Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.03.2022

Vil ha mer forskning

Og dugnad med ICES

Fiskeriorganisasjonene rundt Nordsjøen er samstemte om at det er et klart behov for betydelig mer forskning på torskebestanden i Sør. -Vi ser noe helt annet enn forskerne, sier Fiskarlagets nestor i dialogforumet. 

Det har over lang tid vært en god dialog mellom fiskeriorganisasjonene i Nordsjøbassenget, med jevnlige møtepunkt.  

Fra Fiskarlagets side har August Fjeldskår representert organisasjonen og fulgt prosessen tett i mange år. Han sier det nå er et stort behov for umiddelbare tiltak. 

-Det er enorm avstand fra havforskernes bestandsråd og de forekomstene fiskeflåten observerer i Nordsjøen. Det er så mye torsk at vi har problemer med å gjennomføre fiskeri på andre arter. Vi må ha tettere samarbeid med forskningen om datainnsamling, slik at den faktiske situasjonen i bestandene blir fanget opp og gjenspeiler seg i kvotefastsettelsen, forteller Fjeldskår. 

Samstemt næring

Han er en av de mest erfarne fiskerne på sørlandskysten og deltok nylig i et møte der både skotske, britiske og danske organisasjoner var samlet. 

Han forteller at fiskeriorganisasjonene rundt Nordsjøen er tydelige og samstemte i at det er et behov både for styrking og kvalitetsheving på bestandsforskningen på torsken i Nordsjøen og Skagerrak.  

-Fiskarlaget og våre søsterorganisasjoner i EU og Storbritannia fremmer derfor et forslag om å gjennomføre en vitenskapelig dugnad i form av blant annet en workshop med det internasjonale havforskningsrådet (ICES) med mål om å oppnå mer presise kvoteråd og bevaringstiltak som følger dynamikken i bestanden. Dette anser vi som helt påkrevd i den situasjonen vi opplever nå, sier August Fjeldskår. 

Det er også enighet om at de ulike nasjonale organisasjonene hver på sin side tar opp saken med sine egne lands myndigheter. 

-Det er viktig at vi får tatt fatt i denne saken for både næringen og for situasjonen i havet, understreker August Fjeldskår. 

Ber om møte med HI

-Vi hadde høye forventninger til metoderevisjonen i 2021, men ble skuffet da ICES tok noen kontroversielle valg på grunn av mangel på data, sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen i Norges Fiskarlag.

Han viser til at ICES sine valg førte til at bestandsestimatene ble justert kraftig ned i siste bestandsvurdering i forhold til tidligere estimat. 

-Næringen er opptatt av at forskning og næring skal få en bedre felles forståelse av situasjonen for nordsjøtorsk, og organisasjonen har nå bedt om et eget møte med Havforskningsinstituttet om saken, forteller Jørgensen. 

FAKTA: 

ICES sin anbefaling for uttak av torsk i Nordsjøen for kvoteåret 2022 er 14 276 tonn. Norge har fastsatt en totalkvote på 1 870 tonn i Nordsjøen og 61 tonn i Skagerrak.