En samlet organisasjon

Norges Fiskarlag er en politisk uavhengig faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom våre to medlemslag og gruppeorganisasjonen Fiskebåt.

Norges Fiskarlag jobber for å samle alle landets fiskere for å oppnå enhet og kraft i arbeidet med å fremme fiskernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Fra stiftelsesmøtet for Sør-Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag har om lag 4 400 medlemmer spredt over hele landet. Våre 100 lokallag er basisen i driften og en arena for ditt engasjement oppover i organisasjonen på region eller gruppenivå.

Medlemsmassen består av både båteiere og mannskap, og omfatter fiskere med fartøy i alle størrelser, fra sjark til de havgående fartøyene.

Gjennom Norges Fiskarlag er fiskerne med på å bestemme over egne arbeidsvilkår.

Fiskarlaget er en sterk fagorganisasjon, hvor alle flåtegrupper er representert med både mannskap og båteiere. Alle synspunkt og ståsted telles med før avgjørelser tas.

Norges Fiskarlag er til for medlemmene, og ønsker at flest mulig kan få være med å bidra i organisasjonens arbeid. Vi har dyktige og aktive fiskere med i ulike styrer, nemnder og utvalg.

Tett samspill med myndighetene

Norges Fiskarlag har et nært og tett samarbeid med både sentrale og lokale myndigheter, og tar opp saker etter råd fra våre medlemmer. På grunn av fiskerinæringens store betydning for kysten har Norges Fiskarlag en sentral posisjon og et stort ansvar når det gjelder aktiviteten og bosettingen i kystdistriktene.

Internasjonalt arbeid

Norges Fiskarlag er en aktiv deltaker innen internasjonal fiskeforvaltning, og er med når det skal forhandles om kvoter og når handelspolitiske spørsmål skal diskuteres. Fiskarlaget er også involvert i opplæringen av utenlandske fiskere for at alle skal kunne ha det samme målet om å forvalte fellesskapet på beste måte, og med det bidra til et bærekraftig fiske også for de kommende generasjoner.

Pådriver for et miljøvennlig fiske

Norges Fiskarlag er en pådriver for et mest mulig miljøvennlig fiske, både når det gjelder redskap, drivstoff, metoder og effektivisering av fisket.

Alltid fokus på HMS

Arbeidsforholdene om bord på en båt kan være tøffe, ikke minst ved ekstreme værforhold og høyt tempo, og vi har et sterkt fokus på å bidra til å redusere ulykkestallene. Organisasjonen har derfor tatt initiativ til å dra i gang omfattende prosjekter med mål om å øke kunnskapen om ulykkes- og skadeårsaker som grunnlag for tiltak som kan bedre sikkerheten. Dette er også en viktig del av det teoretiske og praktiske opplæringsarbeidet som organiseres gjennom Norges Fiskarlag.