Medlemsvilkår

Den personlige kontingenten for medlemskap er på 3 609,- kroner i 2024. Hoveddelen av dette beløpet kan skrives av på skattemeldingen. Sammen med fartøyavgifter er den personlige kontingenten det økonomiske grunnlaget for driften av Norges Fiskarlag, medlemslag, og tariffseksjonene.

Du kan lese organisasjonens mønsterlover her: Norges Fiskarlags lovbok

Personlig kontingent

Den alminnelige personlige kontingenten er en årlig medlemsavgift, som i 2024 altså er på 3 609,- kroner. Av dette kontingentbeløpet går kr. 2920,- til Norges Fiskarlag, kr. 250,- inkl. mva. går til Fiskarlagets Servicekontor AS, og kr. 439,- går til å dekke en obligatorisk dødsfallsforsikring på 0,5G (Grunnbeløpet (1G) per 1. mai 2023 er 118 620 kroner).

Vi innrapporterer til Skatteetaten på andelen som er fradragsberettiget som fagforeningskontingent i skattemeldingen. For inntektsåret 2024 kan du trekke fra inntil kr. 8 000,-. 

Meld deg inn her!


Skoleelev eller lærling

Hvis du er under utdanning eller går i lære, slipper du å betale personlig kontingent. Vi betaler til og med forsikringen din. Du kan være gratis medlem hos oss mens du går på skole eller går i lære i inntil fire år.

Honnør

Vi har også en egen kontingent for medlemmer mellom 67 og 69 år, med årlig kostnad på kr. 1.489,-, hvor beløpet fordeles slik:  

  • 975 kr til Norges Fiskarlag
  • 75 kr inkl. mva. til Fiskarlagets Servicekontor 
  • 439 kr til obligatorisk medlemsforsikring 

Og når du fyller 70 år og kan vise til sammenhengende medlemskap i Fiskarlaget i minst ti år, slipper du å betale kontingent – du betaler kun for medlemsforsikringen på lydende kr. 439,-. Ved fylte 71 år slipper du betale forsikringen også.

Sykdom under medlemskap (ufør)

Hvis du blir syk over lengre tid og blir minst 50 % arbeidsufør, slipper du betale kontingenten. Du betaler kun kr 439,- for medlemsforsikringen.

Støttemedlem

Hvis du ønsker å støtte vårt arbeid for fiskeren og fiskeriene i Norge, så kan du melde deg inn som støttemedlem. Da betaler du en årlig kontingent på kr. 430,- og dette beløpet går direkte til det lokallaget som er nærmest din bostedsadresse.

Fartøykontingent

Landsmøtet i Norges Fiskarlag har vedtatt at alle medlemmer som eier mer enn 50 % av et selskap som eier et fiskefartøy, plikter å sørge for at selskapet blir registrert som medlem i Norges Fiskarlag. Som medlem av Fiskebåt er rederiet/fartøyet obligatorisk medlem av Norges Fiskarlag og betaler fartøytrekk i henhold til dette. Som medlem (person og/eller rederi) betales fartøytrekk i henhold til dette. Er man personlig medlem i et regionlag, og eier mer enn 50 % av et selskap som eier et fiskefartøy, plikter man å sørge for at selskapet blir registrert som medlem i Norges Fiskarlag.

Her er trekksatsene som gjelder for 2024:

1. Fartøytrekk 

Tariffavgift: 0,16 % – bestemmes av tariffseksjonene. 

Fartøykontingent 1: 0,15 %  

Fartøykontingent 2: 0,09 %  

Serviceavgift 1: 0,13 %  

Serviceavgift 2: 0,16 %  

2. Tariffavgift, fartøykontingent 1 og fartøykontinent 2 – fradrag 

Næringsdrivende skattytere vil kunne få fradrag for betalt personlig medlemskontingent, tariffavgift og fartøyskontingent til Norges Fiskarlag med inntil kr 8 000 eller 2 promille av samlet utbetalt lønn i året forut for inntektsåret dersom dette gir høyere fradrag. Mannskapslott kan ikke likestilles med utbetalt lønn ved beregningen av den fradragsberettigede kontingentens størrelse. 

