22.03.2024

-Viktig samfunnsarbeid

Fiskarlaget i HVs Landsråd

-Vi har en viktig og aktuell posisjon i Landsrådet for Heimevernet. Det sier Fiskarlagets informasjonsleder, som denne uken deltok da rådet var samlet på Værnes i Stjørdal.

Norges Fiskarlag er en av de landsdekkende organisasjonene som har sete i Landsrådet for Heimevernet.

Heimevernet er den eneste grenen i forsvaret som har et sivilt rådgivende organ tilsluttet sin virksomhet. Landsrådet samles to ganger hvert år.

-Landsrådet representerer de aller fleste norske borgere i kraft av at de fleste av oss er medlem i en næringsorganisasjon, et idrettslag eller en annen type frivillig organisasjon. Forumet er dermed en samfunnsmessig kraftsamling av stor betydning, sier informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand i Norges Fiskarlag.

Han mener Landsrådet er en viktig arena.

-Samfunnssikkerhet og beredskap er ferskvare, og må samtidig bygge på et solid fundament. Vi representerer et organ med forankring tilbake på 40-tallet. Landsrådet er en helhetlig beredskapsressurs for landet og det er flott å få representere fiskerne i dette viktige organet, sier Indrestrand.

Vedtok to resolusjoner

Landsrådet ga to uttalelser, der «Heimevernets støtte til Ukraina» og fokus på nødvendig økt støtte til egne beredskapsressurser ble påpekt som to tidsaktuelle og viktige tema.

Vi gjengir her pressmeldingen som ble laget med utgangspunkt i sistnevnte resolusjon.

Regjeringen må prioritere økt slagkraft for Heimevernet

Stjørdal 19.03.2024: Fullskala-angrepet på Ukraina 24. februar i 2022 innledet en ny sikkerhetspolitisk tid for Europa. Russland er en grunnleggende trussel mot internasjonal sikkerhet. Landsrådet for Heimevernet derfor mener at Langtidsplanen for Forsvaret må levere en betydelig styrking av Heimevernets militære kapasiteter.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg dramatisk de siste årene. Sverige og Finlands brudd med egen nøytralitetspolitikk, og inntreden i NATO står som et tidsskille i internasjonal politikk. Det er nå tiden for å sikre at vår forsvarsevne gjenspeiler den nye tiden vi lever i, sier Are Tomasgard, LO-representant og leder for Landsrådet for Heimevernet

For å møte de nye sikkerhetsutfordringene må Heimevernets forsvarsevne og slagkraft styrkes betydelig i Langtidsplanen. Heimevernet er i sin natur desentralisert, og derfor må område- og distriktstrukturen sikres bedre evne til å lede og koordinere operasjoner. Samtidig må nye våpensystemer som panservern, luftvern og ubemannede systemer skaffes for å øke HVs forsvarsevne.

I 2023 har antallet sikringsoppdrag av allierte fartøy som er på besøk i Norge økt betydelig. Heimevernet har i dag svært begrenset evne til å håndtere trusler i kystsonen. Langtidsplanen må derfor inkludere båtmateriell, våpen og utstyr som er nødvendig for å Heimevernet å utføre oppdrag langs kysten.

– Vi legger til grunn at Heimevernet fullfinansieres i Langtidsplanen, med nødvendig utstyr og trening. Behovet nå er å investere i kapasiteter, slik at Heimevernet har evne og slagkraft til de oppdragene som må løses i tiden som kommer, sier Jon Kristiansen, NHO-representant og nestleder for Landsrådet for Heimevernet.

Landsrådet for Heimevernet er det eneste sivile rådet tilknyttet Forsvaret. Medlemmene av rådet representerer landsdekkende organisasjoner med mer enn fem millioner medlemmer.

Om landsrådet for Heimevernet Landsrådet oppnevnes av Forsvarsdepartementet og består av representanter fra 15 sivile organisasjoner, og én representant fra hvert av de 11 distriktsrådene, i alt 26 medlemmer. Landsrådets medlemsorganisasjoner representerer godt over 6 millioner medlemskap i Norge

Landsrådet skal arbeide for å fremme samarbeid mellom Heimevernet og sivilbefolkningen. De gir også uttalelser og råd i spørsmål som angår Heimevernet. Landsrådets arbeidsutvalg skal uttale seg ved tilsetting av ny sjef for Heimevernet. I alle år har landsrådet vært en aktiv bidragsyter i utviklingen av Heimevernet.

Landsrådet for Heimevernet består av følgende organisasjoner:

● Landsorganisasjonen Norge

● Næringslivets Hovedorganisasjon

● KS

● Det frivillige Skyttervesen

● Landsorganisasjonen i Norge

● Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner

● Norges Bondelag

● Norges Fiskarlag

● Norges Idrettsforbund

● Norsk studentorganisasjon

● Norsk Totalforsvarsforum

● Norske Kvinners Sanitetsforening