Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.03.2023

– Viktige avklaringer gjenstår

Utlyser havvindområder

Regjeringen har onsdag lyst ut konkurranse om utbygging av de første områdene for vindkraft i norske farvann. Dette skjer innenfor Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, som ble åpnet for slik utbygging allerede i 2020.

– Det er positivt at statsministeren i dagens pressekonferanse la stor vekt på viktigheten av en god sameksistens med fiskeriene, sier leder av Norges Fiskarlag Kåre Heggebø.

Heggebø påpeker at det likevel er flere sentrale problemstillinger det fortsatt gjenstår å avklare.

– Ikke minst gjelder det hensynet til sikkerhet og beredskap, arealeffektivitet i åpnede områder og klare føringer for opprydding etter avsluttet drift, sier han.

– Vi forventer at fiskerinæringa, vindkraftnæringa og myndighetene vil ha en tett og god dialog om dette i månedene som kommer, understreker Kåre Heggebø.

Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag

Sameksistens er viktig

Lederen i Fiskarlaget understreker hvor viktig og positivt det er at det slås fast at aktuelle søkere nå må utarbeide gode planer for sameksistens med fiskerinæringa.

Fiskeriorganisasjonene og sentrale aktører innen vindkraftnæringa arbeider nå sammen om å lage en veileder for dialog og sameksistens.

Denne veilederen vil omfatte sameksistens fra prosjektutvikling i åpnede områder, til utbygging og drift, og fram til avslutning og opprydding.

Sentrale tema i planene for sameksistens med fiskerinæringa vil blant annet være hensynet til arealeffektivitet – altså installert effekt per areal, forankringer, kabeltraseer m.m. – samt beredskap, sikkerhet/HMS, miljøovervåking, kunnskapsinnhenting, føringer for opprydding og tilbakeføring etter endt drift og et eventuelt FoU-samarbeid.

System må på plass!

– Norges Fiskarlag oppfordrer også til at det snarest må etableres et felles system for sikkerhet, overvåking, beredskap og håndtering av eventuelle ulykkeshendelser knyttet til vindkraftverk til havs.

I utlysningsdokumentene viser regjeringen til at hensynet til miljø og sameksistens vil telle 20 % i konkurransen for tildeling av areal i Sørlige Nordsjø II, og kun 10 % i Utsira Nord.

– Når hensynet til sameksistens ikke vektlegges tyngre innenfor de åpnede områdene, så er det enda viktigere å unngå fiske- og gyteområder når nye områder skal åpnes, understreker lederen i Fiskarlaget. Derfor er det helt avgjørende at regjeringen følger opp egne lovnader om at vindkraftverk til havs ikke skal bygge ut i viktige fiske- og gyteområder, når NVE om noen uker skal foreslå flere områder for utbygging av vindkraft til havs.

Bygg effektivt

Sjøareal er en begrenset ressurs. Vi konstaterer at regjeringen likevel kun legger opp til at det skal installeres 1,5 GW i Sørlige Nordsjø II og 1,5 GW (som riktignok kanskje kan økes noe) i Utsira Nord.

– Dersom arealeffektiviteten innenfor åpnede områder ikke blir bedre enn dette, vil utbygging av 30 GW vindkraft i våre farvann kreve et mange ganger større areal enn det som hittil har blitt lagt til grunn. I så fall vil det bli svært krevende å få til en god sameksistens, ikke minst i Nordsjøen og Skagerrak, poengterer leder Kåre Heggebø.

Regjeringens pressemelding og informasjon knyttet til saken er lagt ut på regjeringen.no