Arkiv- og saksbehandling
Karin M. Romundstad

Konsulent

+4746421648
karin@fiskarlaget.no
May-Britt Moe har jobbet i Fiskarlaget siden februar 2016.
 
Hun arbeider med administrasjon av Fiskarlagets medlemmer og medlemsbåter, samt med regnskap og lønn.
May-Britt er også driftsansvarlig for Norges Fiskarlags velferdsarbeid.
 • Velferdsansvarlig
 • Fartøy- og personlig medlemskap
 • Fakturaspørsmål/regnskap/reiseregninger
 • HR
 • Forsikringskontakt Gjensidige/Sjøtrygdelagene

 

May-Britt Moe

Konsulent

+4792489559
maybritt@fiskarlaget.no

Ansatte i medlemslag

Janita startet i sin stilling som daglig leder for Sør-Norges Fiskarlag 1. september 2023. Hun har kontorsted i Ålesund.

Janita Arhaug arbeidet i perioden 2005-2014 som rådgiver i tidligere Møre og Romsdal Fiskarlag. Hun skal nå lede de til sammen seks ansatte i det nyetablerte Sør-Norges Fiskarlag (etabl fra 01.01.23).

Janita har, foruten 10 år som fisker, bakgrunn fra arbeid i det nasjonale rekrutteringsprosjektet Sett Sjøbein, og som prosjektleder fiskeri i den marine klyngen NCE Blue Legasea.

Janita Arhaug

Daglig leder, Ålesund

92 25 09 70
janita@fiskarlaget.no

Ole Morten Sorthe har vært ansatt i Møre og Romsdal Fiskarlag siden 1998, først som sekretær (rådgiver) og så som daglig leder fra 2000. Foruten å lede kontoret administrativt, har Sorthe hatt et særlig saksbehandlingsansvar på regulerings-, økonomisk- og fiskeripolitiske saker ved kontoret.

Han er fra 01. september 2023 avdelingsleder ved Sør-Norges Fiskarlags kontor i Ålesund. Sør-Norges Fiskarlag dekker kysten fra Møre og sørover og ble etablert fra 01.01.23 som ett av Norges Fiskarlags tre medlemslag.

Ole Morten Sorthe

Avdelingsleder, Ålesund

918 37 167
ole@fiskarlaget.no

Bjørn Kåre Steinnes er utdannet innen økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Ålesund, og har også allsidig bakgrunn fra fiskefartøy og er utdannet kystskipper fra Fræna videregående skole, avd. Aukra.

Bjørn Kåre Steinnes startet i stillingen som rådgiver 20. august 2019. 

Bjørn Kåre Steinnes

Rådgiver, Ålesund

90 04 26 94
bks@fiskarlaget.no

Erlend Grimsrud er avdelingsleder ved Oslo-kontoret i Sør-Norges Fiskarlag. Han ble ansatt 1. september 2015, da som daglig leder i Fiskerlaget Sør. Fra 1.1.23 har Fiskerlaget Sør gått inn i det nye regionlaget Sør-Norges Fiskarlag.

Erlend S. Grimsrud er født i 1984 og opprinnelig fra Risør. Han har fiskerifaglig utdannelse fra Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole, med avsluttende mastergrad fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap.

Grimsrud har i drøyt to år hatt en stil­ling som rådgiver i Fiskeridirektoratet region Sør ved kontoret i Fredrikstad. Han har også arbeidserfaring som kvalitets­-ansvarlig hos fiskehandler i Oslo og som forskningstekniker hos NOFIMA.

Erlend Grimsrud

Avdelingsleder, Oslo

99 49 02 56
erlend.grimsrud@fiskarlaget.no

Britt Sæle Instebø er avdelingsleder ved Sør-Norges Fiskarlags kontor i Bergen.

Hun har jobbet i Norges Fiskarlag siden 1990, og er utdannet bedriftsøkonom. Hun var fra 2004 daglig leder i Fiskarlaget Vest (Hordaland og Rogaland), og sekretær i Sør-Norges Notfiskarlag.

Fra 1.1.23 er de to tidligere lagene gått inn i nye Sør-Norges Fiskarlag.

Sæle Instebø har ansvar for all drift av kontoret, som blant annet tar seg av saker i forbindelse med reguleringer i fiskeriene, arealproblematikk i strandsone og til havs (kommune-/reguleringsplaner, oppdrett, vindmøller) og utslippsaker. I tillegg håndterer hun høringssaker fra fiskerimyndighetene mottatt via Norges Fiskarlag.

