10.11.2023

-Vi kom langt

Kåre om landsmøtet

Leder Kåre Heggebø takker landsmøtet for jobben denne uken og oppsummerer her årets politiske verksted.

-Jeg vil gjenta det jeg sa umiddelbart etter møtet om at det både har vært intenst og krevende. Det er normalt når vi har et så stort og viktig arrangement som et landsmøte. Samtidig opplever jeg at debattene var gode og saklige. Det viser at vi i Fiskarlaget har en god organisasjonskultur, med en solid tradisjon for debatt, sier den gjenvalgte lederen.

Kåre Heggebø sier det skal være rom for ulike meninger, og at delegatene også på dette Landsmøtet jobbet for å finne gode løsninger for fiskerfellesskapet.

Heggebø forteller at også han var spent på arbeidet med organisasjonsspørsmålene og mulige lovendringer, men sier at han har stor respekt for at det er landsmøtet som er organisasjonens øverste myndighet.

Bilde fra landsmøtesalen og delegatene under forhandlingene på andre dag av landsmøtet.

-Min oppsummering av organisasjonssaken og behandlingen på Landsmøtet 2023, er at vi er kommet ganske mye lengre. Spesielt vil jeg trekke frem at landsstyret samlet seg om en enstemmig innstilling til vedtak for landsmøtet.

Dette forslaget fikk flertall i Landsmøtet, og legger blant annet opp til en reell tredeling av representasjonen i organisasjonen.

-Så var det ikke et stort nok flertall for å gjøre disse vedtektsendringene allerede nå. Jeg sitter igjen med en klar oppfatning om at Landsmøtet har pekt ut en svært tydelig vei framover, som vi nå må følge opp i Landsstyret og sammen med medlemslagene våre.

Les hele vedtaket fra landsmøtet 2023 her:

Landsmøtet gjorde følgende vedtak: 

 1. Landsmøtet tar innledningen til generalsekretær Sverre Johansen til orientering.  
 2. Norges Fiskarlag er landets viktigste organisasjon for norske fiskere. Fiskerne er sterkest når de står sammen. Norges Fiskarlag skal være fiskernes naturlige organisasjonsvalg. Da må man fortsette å bygge en organisasjon som kjemper for fiskernes sak og rettigheter i møte med fremtidens utfordringer. 

Organisasjonsutvikling 

 1. Lokallagene er grunnstenen i Norges Fiskarlag. De er bindeleddet til medlemmene og deres behov. Gjennom sterke lokallag kan Fiskarlaget bedre tilpasse seg varierte geografiske, kulturelle og politiske forhold for fiskerne. Landsmøtet mener at man må fortsette jobben for å styrke de lokale fiskarlagene. Samtidig anerkjenner Landsmøtet at lokallagene har ulike behov og at samme løsning ikke er den beste for alle.  
 2. Mangfold blant de tillitsvalgte er viktig for å sikre representativitet og bredde i beslutningsprosessene. Fiskarlaget representerer bredden av den norske fiskeflåten, da må også denne bredden være representert i organisasjonens styrer og organer.  
 3. Rekruttering av nye medlemmer er avgjørende for å opprettholde og styrke Fiskarlagets innflytelse, legitimitet og ressurser. Det gir muligheter for vekst og fornyelse. Medlemsrekruttering er en kontinuerlig prosess hele organisasjonen må prioritere. Landsmøtet mener det i den neste perioden må være en prioritet å verve nye medlemmer, både fiskere og rederier.  
 4. Fiskeflåten skal være en trygg arbeidsplass med like muligheter for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og legning. Norges Fiskarlag har nulltoleranse for alle former for trakassering. Alle skal ha det bra på jobb i fiskeflåten. Fiskere, rederier, organisasjoner og myndigheter må sammen jobbe for en fortsatt holdningsendring i fiskerinæringen. Landsmøtet viser til det inngåtte samarbeidet med myndighetene og de andre fiskeriorganisasjonene, og ber om at dette arbeidet videreføres.  
 5. Landsmøtet viser til gjentatte vedtak i organisasjonen om tariffdekning for mannskap i havfiskeflåten, senest landsmøtevedtak 7/21 og anmoder Mannskapsseksjonen om at det etableres et tarifftilbud gjennom Norges Fiskarlag for mannskap i alle deler av fiskeflåten. 

