Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.06.2022

– Viktige grep

Bygger hydrogen-anlegg

– Det er gode grep som nå tas for å tilrettelegge mulighetene for nye fremdriftsløsninger for maritim sektor og industri. Det sier fagsjef Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag om planene for skip og anlegg for hydrogen som drivstoff.

Fem produksjonsanlegg for hydrogen skal nå bygges fra Glomfjord i nord til Kristiansand i sør. Samtidig er det tildelt støtte til i alt sju ulike typer fartøy for å teste og høste erfaringer.

– Tildelingen av midler gjennom Enova og regjeringens støtte til prosjektet er viktige signaler til oss i fiskeflåten også. Vår hovedutfordring er flåtens varierte driftsmønster, behovet for bunkringsmuligheter langs hele kystlinja, og alternative energikilder er plasskrevende, sier Joakim Martinsen.

Norges Fiskarlag støtter Enovas formulering om at hydrogen kan bli en sentral klimaløsning i morgendagens Norge. Ikke minst for maritim sektor og industrien.

­­– Så aktualiseres jo behovet for nye alternativ nå, i en tid med høye priser på drivstoff. Så lenge næringen har god lønnsomhet ser vi en utvikling preget av innovasjon og omstilling. Men for tiden preges vi alle av økte kostander, og derfor er det nødvendig med statlig bidrag som sikrer grønn utvikling av maritim og marin sektor.

Les mer om Enovas milliardtildeling i de planlagte prosjektene.

Har tatt grep

Norges Fiskarlag har på vegne av næringen gjort flere tiltak de siste årene for å bidra i et grønt skifte også når det gjelder alternativer på fremdrift.

I 2020 gjennomførte SINTEF et prosjekt etter at Landsmøtet i november 2019 hadde en bred gjennomgang av behov for nye grep innenfor fartøyteknologi og fremdrift, i behandlingen av saken «Fremtidens fiskefartøy».

Det er slått fast at kystflåten har den høyeste gjennomsnittlige alderen for samtlige fartøygrupper i fiskeflåten. Det er derfor er et stort potensiale- og behov for flåtefornying i kystflåten.

SINTEF viste blant annet til at om fiskeflåten skal bidra til å oppfylle ulike klimamål, er det grunnleggende at også kystflåten kan delta i det grønne skiftet. I tillegg må kystflåten få rammebetingelser som legger til rette for å realisere fartøyer med gode sjøegenskaper og som gir gode, trygge og attraktive arbeidsplasser.

Les vår omtale av SINTEFS arbeid i oppslaget vi hadde i desember 2020: «Kystflåten kan bli grønn» 

– Under Landsmøtet 2019 pekte også Fiskarlaget på behovet for nasjonale satsninger på alternative energibærere herunder hydrogen. Vi ser derfor frem til å delta i den videre utviklingen på dette viktige området, understreker Martinsen.

Han viser også til det viktige forprosjektet fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), der målet er å utvikle en sjark på 13 meter som skal kunne gå på hydrogen eller ammoniakk.

– Fiskarlaget spilte inn dette som et utredningsbehov til FHF og har bidratt inn i prosjektgruppen. Prosjektet viser at det er teoretisk mulig, men at blant annet energitetthet gjør at operasjonstiden foreløpig er begrenset.

Les mer om FHF-prosjektet som ble avsluttet i desember 2021