28.04.2023

Kysttorskvern og havdeling

Høringssvar

Fiskarlaget slår fast at redusert fiskepress på kysttorsk er viktig. Vi tilrår færre tiltak enn direktoratet legger opp til og vil gjøre erfaringer med noen få tiltak først, i et høringssvar som fredag er oversendt Fiskeridirektoratet.

Landsstyret i Norges Fiskarlag har fredag 28.april gjort et enstemmig vedtak i saken: Høring om kysttorskvern og havdeling i fisket etter torsk nord for 62°N – Del II

Bakgrunn

Fiskarlagets høringssvar omhandler punkt 4 til og med 11 i det høringsnotatet som Fiskeridirektoratet sendte ut 7.12.2022.

Vi har påpekt at de 11 forslagene er svært omfattende og vil innebære en betydelig inngripen i ulike flåtegruppers handlingsrom til å utøve kystnært fiske etter torsk og andre hvitfiskarter nord for 62°N.

Vi er tydelig på at en hovedmålsetting er å redusere fiskepresset på kysttorsk, men det er knyttet stor usikkerhet til hvor treffsikker de ulike forslagene er for å oppnå denne målsettingen.

Fiskarlaget er derfor av den oppfatning at man må være noe forsiktig i doseringen av tiltak, og vil altså tilrå at det i første omgang gjøres erfaringer med noen få tiltak for å se om dette påvirker kysttorskbestandene i positiv retning.

Våre innspill

Vi har vist til fem hovedmoment som vår samlede tilbakemelding til direktoratet i saken, også fordi direktoratet åpner for at høringspartene kan komme med alternative og mindre inngripende forslag enn de tiltak som høringsnotatet legger opp til.

Norges Fiskarlag har derfor pekt på følgende tiltak som ledd i gjenoppbyggingen av kysttorskbestandene:

  • Gjennomføre Fiskarlagets forslag til tiltak fra del I av høringen, der vi påpeker at iverksettelse av våre forslag i punkt 1 til 3 vil kunne redusere behovet for ytterligere tiltak
  • Innføre særlig beskyttelse av de viktigste kysttorskområdene (gyteområder).
  • Vi støtter at det fastsettes en garnbegrensning på 100 garn innfor fjordlinjene i området nord for 67°N.
  • Fritids- og turistfiske etter torsk må begrenses i sårbare kysttorskområder, gjennom forbudsområder og at eventuelt også økt minstemål for slikt fiske vurderes.
  • Forslagene om økt maskevidde i garn, økt minstemål innenfor 4 nautiske mil og utvidelse av påbud om kvadratmasker i snurrevad støttes ikke.

Les detaljer i vårt høringssvar i det vedlagte dokumentet (nedenfor)

Foreslår gruppe og evaluering

Norges Fiskarlag er positiv til at forbudsområder for å beskytte kysttorsk, både gyte- og oppvekstområder, vurderes nærmere, og foreslår at det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av forskning, forvaltning og næring som sammen kan peke ut noen områder som får strengere vern. I det må det også vurderes hva slags regulering som kan være hensiktsmessig for slike områder, og hvor strengt vernetiltakene skal utformes.

Fiskarlaget påpeker i vedtaket og innspillet også hvor viktig vi mener det er at tiltakene som blir iverksatt blir evaluert etter kort tid og med muligheter for å gjøre justeringer underveis.

Les vårt høringssvar del II her

Høringssvar del I – finner du i denne lenken