Britt Sæle Instebø

Avdelingsleder, Bergen

45 47 63 60 / 70 10 77 50
Britt.SaeleInstebo@fiskarlaget.no

Eirin Kongestøl Espeland er frå Stord og arbeider ved Sør-Norges Fiskarlag sitt kontor i Bergen.

Eirin har tidlegare jobba i administrasjonen ved Nordatlantisk samarbeide (NORA) på Færøyane.

Ho har studert samfunnsfag ved Høgskulen Stord/Haugesund og har og tatt ein bachelorgrad i kinesisk ved universitetet i Bergen. Eirin har også bachelor og master i samfunnsøkonomi.

Eirin Kongestøl Espeland

Rådgiver, Bergen

91 76 18 15
eirin@fiskarlaget.no

Hanne Fagertun er fra 1. mars 2023 daglig leder for Nord Fiskarlag med ansvar for administrasjonen ved de tre kontorene i Tromsø, Bodø og Trondheim.

Hun startet i Fiskarlaget som daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag 1. oktober 2021.

Hun er 40 (2023) og fra Værøy, der hun blant annet har arbeidet som fisker med not og snurrevad, og som produksjonsmedarbeider ved flere fiskemottak på Værøy.

Etter studier i Eksportmarkedsføring ved Nord Universitet har hun blant annet vært eksportsjef i Salten Fiskeindustri med ansvar for eksport, salg og kundeoppfølging.

Det siste drøye året før oppstarten i Fiskarlaget var hun tilbake på hjemplassen i administrasjonen for fiskebåtrederiet Jarle Bergs Sønner AS, samt Brødrene Berg AS, som har fiskemottak og fiskeforedlingsbedrift.

Hanne Fagertun har kontor i Bodø.

Hanne Fagertun

Daglig leder, Bodø

40 63 20 22
hanne@fiskarlaget.no

Marianne Sandstad er avdelingsleder ved Nord Fiskarlags kontor i Trondheim.

Hun startet i Fiskarlaget Midt-Norge som kontormedarbeider i 2000. Hun vikarierte for daglig leder fra høsten 2004, og ble ansatt i stillingen i juni 2005.

Hun er utdannet kjemilaborant, og har hatt diverse lederstillinger på laboratorier. Ansvarsområdet frem til 2023 var drift av kontoret for Fiskarlaget Midt-Norge, samt all saksbehandling og tilrettelegging for styret.

Fra 1.1.23 var hun frem til 1.3 konstituert daglig leder for det nye Nord Fiskarlag.

Marianne Sandstad

Avdelingsleder, Trondheim

95 79 39 95
marianne@fiskarlaget.no

Ida er fra Tromsø, der hun også tok sin jus-utdannelse og hun skal også ha kontorsted i hjembyen.

Hun kommer fra jobb i Fiskeridirektoratet og startet i sin stilling mandag 11. september 2023.

Den nye medarbeideren i Nord Fiskarlag skal arbeide med ressurs- og reguleringssaker.

Ida Sandvik

Seniorrådgiver, Tromsø

41 32 47 52
ida.sandvik@fiskarlaget.no

Øyvind startet opp i Nord Fiskarlag 21. juni 2023. Han er utdannet jurist og skal har kontorsted i Bodø.

Øyvind Arntzen skal i hovedsak bidra med arbeid mot statlig-, kommunal- og fylkeskommunal forvaltning i tråd med hans erfaringsbakgrunn; det vil si planprosesser og saker innenfor ressurs- og kvoteforvaltning, samt forvaltningsrett og høringsarbeid knyttet til kystsonen.

37-åringen har de siste årene bodd i Bodø, der han er gift og har arbeidet i offentlig forvaltning. Han har lokal tilknytning, med aner fra Meløy og Sørfold.

Øyvind Arntzen

Rådgiver, Bodø

936 62 343
arntzen@fiskarlaget.no

Karoline Hasti Rutle er fra Arna ved Bergen og har kontorsted i Bodø. Hun startet opp i stillingen 7. august 2023.

Karoline skal arbeide med flere fagdisipliner for medlemmene i Nord, både plan- og arealsaker og reguleringssaker vi bli signert den nye medarbeideren.

Bakgrunn: Våren 2022 fullførte hun en mastergrad innen fiskeribiologi og forvaltning ved Universitet i Bergen.