Organisasjonsprosessen 

 1. Økt samarbeid mellom medlemslagene og Norges Fiskarlag vil gagne medlemmene og organisasjonen som helhet. Samarbeidet og informasjonsflyten internt i organisasjonen må utvikles, forbedres og forsterkes. Landsmøtet mener at prinsippet om at alle medlemmer skal få service og tjenester av god kvalitet må stå sentralt.  

Medlemslagene er selvstendige organisasjoner med behov for å markere seg selv på vegne av egne meninger. Samtidig som de skal forholde seg lojale til Norges Fiskarlags vedtak. Landsmøtet mener medlemslagenes autonomi bidrar til en bedre organisasjon, men at det er behov for å etablere retningslinjer for høringsinnspill og medieutspill: 

 • Når Norges Fiskarlag har fattet vedtak i en sak, binder det alle medlemslag.  
 • Medlemslagene står fritt til å sende inn sine egne høringssvar og komme med egne medieutspill/pressemeldinger før Norges Fiskarlag har gjort eget vedtak. 
 • Høringssvar og pressemeldinger skal deles med Norges Fiskarlag og øvrige medlemslag.  
 • Det skal være lik praksis for alle medlemslag. 
 1. Landsmøtet mener følgende retningslinjer for fartøymedlemskap bør innføres i organisasjonen for å begrense konkurransen om medlemmer mellom medlemslagene:  
 • Det settes en veiledende nedre grense for medlemskap i Fiskebåt, uten tilbakevirkende kraft, på 28 meters faktisk lengde. 
 • Det innføres meldeplikt mellom medlemslag og Norges Fiskarlag når rederier og/eller fartøy vil bytte medlemslag.  
 • Ved overgang fra et medlemslag til et annet skal fartøykontingenten i en periode på ett år deles mellom de to medlemslagene. Hensikten er å beskytte medlemslag for store økonomiske bredsider ved samtidige og flertallige utmeldinger.  
 • Det skal ikke drives aktiv verving av rederier og/eller fartøy som er medlem i et annet medlemslag. 

Landsmøtet påpeker at det ikke innføres en øvre grense for medlemskap i regionlagene, og medlemsfartøy skal ikke måtte bytte medlemslag mot sin vilje. Det viktigste for Norges Fiskarlag er at medlemmene står i et av medlemslagene.  

 1. Dobbeltrepresentasjon er en utfordring i Norges Fiskarlag. At medlemmer har innflytelse i flere medlemslag, kan skape ubalanse i organisasjonen. Landsmøtet mener det er et behov for å stramme inn regelverket og fjerne muligheten for å ha samtidige verv i ulike medlemslag. Landsmøtet mener følgende regler skal gjelde for dobbeltrepresentasjon: 
 • Et medlem skal kun ha verv på medlemslagsnivå i ett medlemslag i gangen. Dette inkluderer å møte som representant på årsmøter og Landsmøtet.  
 • Reglene for dobbeltrepresentasjon begrenses til én landsmøteperiode i gangen. 
 • For å legge til rette for aktive lokallag kan alle medlemmer engasjere seg i sine lokale fiskarlag. 

Landsmøtet ber Landsstyret følge opp problemstillingen knyttet til dobbeltrepresentasjon, med sikte på å regulere dobbeltrepresentasjon også for selskapsmedlemmer. Landsmøtet anmoder medlemslagene om å være bevisst denne problemstillingen for å unngå at det stilles spørsmål ved representasjon og legitimitet for de ulike medlemslagene. 

Landsmøtet legger til grunn at de som velges som representanter, delegater og styremedlemmer svarer til gruppen de er innvalgt fra (lokallag, årsmøter), og at organisasjonsdemokratiet virker dersom noen ikke lenger har tillitt. 

 1. Landsmøtet mener at tre likestilte medlemslag forutsetter lik innflytelse i organisasjonen. Derfor bør representasjonen i landsmøtet og landsstyret likestilles mellom medlemslagene.  
 2. Landsmøtet mener at ved en tredeling av representasjonen bør fordelingen av fartøykontingentene (F1 og S1) likestilles mellom medlemslagene. Prinsipielt bør det ligge til hvert medlemslag å fastsette egen fartøykontingent (F2). Et viktig prinsipp bør være at finansieringen av hvert medlemslag skal være knyttet opp til medlemslagets oppslutning.