04.12.2023

– Svært inngripende

Kritisk til kysttorsktiltak

-Tiltakene for å beskytte kysttorsken i nord er svært inngripende, og vil etter våre vurderinger ha store negative konsekvenser for det kystnære fisket og fiskeindustriens tilgang på råstoff, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag.

Uttalelsen kommer etter at Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet nye kysttorsktiltak.

Les NFDs omtale av saken i denne pressemeldingen på regjerngen.no: Ytterligere tiltak for å bygge opp kysttorsken i nord

De nye tiltakene inkluderer blant annet en økning av minstemålet for torsk, økt maskevidde i snurrevadfisket etter torsk, og begrensninger i fisket etter torsk innenfor fjordlinjene.

Krevende

– Fiskarlaget gikk i vårt høringssvar inn for en begrensning på 100 garn innenfor fjordlinjene nord for 67°N, og vi mener dette ville vært en mer balansert løsning enn begrensningen på 80 garn som NFD nå har besluttet. Det er likevel økningen av minstemålet innenfor fire-mila som er mest dramatisk, sier Heggebø.

Departementet har gått inn for en økning av minstemålet for torsk fra 44 til 55 cm innenfor fire nautiske mil av grunnlinje nord for 67°N. Dette vil i praksis medføre at mange fiskerier ikke lenger vil være mulig å gjennomføre.

– Vi påpekte i vårt høringssvar at et forhøyet minstemål mangler en god begrunnelse, og både fisket etter torsk og andre arter vil rammes hardt, sier Kåre Heggebø.

Norges Fiskarlags høringssvar i saken er i liten grad tatt til følge.

Se svaret vi sendte da saken var på høring i denne omtalen.

– Dårlig belyst

Heggebø påpeker også at konsekvensen av en slik minstemålsøkning er alt for dårlig belyst i høringsdokumentene, og viser til at Fiskarlaget tidligere har etterlyst systematiske oversikter over størrelsessammensetningen for ulike redskaper om områder i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.
Departementet vil også stille nye krav til utformingen av redskapet i fisket med snurrevad.

– Også dette tiltaket går Fiskarlaget imot, ettersom det vil ramme andre fiskerier urimelig hardt. Vi er overrasket over at departementet kommer med disse tiltakene, og vi mener begrunnelsen er altfor svak. Tidligere i år ble det innført et havdelingsregime som reduserer fiskepresset, og vi mener at dette i kombinasjon med en garnbegrensning og beskyttelse av lokale gyteområder vil være en langt bedre løsning enn tiltakene fra departementet, sier Kåre Heggebø.

Hvor treffsikkert?

Heggebø påpeker at hovedmålsettingen er å redusere fiskepresset på kysttorsk, men det er knyttet stor usikkerhet til hvor treffsikker de ulike tiltakene er.

– Fiskarlaget ba derfor at man måtte være forsiktig i doseringen av tiltak, og vi anbefalte også av den grunn at det i første omgang måtte gjøres erfaringer med noen få tiltak sammen med de nye havdelingstiltakene som ble innført tidligere i år, påpeker lederen i Fiskarlaget.

– Norges Fiskarlag vil med bakgrunn i de inngripende tiltakene departementet nå foreslår .be om en ytterligere dialog i denne saken, avslutter Kåre Heggebø.