Tariffseksjonene

Fiskarlaget har etablert et eget tariffsystem. Det er gjort ved opprettelse av to tarifforganisasjoner, Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen. Seksjonene ivaretar interessene til henholdsvis ansatte fiskere og båteiere som har mannskap i sin virksomhet.

Mannskapseksjonen og Båteierseksjonen er organisert slik at de tilfredsstiller arbeidstvistlovens regler, og er på den måten to individuelt selvstendige og uavhengige tarifforganisasjoner.

Fiskerioverenskomsten er fremforhandlet mellom Båteierseksjonen og Mannskapseksjonen.

Tarifforhandlinger annethvert år sørger for at tariffen blir jevnlig revidert og tilpasset utviklingen i næringen og samfunnet.

Lønnssystemet er basert på lott. Lott betyr at hver fisker skal ha en andel av de verdier som i fellesskap skapes på sjøen. Det er forhandlet frem tabeller som viser hvor mye mannskapet skal ha i prosent av fangstverdien etter at forhåndsavtalte fellesutgifter er betalt.

Avtalen åpner ikke opp for fastlønn, men enkelte stillinger om bord gir rett til hyre i tillegg til den ordinære lotten. Hyren er normalt et fastsatt kronebeløp pr. dag som den ansatte utøver sin jobb på båten.

Det skal foreligge en skriftlig arbeidsavtale når man mønstrer på. Det er viktig at denne klargjør om man har oppgjør for hver enkelt tur eller sesong med jobber, eller om man får betalt ut fra dagsverk.

Ved dagsverksavlønning får de ansatte betalt for hvor mange dager de er om bord i løpet av en driftsperiode.

Lengden på driftsperioden skal fremgå av arbeidsavtalen.

Tariffavtalen har blant annet bestemmelser om ansettelse og oppsigelse, oppgjør og forskudd på lønn, forsikringsordninger, lærlinger og rekrutteringsstillinger, med mer.

Fiskerioverenskomsten omfatter alle båtstørrelser og brukstyper som ikke tilhører den tradisjonelle havflåten, som er organisert gjennom Fiskarlagets gruppeorganisasjon for den havgående flåten, Fiskebåt.

Fiskebåt har en egen tariffavtale for de største havgående fiskefartøyene. Denne er inngått med Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Båteierseksjonen

Båteierseksjonen er en selvstendig enhet innenfor Norges Fiskarlag. Båteier som er medlem av Norges Fiskarlag og har mannskap ansatt på sitt fartøy er automatisk medlem av Båteierseksjonen. Båteierseksjonen har kontorfellesskap med Norges Fiskarlag.

Les mer om båteierseksjonen

Mannskapsseksjonen

Mannskapsseksjonen er tarifforganisasjonen for alle ansatte fiskere som er medlemmer av Norges Fiskarlag. Vår oppgave er å arbeide for deg som er ansatt på en norsk fiskebåt. Du blir automatisk medlem av Mannskapsseksjonen når du melder deg inn i Norges Fiskarlag.

Les mer om Mannskapsseksjonen