20.11.2023

Verdiskapingen øker

Nye tall

Verdiskapingen i sjømatnæringen økte med hele 36 prosent i fjor, og var på 71 milliarder kroner. Regnes ringvirkningene med var den totale verdiskapingen på 109 milliarder kroner.

Det er forskningsinstitutt et Nofima som mandag har publisert den årlige rapporten om sjømatnæringens betydninger.

Den store veksten skyldes vekst i oppdrettssektoren og at både villfisk og oppdrettsfisk har hatt god prisutvikling. Med både prisvekst og generell stor vekst har havbruksnæringen passert fiskerinæringen i økonomisk betydning.

Fylkene Nordland, Vestland, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Trøndelag hadde en direkte verdiskaping på mellom 11 og 16 milliarder kroner.

-Sjømatnæringens betydning for økonomien i disse fem fylkene er betydelig. Bryter vi tallene ned på kommuner er næringen særdeles viktig i noen av kommunene, sier forsker Audun Iversen som har vært prosjektleder for arbeidet.

Næringens verdiskaping utgjorde 2,3 % av norsk fastlands-BNP i 2022. Denne andelen har steget fra rundt 1,5 % på begynnelsen av 2010-tallet. Inklusive ringvirkninger var 86.000 personer sysselsatt i sjømatnæringen i 2022.

I ringvirkningsanalysen har forskerne også beregnet skatteinntektene fra sjømatnæringens aktiviteter. De har sett på selskapsskatt og personskatt, betalt både av næringen selv og av dens leverandører som følge av næringens etterspørsel etter varer og tjenester. De samlede skatteinntekter i 2022 var på 25,9 milliarder kroner.

Fra kjerneaktiviteten ble det innbetalt en samlet selskapsskatt på 9,3 milliarder, mens det fra leverandørene ble innbetalt 3,1 milliarder i selskapsskatt. De øvrige 13,6 milliardene består av personskatt innbetalt fra næringen og leverandørene.

Totalt 86.000 var sysselsatt i sjømatnæringen i fjor. Hele 46.000 av de sysselsatte er et resultat av ringvirkningene som næringen skaper.

To slike eksempler er Oslo og Bærum. I Oslo er det 570 som har sjømat som sin kjernevirksomhet mens hele 1500 er sysselsatt som et resultat av ringvirkningene. I Bærum er det knapt noen som har det som kjernevirksomhet mens 370 sysselsatte jobber mot næringen grunnet ringvirkningene.

Næringen har satt ny omsetningsrekord i 15 av de 20 siste årene. 2022 var intet unntak med en samlet eksportverdi på 151,4 milliarder kroner som var en økning på 25 % fra forrige rekordår 2021. Denne høye økonomiske aktiviteten skaper overskudd og sysselsetting, og dermed også grunnlag for skatteinntekter til staten.

Nofima utarbeider rapporten på oppdrag fra FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Nofima-rapporten presenterer ringvirkninger for hele den norske sjømatnæringen. Nofima benevner hele verdikjedene for både havbruk og fiskeri, fra fangst og rognproduksjon til salg og markedsføring.
Gjennom hvert ledd i verdikjeden tilføres fisken verdi gjennom verdiskapende aktiviteter som mottak, foredling og transport.
Den fullstendige rapporten gir innsikt i sjømatnæringens verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger, samt betydning for skatter og avgifter.