3. Serviceavgift 1 og 2 – fradrag 

Serviceavgift 1 og 2 betales til Fiskarlagets Servicekontor AS, som fungerer som ledd i medlemmenes virksomhet (serviceorganisasjon), og er fradragsberettiget som  ordinær driftskostnad.  

Medlemsvilkår


1. Betaling og angrerett

Medlemskontingenten betales enten ved betaling av tilsendt faktura eller ved at du velger å takke ja til tilbud om å få eFaktura eller Vippsfaktura. Det foreligger ikke angrerett, og betalt medlemskontingent refunderes ikke ved en eventuell utmelding i medlemsperioden (kalenderåret). 

2. Varer og tjenester

Norges Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS tilbyr varer og tjenester, og noen av disse kan faktureres. Dette anses som alminnelige kjøpsforhold (kjøp mellom næringsdrivende eller privatpersoner i henhold til kjøpsloven). Ved slike salg kan medlemmene også å få tilbud om digital betalingstjeneste som f.eks. Vipps.

3. Oppsigelse av medlemskapet

Oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig, enten til ditt lokallag, til ditt fylkeslag, eller til Norges Fiskarlags administrasjon. Vi anbefaler sistnevnte, med e-post til: fiskarlaget@fiskarlaget.no.

4. Reklamasjon 

Ved reklamasjon gjelder de alminnelige kjøpsforhold (kjøp mellom næringsdrivende eller privatpersoner). Det betyr at medlemmet må påberope seg mangelen og angi hva slags mangel det gjelder, og melde dette skriftlig til Norges Fiskarlag eller Fiskarlagets Servicekontor AS. Medlemmet kan også reklamere muntlig, men av bevismessige årsaker vil skriftlig reklamasjon være en fordel. Dersom medlemmet vil kreve at tingen skal rettes/omleveres eller at kjøpet skal heves, må det fremgå av reklamasjonen hvilken sanksjon som kreves. Reklamasjonsfristen er 2 måneder. Se kontaktopplysninger på vår hjemmeside.

Organisasjonsnummer:

Norges Fiskarlag: 938500290 

Fiskarlagets Servicekontor AS: 984152094 

Her er en oversikt over de fordelene du har som medlem hos Norges Fiskarlag:

Som medlem…

Du har tilgang til Fiskarlagets dyktige advokat og jurist hvis du skulle få behov for juridisk hjelp. Dette har vist seg å være gull verdt for mange av våre medlemmer. Og sammen med den rikholdige katalogen med andre medlemsfordeler vi tilbyr via FIAS – Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS – vil et medlemskap i Norges Fiskarlag være en lønnsom og smart investering for deg som yrkesfisker.

Som medlem har du også tilgang til vår medlems-app, som er din portal inn til alle medlemsfordelene og all informasjonen du trenger om organisasjonen og vårt virke. Her finner du verdifull informasjon om fiskeriene og organisasjonen før alle andre.

Norges Fiskarlag har arbeidet målrettet for fiskernes interesser siden vi ble etablert i 1926. Blant annet gikk vi i bresjen for å stifte salgslagene og arbeidet for deltakerloven og råfiskloven.

Sosiale rettigheter som fiskerfradrag og fiskarpensjon har vi også arbeidet tungt med, og vår samarbeidsavtale med Gjensidige og deres sjøtrygdelag gir deg muligheten til gode forsikringsordninger, både på fritid og i arbeid som mannskap, enefisker og eier av fartøy med flere ansatte.

Alle de prinsipielle fiskerisakene Fiskarlaget har kjempet frem kommer alle fiskere til gode i dag.

Du får også direkte innflytelse og tilgang til våre fagpersoner når du er medlem av Norges Fiskarlag!

Som støttemedlem…

Du får vårt ukentlige nyhetsbrev direkte på e-post og kan også benytte våre medlemsfordeler.

Årlig støttemedlemskontingent er på 430,- kroner og går uavkortet til ditt lokallag.

Du blir støttemedlem til det medlemslaget og det lokallaget som er nærmest din bostedsadresse (postnummer).

Takk for at du engasjerer deg for fiskerne!