Organisasjonen

Norges Fiskarlag organiserer enefiskere, lottakere og fiskebåtredere, og er med det en sammenslutning av det man i andre næringer ville kalle arbeidstakere og arbeidsgivere, samt enkeltmannsforetak. I Norge regnes alle fiskere som personlig næringsdrivende, noe som har følger både når det gjelder skatt og velferdsordninger.

Norges Fiskarlag bygger på lokale fiskarlag som er samlet under våre tre medlemsledd.

Vi har om lag 100 lokallag, som er grunnsteinene i vår organisasjon.

Lokallagene gir premisser oppover i organisasjonen.

Se Fiskarlagets lovbok

I Norges Fiskarlag er det også en egen tarifforganisering, hvor Mannskapseksjonen og Båteierseksjonen utgjør forhandlingspartene. Tariffseksjonene er selvstendige enheter som er uavhengige av moderorganisasjonen Norges Fiskarlag.

Fiskarlaget er fra 2023 organisert i tre medlemsledd.

I alt åtte organisasjonsledd slo seg høsten 2022 sammen til Nord Fiskarlag og Sør-Norges Fiskarlag.

Se mer info nedenfor

Medlemslag

I desember 2022 ble det etter en forutgående prosess vedtatt å forenkle organisasjonsstrukturen i Norges Fiskarlag.

Åtte medlemslag slo seg sammen i to nye ledd; Nord Fiskarlag og Sør-Norges Fiskarlag. Sammen med medlemslaget Fiskebåt er nå dette de tre organisasjonsleddene under Norges Fiskarlags organisasjonsparaply.

Det ble bestemt at alle våre avdelingskontor skulle videreføres.

Nord Fiskarlag:

Fiskarlaget Midt-Norge, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Nord.

Sør-Norges Fiskarlag:

Fiskerlaget Sør, Fiskarlaget Vest, Sogn og Fjordane Fiskarlag, Møre og Romsdal Fiskarlag og Sør-Norges Notfiskarlag.

Fiskebåt:

Fiskebåt Nord, Fiskebåt Vest og Fiskebåt Sør.

I forbindelse med omorganiseringen ble alle våre kontorene holdt operative.

Norges Fiskarlag har hovedkontor i Trondheim. Våre medlemslag har kontorer følgende steder:

Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Måløy, Bergen, Oslo

Norges Fiskarlags tariffseksjoner, Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen er samlokalisert med Norges Fiskarlag i Trondheim

  • Nord Fiskarlag, har kontorer i Bodø, Trondheim og Tromsø
  • Sør-Norges Fiskarlag har kontorer i Ålesund, Måløy, Bergen og Oslo
  • Fiskebåt har kontorer i Ålesund, Bergen og Tromsø

Landsmøtet er Fiskarlagets høyeste organ, og her har medlemslagene 75 % av utsendingene og Fiskebåt 25 %.

Leder i Norges Fiskarlag er Kåre Heggebø. Han ble valgt på Landsmøtet i 2021.

Kåre Heggebø var andre nestleder i perioden 2013-2021. Han har også ledet Fiskarlaget Vest, samt hatt en rekke andre tillitsfunksjoner i fiskernes organisasjoner.

I landsmøteperioden er Landsstyret Fiskarlagets høyeste organ. Landsstyret består av 14 tillitsvalgte, og samles vanligvis fire ganger i året. Landsstyret kan også samles eller ha møter når situasjonen tilsier det.

Norges Fiskarlag ble stiftet som landsdekkende organisasjon i Bodø 26. juni 1926.