Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.03.2021

Vent med råtnetråd

Høring om leppefisket

Fiskarlaget ber myndighetene utsette krav om råtnetråd i leppefisket til 2022. Vi mener tykkelsen på «råtnetråden» må økes, og være på minimum 3 millimeter og at 2021 må brukes til testing av en hensiktsmessig tråd.

Vi har denne uken svart på høringen om forslag om å innføre krav om rømmingshull i leppefiskeredskap. Fiskeridirektoratet sendte ut sitt høringsnotat om forslag om å innføre krav om rømmingshull i leppefiskeredskap 20. januar i år og forslaget har vært på organisasjonsmessig høring. 

Norges Fiskarlag påpeker i vårt svar at det er svært uheldig for næringen at fiskeriforvaltningen til stadighet kommer med nye krav til utforming av redskap som benyttes i fisket etter leppefisk. Dette medfører at det blir vanskelig å få ro i fisket. Det settes stadig nye krav til utøvelsen av fisket, på tross av at forvaltningen har satt en totalkvote som er langt lavere enn det som ble fisket før fisket ble lukket – og at det ikke finnes et vitenskapelig grunnlag som tilsier at kravene bør endres.

Holdninger er viktig

Fiskarlaget mener det er viktig at vi unngår unødvendig spøkelsesfiske- og at fiskeriforvaltningen og næringen i fellesskap må ha høyt fokus på holdningsendringen i forbindelse med rapportering av tapte redskap, jf. plikten til rapportering i utøvelsesforskriften § 78.

Fiskeridirektoratet foreslår i høringen at det skal innføres et krav om at teiner og ruser som benyttes i fisket etter leppefisk skal ha montert rømmingshull, og at dette rømmingshullet skal monteres ved hjelp av en biologisk nedbrytbar bomullstråd som skal ha en tykkelse på 2, 5 mm. 

Norges Fiskarlag har etter en helhetsvurdering gått inn for å støtte Fiskeridirektoratets forslag om innføring av rømmingshull ved hjelp av en «råtnetråd» i fisket etter leppefisk. Vi kan imidlertid ikke støtte at kravet om rømmingshull innføres fra 2021, eller at trådens tykkelse skal være 2,5 mm. 

Må øke trådtykkelsen

Fiskarlaget har fått opplyst at dersom teinene står i eksponerte områder vil en «råtnetråd» på 2,5 millimeter ved tømmeluken ryke ofte, og gjerne flere ganger i uken. For at fiskerne skal unngå å tape fangst må de skifte «råtnetråden» før den ryker. Dette er erfaringer som fiskerne har gjort seg i forbindelse med bruk av hummerteiner i eksponerte områder- og som vi mener at Fiskeridirektoratet må legge vekt på ved avgjørelsen av tykkelsen på «råtnetråden».

Fiskarlaget mener på denne bakgrunn at tykkelsen på «råtnetråden» må være på minimum 3 mm som i fisket etter hummer og krabbe (fritidsfiske), og at tråden må holde i hele leppefisksesongen. Dette betyr at materialvalget og tykkelsen på «råtnetråden» må testes, og det må dokumenteres at den holder en hel sesong, selv om man driver fiske etter leppefisk i et eksponert område. 

Det må også være valgfritt hvor man monterer «råtnetråden» så lenge den blir montert slik at levende fisk/dyr i teinen kommer seg ut. I tillegg mener vi at størrelsen på rømmingshullet må samsvare med kravet til inngang. Fiskeridirektoratet må også vurdere om kravet til «råtnetråd» skal gjelde om man har flere teiner i lenke, gjerne med lyst tau og/eller flytetau mellom teinene, eller om det er nok at man f.eks. har vak i begge ender. Dette gjør det enklere å finne igjen teinene som man eventuelt mister. 

Vent med krav til 2022

Når det gjelder bruk av gjennfinningsenhet, mener Fiskarlaget at det må det være tilstrekkelig å ha en per lenke, da bruk av lenker og gjennfinningsenhet sammen vil føre til at man finner igjen de tapte teinene. Dette vil også lette jobben med montering, samtidig som man reduserer kostnader med å måtte ha flere gjenfinningsenheter. 

Fiskarlaget ber etter dette om at fiskerimyndighetene går i dialog med næringen om ovennevnte innspill, og at dere bruker 2021 til å finne frem til en «råtnetråd» på minimum 3 mm som holder hele leppefisksesongen. Forslaget om krav til bruk av «råtnetråden» i leppefisket må på denne bakgrunn ikke innføres før i 2022.