16.04.2024

Ville inndra 1,6 millioner

Saken er nå løst

Med bistand fra Fiskarlagets advokat (bildet) unngår et fartøy en inndragning på drøyt 1,6 millioner kroner for overfiske av torskekvoten. Rederiet er fornøyd.

Rederiet fikk på nyåret i 2024 forhåndsvarsel om administrativ inndragning av fangstverdi på drøyt 1,6 millioner kroner.

Grunnlaget for varselet var ifølge Norges Råfisklag at rederiets fartøy i 2023 fisket drøyt 60 tonn torsk ut over sin fartøykvote.

Uenig

Advokat Ståle Hellesø i Norges Fiskarlag sier rederiet har vært uenig med salgslagets innledende vurdering i saken.

Etter bistand fra ham som advokat er det nå avklart at fartøyet ikke har fisket utover tillatt kvote i 2023 og det har derfor ikke vært noen overtredelse av reguleringsforskriften § 16 eller havressursloven § 54 som gir hjemmel for administrativ inndragning av den varslede fangstverdien.

Lettet

Rederiet sier i en kommentar at de godt fornøyd med bistand fra Norges Fiskarlag og utfallet av saken, og opplever at det er positivt at Norges Råfisklag har en evne til å snu når regelverket er slik det er.

Videre påpeker rederiet viktigheten av å være medlem av Norges Fiskarlag og at de blant annet: «verdsetter den spesialkompetansen Fiskarlaget besitter.»


Skrei blir tatt på land under vinterfisket. Det var torsk til en verdi av mer enn 1,6 millioner kroner det handlet om i denne saken.

Dette var saken

Av varselet fremgår at «Fartøy A» i oktober 2023 hadde en restkvote på i underkant av 10 tonn rund torsk.

Fartøyet fikk i siste kvartal i 2023 en strukturkvote fra «fartøy B», som med fratrekk for avkortning knyttet til strukturkvote på 10 prosent, tilsvarte en kvote på litt over 70 tonn.

I perioden frem mot jul i fjor fisket «fartøy A» torsk, og drøyt 70 tonn ble kvotebelastet fartøyet.

Norges Råfisklag opplyste i varselet at fartøyet «fartøy B» frem til en dato i september 2023 hadde fisket knappe 80 tonn som var belastet fartøyets grunnkvote.

Deretter ble det gjort et kvotebytte på «fartøy B» hvor en annen kvote ble plassert på fartøyet. Denne kvoten var også på knappe 80 tonn. Denne kvoten var ikke tidligere fisket på i 2023 og heller ikke av «fartøy B».

«Fartøy A» mottok denne kvoten som strukturkvote ut i oktober 2023. Råfisklaget mente i varselet at det ved dette kvotebyttet på «fartøy B» må gjøres et fradrag for det kvantumet den båten hadde fisket før kvotebyttet.

Råfisklaget mente dermed at den grunnkvoten på knappe 80 tonn torsk som først ble plassert på «fartøy B» og deretter tildelt «fartøy A» som strukturkvote, ikke inneholdt et eneste kilo torsk ved tildelingen. Det kvantum «fartøy Ar» fisket på denne kvoten var derfor fisk utover tillatt kvote og hvor fangstverdien skal inndras til fordel for Råfisklaget.

Krevende regelverk

-Regelverket er krevende og Råfisklaget ba i saken Fiskeridirektoratet om en avklaring på bestemmelsene rundt kvoteutnyttelse og avkortning av kvote ved strukturering. Avklaringen var i samsvar med synspunktet advokat Ståle Hellesø hadde anført i sin merknad til varselet.

-Vi har på vegne av rederiet nå fått avklart at bestemmelsen om kvoteutnyttelse ikke kommer til anvendelse når et fartøy tildeles en strukturkvote som avgivende fartøy ikke tidligere på året hadde fisket på.

Når avgivende fartøy ikke har fisket på den kvoten som tildeles et annet fartøy som strukturkvote, skal det således ikke gjøres noe fradrag i kvoten ved tildeling av denne.

Vi er fornøyd på vegne av vårt medlem med at Norges Råfisklag sammen med Fiskeridirektoratet har sett vårt poeng og trukket varselet om inndragning på drøyt 1,6 millioner kroner, sier Ståle Hellesø.