05.05.2023

Vern av kysttorsk og havdeling

NFD med tiltak

Nærings- og fiskeridepartementet har fredag offentliggjort hvilke tiltak som innføres for å styrke vern av kysttorsk og havdeling for alle fartøy over 21 meter som fisker etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper nord for 62°N.

Tiltakene som nå innføres er omfattet av del I av høringssaken om kysttorsk og havdeling. NFDs tiltak erstatter det midlertidige havdelingstiltaket for fartøy som fisker torsk med konvensjonelle redskaper nord for 62°N i tidligere Finnmark fylke, presiseres det i en pressemelding fra NFD.

Det er slik at flere områder nå vil omfattes av de nye tiltakene, som for de fleste områdene også vil inkludere fiske etter hyse og sei.

Det innføres også tiltak for å redusere presset på kysttorsken som kan bidra til å gjenoppbygge bestanden, samt bidra til å redusere areal- og redskapskonflikter nord for 62°N.

– Tiltakene vi nå innfører skal bidra til å få ned beskatningen av kysttorsk og vil også bidra til å redusere areal- og redskapskonflikter mellom fartøygruppene, samtidig som vi har lagt vekt på landindustriens behov for god tilgang på råstoff. Det er en god skreddersøm for områdene det gjelder, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Les detaljer i NFDs pressemelding på regjeringens nettside (lenke)

Del II av høringen hadde høringsfrist 30. april 2023. Nærings- og fiskeridepartementet vil komme tilbake til oppfølging av del II på et senere tidspunkt, presiserer NFD.

Fiskarlaget respons

-Fra Fiskarlagets side mener vi det er positivt at det endelig kom avklaring rundt havdelingssaken som vi for vår del behandlet tilbake i januar. Vi er tilfredse med at tiltakene i stor grad følger Fiskarlagets anbefalinger i saken, men registrerer også at det er noen unntak som vi må se nærmere på, understreker leder Kåre Heggebø.

Når det gjelder fartøy mellom 21 og 27,9 meter er tiltakene i tråd med Fiskarlagets anbefalinger.

Når det gjelder fartøy over 28 meter, har departementet valgt å la flåten fiske torsk, hyse og sei inntil grunnlinjen i første halvår, også det i tråd med våre anbefalinger. Når det gjelder andre halvår, er det fra departementet besluttet 2 nm fra Sørvær og østover og 4 nm fra Sørvær og Lofotodden.

-Fiskarlaget mener dette vil ha konsekvenser for fisket etter hyse og sei i området, og vi la oss derfor på en linje med inntil grunnlinjen fra Kinnarodden til Sørvær, og 2 nm fra Sørvær og sørover til Lofotodden, påpeker Heggebø.

Kåre Heggebø (bildet over) sier Fiskarlaget også registrerer at Sværholthavet nå blir stengt for alle fartøy over 21 meter hele året.

-Vi har i vårt innspill bedt om at Sværholthavet holdes åpent for alle fartøy over 21 meter i fisket etter hyse og sei i perioden juli, august og september.

-Vi registrerer også at departementet har valgt å inkludere Vestfjorden og sørover for fartøy over 28 meter. Her må vi se nærmere på saken. Vi mener det er viktig å ivareta tradisjonelle fiskefelt, understreker Kåre Heggebø.

Fiskarlaget har i våre innspill lagt vekt på at tiltakene som blir iverksatt må blir evaluert etter kort tid og med muligheter for å gjøre justeringer underveis.

Når det gjelder begrensningen i taulengde i snurrevad, er Fiskarlaget tilfredse med at vår anbefaling om fargekoding er fulgt.

-Vi ser frem til en dialog med fiskerimyndighetene om hvordan en slik koding skal praktiseres, avslutter Kåre Heggebø.

Les Fiskarlagets svar

Del II av høringen hadde høringsfrist 30. april 2023. Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at NFD vil komme tilbake til oppfølging av del II på et senere tidspunkt.

Norges Fiskarlag ga 28. april vårt svar til del II av denne høringen.

Vi slår der fast at redusert fiskepress på kysttorsk er viktig. Vi tilrår færre tiltak enn det myndighetene legger opp til og vil gjøre erfaringer med noen få tiltak først.

Les vårt innspill til del II i denne saken.

Der finner du også henvisning til del I av høringen, som er momentene som NFD altså har konsentrert seg om i meldingen over.

Podkast om havdeling

Norges Fiskarlags podkast som kom ut denne uken kan du også «høre deg opp» på temaet havdeling sammen med rådgiver Trude Knutsen, som er en av dem Fiskarlaget som arbeider med detaljene i saken.

Trude Knutsen er tema-ekspert når Hanna Bakke-Jensen (t.v.) og Marit Hiim Haugseth (t.h.) hjelper oss og seg selv til å forstå mer om havdeling.      Foto: Norges Fiskarlag