I løpet av utdannelsen har Karoline fullført en bachelor i biologi ved Universitet i Bergen. I denne perioden var hun også på utveksling til University of Queensland i Australia.

Karoline Hasti Rutle

Rådgiver, Bodø

94 25 00 93
Karoline@fiskarlaget.no

Eli-Kristine Lund-Dahl er fra Medkila i Harstad og er fiskerikandidat fra universitetet i Tromsø. Som rådgiver arbeider hun med hele bredden av saker og oppgaver for fiskerne i nord.

Hun startet i stillingen 1. august 2018.

Eli-Kristine har siden 2011 studert og arbeidet med fagemner knyttet til fiskeri. I arbeidet med sin bachelorgrad hadde hun hovedfokus på ressursforvaltning, og masteroppgaven skrev hun knyttet til «trivselsparadokset» som ble funnet i Fiskerhelseundersøkelsen til SINTEF.

Der analyserte hun funnene som viser at kystfiskerne trives godt, til tross for at yrket både er utsatt for risiko og er fysisk krevende. Hun arbeider for øvrig nå også med artikkelstoff om masteroppgaven til det vitenskapelige tidsskriftet Marine Policy.

Hun har også tatt masteremner i kystsoneplanlegging og forvaltning, og enkeltfag om Norge-Russland-politikk, samt et ekstra fagemne om arktiske fiskerier ved Memorial University of Newfoundland.

Eli-Kristine arbeidet det siste året før ansettelsen i Fiskarlaget Nord som rådgiver i både Region Sør og Region Nord i Fiskeridirektoratet. Der har hun hatt oppgaver knyttet til fiskarmanntallet, ervervstillatelser, plansaker og innsamling av fiskeridata.

«Jeg har arbeidet med en del saksområder som berører fiskernes hverdag og håper dette skal være et godt grunnlag å ta med seg inn i det daglige arbeidet i Fiskarlaget Nord. Jeg ser frem til å komme i gang og bli kjent med organisasjonen», sier Eli-Kristine.

Eli-Kristine Lund-Dahl (permisjon til 2024)

Rådgiver, Tromsø

48 23 96 56
eli.kristine.lund@fiskarlaget.no

Olve startet i stillingen den 14. august 2023 og har et vikariat det neste året. Han skal arbeide som rådgiver med ansvar for ressurs og regulering.

Vesterålingen har juridisk utdannelse fra Tromsø. Han startet på jussen ved Universitetet i Tromsø i 2018 og fullførte mastergraden i mai 2023.

Han har allerede rukket å arbeide som trainee i Advokatfirmaet Wold på Sortland og Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Oslo. Under studiene hadde Olve Hjellbakk også et praksisopphold ved tingretten i Trondheim.

Olve Hjellbakk

Rådgiver, Tromsø

46 81 22 21
olve@fiskarlaget.no

Fiskarlagets landsstyre

Kåre Heggebø ble valgt til leder av Norges Fiskarlag på Landsmøtet i 2021.

Han har vært andre nestleder i hele perioden Kjell Ingebrigtsen var leder, fra 2013-2021.

Kåre er yrkesfisker fra Ølen i Rogaland, han driver en kystsjark innenfor pelagisk sektor sammen med kona Karin .

Kåre Heggebø

Leder

+4799576904
kare@fiskarlaget.no

Jan Roger er fra Tromsø¸ og representerer Fiskebåt i Landsstyret. 

Han ble valgt til 1. nestleder på Landsmøtet i 2021

Jan Roger Lerbukt

1. nestleder

41 77 55 10
janroger@hermesas.no

Jan Erik er fra Brønnøysund og representerer Samarbeidsrådet Nord i Landsstyret.

HAn ble valgt til 2. nestleder på Landsmøtet i 2021

Jan Erik Johnsen

2. nestleder

90 60 82 78
jan-erik@sklinnabanken.no
Tomas Sagen

Representant

90 73 98 39
tomassagen@gmail.com

Kurt Ludvigsen er fra Sommarøy og representerer Samarbeidsrådet Nord. Han ble valgt inn på Landsmøtet i 2021

Kurt Ludvigsen

Representant

91 12 14 60
kludvi@outlook.com

Einar Helge er fra Engavågen i Nordland og representerer Samarbeidsrådet Nord.

Einar Helge Meløysund

Representant

97 66 40 63
e-he-me@online.no

Jan Petter ble valgt inn på Landsmøtet i 2021.

