Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.05.2020

Vil ha bedre forvaltning

Sjølaksefisket

Fiskarlaget har i et høringssvar bedt Miljødirektoratet om å ta sjølaksefiskerne alvorlig, og starte en dialog med næringen om hvordan sjølakseforvaltningen kan bli bedre, både for laksen og for sjølaksefiskerne.

Norges Fiskarlag har levert sitt innspill knyttet til Miljødirektoratets høring av forslag til endringer i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag.

Norges Fiskarlag har levert sitt innspill knyttet til Miljødirektoratets høring av forslag til endringer i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag.Høringsforslaget omfatter nødvendige endringer av gjeldende fiskebestemmelser i sjø og vassdrag, og skal tre i kraft fra sesongen 2020.

Generelt er Norges Fiskarlag tilfreds med at det ikke er foreslått begrensinger av fisketid i sjø for flere plasser enn i Sunnmørsfjordene. Vi vil allikevel uttrykke skuffelse over at det kan se ut til at Miljødirektoratet ikke har til hensikt å endre måten forvaltningen av sjølaksefisket skal foregå på.

Vi viser i vårt høringssvar til den negative utviklingen i sjølaksefisket, og at det må være en målsetting fra Miljømyndighetenes side å jobbe for å kunne videreføre det tradisjonsrike sjølaksefiske langs norskekysten.

ytterligere innskrenkinger i adgangen til å fiske etter laks i sjøen vil frata en rekke rettighetshavere muligheter til å utøve sjølaksefisket i tråd med sine rettigheter, og det vil kunne føre til at en del av vår viktige kystkulturarv forsvinner. 

Norges Fiskarlag er opptatt av en ansvarlig og bærekraftig forvaltning av sjølaksefisket, og i dette ligger også at myndighetene må legge til rette for at sjølaksefisket kan gjøres i et omfang som gir grunnlag for en viss økonomisk lønnsomhet. Vi kan ikke se at Miljødirektoratet har hensyntatt vårt tidligere innspill om bruk av prinsippene i naturmangfoldloven, og ber miljøvernmyndighetene på nytt om å vurdere å endre praksis på dette forvaltningsområdet slik at vi kan få til en bærekraftig forvaltning av sjølaksefisket som er i tråd med norsk rett på dette området. 

Les hele vårt høringsinnspill her: