Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.08.2021

Vil ha flere kvinner om bord

Likestillingsstrategi

I dag la fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen fram regjeringens strategi for bedre likestilling i fiskeriene. Statsråden mener flere kvinner må inn i næringen.

– Fiskerinæringen er en vesentlig forutsetning for arbeid og bosetting langs norskekysten. Næringen opplever god lønnsomhet, er preget av høy kompetanse og byr på store muligheter.  For at fiskeriene skal være en attraktiv arbeidsplass også i fremtiden, må både kvinner og menn drive næringen videre, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Ifølge tall fra Fiskermanntallet var andelen kvinnelige deltidsfiskere i gjennomsnitt 3,3 prosent fra 2008 til 2019, og kvinnelige heltidsfiskere 2,7 prosent i samme periode. Menn blir dessuten værende dobbelt så lenge i yrket som kvinner.

– Arbeidet med denne strategien viser at kvinner starter senere som fiskere enn menn. Derfor vil regjeringen vurdere å heve aldersgrensen for rekrutteringskvoteordningen og kvotetillegget til ungdommer til over 30 år for kvinner. Vi vil også se på om en andel av lærlingekvoten skal tilfalle kvinner eller om vi bør ha andre målrettede tiltak for å øke kvinneandelen og vi vil legge til rette for at sjarkflåten kan ivareta rollen som startsted for jenter og gutter, sier fiskeri- og sjømatministeren.

1,5 millioner til kvinnenettverk

Fiskeryrket er et av de mest kjønnsdelte yrkene i et av verdens mest likestilte land. Dette medfører også store forskjeller i formue- og inntektsfordeling.

– Regjeringen vil at kvinner, på lik linje som menn, skal få tilgang til en tradisjonsrik og verdiskapende næring, sier Ingebrigtsen.

Nærings- og fiskeridepartementet har satt av 1,5 millioner kroner til en søknadsbasert tilskuddsordning med formål å øke rekruttering av kvinner til fiskeriene. Dette kan blant annet omfatte tiltak som skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget om kvinner som rekrutteringsbase i fiskeriene og bidra til etablering av nettverk for kvinnelige fiskere. .

– Dette er blant annet viktig for å synliggjøre kvinner i fiskeriyrket. Kvinner som er i yrket kan dele erfaringer med kolleger, og jenter som ønsker å bli fiskere kan få flere forbilder, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Har en jobb å gjøre

 Strategien viser til en rekke hindre for bedre likestilling i næringen – som omsorg for barn, sammensetningen i styrende organer og holdninger til kvinner.

– Det er ingenting som fysisk hindrer en kvinne i å bli fisker, men næringen har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder holdninger. Selv om det stadig er flere jenter som søker seg til Fiske og fangst i videregående opplæring, er det fortsatt for få kvinner representert i styrer, råd og utvalg i fiskarlag og fiskesalgslag, sier Ingebrigtsen.

Regjeringen mener ansvaret for å sikre en bedre livsfasetilpasset personalpolitikk eller gode turnusordninger, ligger hos fartøyeier og rederier. For å oppnå større aksept for at kvinner og menn tar ut nødvendige permisjoner, og forståelse for at fedres deltakelse i omsorgsarbeid også kan gi kvinner større anledning til å utøve sitt yrke som fisker, vil regjeringen be fagorganisasjonene om å oppfordre medlemmene sine til å legge opp til en mer livsfasetilpasset personalpolitikk for sine ansatte.

– Vi kan ikke vedta økt likestilling, men jeg vil med dette oppfordre næringen til å jobbe med holdninger i alle ledd og å rekruttere flere kvinner inn i fiskeriene, fagfagorganisasjonene og fiskesalgslagene. Fremtidens kompetanse, omstilling og konkurransekraft er avhengig av vilje og evne, uavhengig av kjønn, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Strategien er et svar på Stortingets anmodning om å utarbeide en strategi for bedre likestilling i fiskeriene, i forbindelse med behandlingen av kvotemeldingen.

Les regjeringens strategi her