Han er også leder i Mannskapsseksjonen

Jan Petter Børresen

Representant

41 42 64 01
jp-bo@online.no

Sturla Hepsø er fra Steinsdalen i Osen kommune og representerer Samarbeidsrådet Nord i Landsstyret. 

Han er også leder i Fiskarlaget Midt-Norge

Sturla Hepsø

Representant

99 22 49 02
s.hepsoe@online.no

Leif Egil er fra Ålesund og ble valgt inn på Landsmøtet i 2021

Leif Egil Grytten

Representant

90 89 46 49
leif@koralen.no
Erik Gåsvær

Representant

47 90 15 32
erikgasv@hotmail.com

Thor Gunnar ble valgt inn i Landsstyret for to år på landsmøtet 31. oktober 2019. Han ble gjenvalgt i 2021.

Har kommer fra Flekkerøy.

Thor Gunnar Martinsen

Representant

95 20 47 47
tgmart@online.no

Anders Klovning er fra Utsira og representerer Fiskebåt i Landsstyret

Anders Klovning

Representant

94 10 36 31
ankersett@yahoo.no

Olav er fra Torangsvåg og representerer Fiskebåt i Landsstyret.

Olav O. Østervold jr

Representant

90 50 97 48
olavoestervold@gmail.com

Paul Harald representerer Fiskebåt i Landsstyret og ble valgt inn på Landsmøtet i 2021.

Paul Harald Leinebø

Representant

90 93 79 99
paul@phlseagold.no

Ansatte i Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen

Audun Stautland har hatt den daglige ledelsen av Mannskapsseksjonen siden 2007. Har er cand.jur. fra UiO og har hatt advokatbevilling siden 2000. Tidligere har han arbeidet som advokat 2003-2007, dommerfullmektig/tingrettsdommer 1998 – 2003, juridisk konsulent hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag 1995 – 1997, og saksbehandler i Samferdselsdepartementet 1993 – 1995.

Følg oss gjerne på vår Facebook-gruppe Mannskapsseksjonen Norges Fiskarlag. Kun medlemmer slipper inn her. Administrator er styreleder. 

Audun Stautland

Daglig leder i Mannskapsseksjonen

40 62 88 83
audun.stautland@fiskarlaget.no

Geir Kroknes har vært ansatt i Båteierseksjonen siden april 1989. Først som tariffsekretær, og siden 1991 som seksjonsleder. Kroknes jobbet i Garantikassen fra 1980 til han begynte i Båteierseksjonen.

Utdannet fiskeriøkonom fra Distriktshøgskolen i Bodø. Var fisker i til sammen tre år, og jobbet to år i Sparebank1 Nord-Norge (den gang Sparebanken Sortland og Øksnes).

Geir Kroknes

Seniorrådgiver i Båteierseksjonen

922 83 643
geir.kroknes@fiskarlaget.no

Heidi Merethe Rånes har jobbet i Båteierseksjonen siden juni 1995. Hun er utdannet cand. mag. fra Høgskolen i Nordland.

Heidi Merethe Rånes

Seniorrådgiver i Båteierseksjonen

932 01 928
heidi@fiskarlaget.no

Presseinformasjon

Norges Fiskarlag har tre primærkontakter for media og mediehenvendelser:

Vi ber om at alle medieforespørsler tas med informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand, som også har ansvar for henvendelser knyttet til annonsering, leverandørhenvendelser og søknader om støtte/sponsing.

Uttalelser

Når det gjelder uttalelser fra Fiskarlaget knyttet til organisasjonen og fiskeripolitiske saker er det primært leder Kåre Heggebø og generalsekretær Sverre Johansen som er hovedkontaktpunkt.

Bilder

Norges Fiskarlag tilbyr medieaktører fri bruk av våre bilder ved kreditering av fotomateriale.

Ved ønske om bruk av andre bilder enn de som legges tilgjengelig på vår nettside, kan det tas kontakt med informasjonslederen ved spesifikke forespørsler om foto av personer, fartøy eller steder/hendelser/miljø.

For direktekontakt

Informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand, 97 11 41 41 – jan.erik.indrestrand@fiskarlaget.no
Leder Kåre Heggebø, 99 57 69 04 – kare@fiskarlaget.no
Generalsekretær Sverre Johansen, 98 05 15 07 – sverre@fiskarlaget.no