06.07.2023

Ny avfallsordning kommer

– Måtte forbedres

Det blir i oktober innført endringer som innebærer samme ordning for avfall i havnene som vi har i husholdningene. – Dette er positivt. Fiskarlaget har lenge pekt på at avfallshåndtering i havnene måtte bli bedre, sier leder Kåre Heggebø.

Miljøforvaltningen har i lang tid arbeidet med en oppdatering av Forurensingsforskriften, og denne uken kom Klima- og miljødepartementet (KLD) med informasjon om vedtatte endringer i forurensningsforskriften om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2023.

Se KLDs egen omtale av saken i denne lenken

Vil også gjelde fiskeri

Regelendringene skal bidra til mindre forsøpling og mer miljøvennlig håndtering av avfall fra båter, inkludert fiskefartøy og fritidsbåter. Havnene skal også legge til rette for mottak av oppfisket avfall, som skal kunne leveres uten ekstra kostnad.

Norges Fiskarlag har i utgangspunktet vært og er fortsatt positive til en avgift for å få på plass et avfallssystem i havnene. Vi mener at muligheten for å kunne levere oppfisket avfall i alle havner vil bli en stor forbedring sammenlignet med dagens ordning.


– I utgangspunktet mener vi at det er rimelig at alle havnebrukere betaler for et avfallssystem til eget avfall, og synes det er flott at også avfall som setter seg fast i redskaper og tas opp også skal inkluderes i gebyret. Når det er sagt, er det fortsatt uklart hva som skal skje med Fishing for Litter-ordningen, sier Kåre Heggebø styreleder i Norges Fiskarlag.

Om avgiften

Det er havneansvarlig som krever inn gebyret, som skal betales uavhengig av om en leverer avfall eller ikke, og det skal differensieres etter kategori og type og størrelse på skipet. Det er avgiften i den enkelte havn som skal finansiere tilrettelegging for sortering, levering og håndtering av avfallet på land, men det er ikke spesifisert hva gebyret vil bli. Det er heller ikke beskrevet hvordan en slik ordning skal organiseres i praksis.

– Vi er fortsatt bekymret for at gebyret kan bli større enn første forespeilet, på mellom 1 000 og 1 400 kroner i året, og for at dette kan bli en byråkratisk tidstyv. Dette er noe vi vil se nærmere på fremover, hvor vi blant annet vil gå i dialog med havnebrukere, havnene og miljømyndighetene, sier Kåre Heggebø.

Han sier Fiskarlaget vil følge saken tett fremover og arbeide for å få avklart hva KLD tenker om Fishing for Litter, og hvordan innføringen av de nye ordningene kan gjøres på en best mulig måte både praktisk og økonomisk.

– Det er uansett flott at vi nå får en offentlig tilrettelagt avfallsordning i havnene som gjør at både fiskeflåten og andre sjøfarende trygt kan levere ulike avfallstyper på en tilsvarende måte som vi kjenner fra husholdningene. Dette er nødvendige grep, avslutter lederen i Fiskarlaget.