Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.10.2020

Vil styrke fellesskapet

Årsmøte i Florø

Årsmøtet i Sogn og Fjordane Fiskarlag ønsker en bred indre dialog i organisasjonen for å «finne løsninger som kan sikre og styrke et fremtidsrettet Norges Fiskarlag.»

Fylkeslaget hadde to innledere til Organisasjonssaken, der Øivind Schøyen var først ut.

Han har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har sett på hvilken dynamikk som oppstår når mennesker med forskjellige syn og verdier møtes.

Han ga innblikk i sin forsking med flere eksempler som han brukte for å peke på hvordan man kan forsøke å få til løsninger ved å være klar over hvilke motsetninger som kan bli satt i sving når man er i en sammenheng preget av uenighet.

Forhandlinger og konflikt

Schøyen pekte på at han mener det er mulig å bli enig om å bygge organisasjonen rundt interessekonflikter, selv om det er interne motsetninger.

Han mener også tillit er mulig å bygge intern gjennom å bygge maktbalanse inn i de avklaringene som tas.
Med utgangspunkt i at konflikter er uønsket, men samtidig vissheten om at konflikter oppstår, viser han til at konflikter oppstår selv om vi vet at det har omkostninger. 

Løsningen han peker på er å komme frem til rasjonelle kompromiss.

-Tillitsvalgte må skape løsning

Lagets egen Geir Magne Røys innledet også i saken. Han startet som fisker før han fylte 16 og har vært medlem i organisasjonen siden da. Han har hatt en rekke verv på ulike nivå i organisasjonen, blant annet seks år i Landsstyret i Norges Fiskarlag.

Han mener ansvaret for å skape løsninger ligger hos de tillitsvalgte, som han peker på er de sentrale premissgiverne i en medlemsstyrt organisasjon.

Han fremhevet at Norges Fiskarlags innflytelse er avhengig av organisasjonens legitimitet, både internt og eksternt.

Han mener også at Norges Fiskarlags politiske tyngde er betinget av medlemslagenes aksept av og respekt for kompromissene.

En annen side ved den interne legitimiteten er anledning til å reise sak på like vilkår med en forutsetning om at saken blir gjenstand for god behandling.

Sak 7 – Organisasjonsprosessen 

Vedtak i saken:

Årsmøtet tar innledningen til Øivind Schøyen og Geir Magne Røys til orientering.
Årsmøtet konstaterer at Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2019 ikke fant grunnlag for å gå videre med organisasjonsprosessen. Dette er beklagelig.

Årsmøtet er bekymret for Norges Fiskarlag sin posisjon som en sterk stemme for en samlet fiskerinæring dersom det ikke blir tatt initiativ til en helhetlig organisasjonsendring.

Norsk fiskerinæring står overfor store endringer de kommende år. Uten en samlet og faglig sterk organisasjon, som representerer hele bredden i fiskeflåten, både sør og nord for 62 grader nord, frykter Årsmøtet at fiskerinæringen og kystsamfunnene blir den tapende part i viktige politiske beslutninger.

Årsmøtet pålegger styret i Sogn og Fjordane Fiskarlag i kommende årsmøteperiode, å gå i dialog med Norges Fiskarlag, medlemslag og gruppeorganisasjoner for å finne løsninger som kan sikre og styrke et fremtidsrettet Norges Fiskarlag.