Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.05.2020

Videre om kvotemeldingen

Landsstyrevedtak

Landsstyret i Norges Fiskarlaget mener Stortingets vedtak i kvotemeldingen har skapt usikkerhet for næringen og tilrår ytterligere dialog og vurdering om utredninger. Fiskarlaget har alt iverksatt egen utredning i sitt oppfølgende arbeid.

-Jeg registrerer at det synes å herske en viss uklarhet knyttet til Fiskarlagets rolle i prosessen rundt kvotemeldingen. Det kan derfor være på sin plass å understreke at Fiskarlaget som organisasjon styres av de vedtak som Landsmøtet og Landsstyret fatter, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Han viser til at det har fremkommet kritikk mot organisasjonen etter at Stortinget gjorde vedtak i saken.

-Som næringsorganisasjon kan vi påvirke og komme med innspill og annet beslutningsgrunnlag, men både regjeringen og  Stortinget gjør vedtak uten at vi deltar i den endelige beslutningsprosessen. Dette er det viktig å presisere, sier Ingebrigtsen.

Videomøte

Landsstyret i Fiskarlaget har denne uken hatt et digitalt dagsmøte og oppfølgingsarbeidet med Kvotemeldingen var et sentralt tema i møtet.

-Vår oppsummering er blant annet at prosessen med kvotemeldingen viser at der det tidligere var et bredere politisk flertall om fiskeripolitikken, er det nå en ny situasjon som gjelder, fastslår Kjell Ingebrigtsen.

Han sier  Landsstyrets medlemmer har fått et stort antall henvendelser fra medlemmer med reaksjoner og innspill til oppfølging. Essensen fra diskusjonen er bakt inn i vedtaket fra møtet som vi gjengir nedenfor. 

Norges Fiskarlag har også på egen kjøl iverksatt en utredning i regi av SINTEF for å få utredet spørsmål knyttet til fartøyutforming for fremtidens fiskefartøy.

Landsstyrets vedtak i uke 22 om det videre arbeidet med Kvotemeldingen i organisasjonen:

«Landsstyret i Norges Fiskarlag er skuffet over at den politiske behandlingen av stortingsmeldingen ikke har lagt større vekt på tilrådningene fra et enstemmig Landsmøte.

Det må dessverre konstateres at Stortingets behandling har satt næringen i en situasjon der usikkerheten for framtidige rammebetingelser er større enn noen gang.

Slik situasjonen nå er setter den en dramatisk stopp i en påkrevd fornying og utvikling i flåten Vi risikerer også at situasjonen gjør det svært vanskelig å få tilfredsstillende finansiering av fartøy i framtida.

Landsstyret finner det sterkt beklagelig at stortingsbehandlingen har endt opp med knappe flertallsvedtak på de mest vesentlige spørsmålene, samt at vedtakene går inn i mange detaljer som binder handlefriheten. Det var særlig dette Landsmøtet i Norges Fiskarlag advarte mot.

Forutsigbarheten i rammevilkårene som næringen har etterlyst, ble dessverre ikke innfridd, og situasjonen for mange av næringsaktørene er blitt mer uklar og usikker etter at kvotemeldingen nå er behandlet av Stortinget. 

Landsstyret konstaterer at Stortingets vedtak og føringer innebærer dramatiske endringer i gjeldende reguleringsordninger som har vidtrekkende konsekvenser.  Dette kunne Stortinget umulig se hele rekkevidden av.

Dette gjelder særlig vedtakene om å gå over fra å plassere fartøy i kystflåten i kvotegrupper etter hjemmelslengde til å plassere fartøyene etter fartøyets faktiske lengde, endringer i etablerte kvotefordelingsnøkler, samt vedtatte prinsipper knyttet til tilbakefall av strukturkvoter.  

Landsstyret ser behov for å gå nærmere inn detaljene knyttet til konsekvenser, herunder ha en dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om klargjøringer og forståelser av Stortingsvedtaket og vurderinger av behov for ytterligere konsekvensvurderinger, før en tar stilling til mange av detaljene det nå er reist spørsmål omkring.»