Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.03.2022

Vil forby «is-fiske»

Vi ber om unntak

Norges Fiskarlag mener det må gis unntak fra et forbud om fiske når is legger seg ved Svalbard. Dette har vi påpekt i et høringssvar til Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet foreslår i en høring blant annet et generelt forbud mot bryting av fastis og is som er i ferd med å legge seg ved Svalbard. Forbudet skal gjelde i hele svalbardmiljølovens virkeområde, det vil si innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen rundt hele øygruppen. Innenfor dette området er det flere viktige rekefelt, blant andre Isfjorden, Forlandssundet, Kongsfjorden og Hinlopen.

Miljødirektoratet foreslår endringer i miljøregelverket på Svalbard for å sikre at den sårbare villmarksnaturen og kulturminnene på Svalbard ivaretas i tråd med miljømålene for øygruppen, som følge av økt press mot miljøet på Svalbard.

Når det gjelder isforhold, begrunnes endringsforslaget med at fastisen har stor betydning for mange arter, og klimaendringer har gitt mindre og tynnere fastis, som ligger i kortere tidsrom enn før. I tillegg har båttrafikken økt. Ytre faktorer som isbryting kan være uheldig og føre til at fastisen brytes opp og transporteres ut av fjorden. Et forbud mot bryting av fastis eller is som er i ferd med å legge seg, gir dermed økt beskyttelse for et viktig og sårbart habitat. Konsekvensene av et slik forbud i forhold til fiskeri er ikke vurdert.

Det legges imidlertid opp til unntak fra forbudet for noen former for aktivitet, der vi registrerer at fiskeri ikke er nevnt.

Eget møte

Vi fikk gjennomført et eget møte med Miljødirektoratet som følge av at fiskeri ikke var behandlet i arbeidet med høringen.

Fiskarlaget og Fiskebåt deltok med både saksbehandlere og skipper Pål Lillerovde på reketråleren Arctic Swan (bildet).

-Vi fikk i møtet redegjort for fiskeriaktiviteten i området rundt Svalbard, og opplevde at Miljødirektoratet fant informasjonen som nyttig. Vi ble lovet at de skulle kalle oss inn til en prat når de har sammenstilt alle høringssvarene, og før de sender sin anbefaling til departementet, forteller seniorrådgiver og saksansvarlig Maria Pettersvik Arvnes.

Fisket er viktig

Norges Fiskerlag påpeker i vårt svar at vi merker oss at konsekvensene av et eventuelt forbud mot å bryte is som er i ferd med å legge seg ikke er vurdert når det gjelder det kommersielle fisket, til tross for at høringsnotatet vurderer det slik at alle tungtveiende hensyn er ivaretatt.

Vi påpeker derfor at norsk deltakelse i rekefisket rundt Svalbard ikke er ubetydelig, og vi ber derfor om at foreslåtte forbud vurderes opp mot denne aktiviteten spesifikt.

Fiskeridirektoratet har både sporingsinformasjon og fangstdata som dokumenterer norsk rekefiske ved Svalbard.

Også i forhold til norsk tilstedeværelse og suverenitet mener Norges Fiskarlag at rekefisket ved Svalbard er en viktig aktivitet. Store deler av året er rekefisket eneste norske økonomiske aktivitet i farvannet rundt Svalbard.

Høringen har frist frem til 1. mai og du kan lese høringsdokumentet fra Miljødirektoratet her: