Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.10.2022

Vedtok sammenslåing

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Fiskarlag har vedtatt den nye modellen for medlemslagene i Norges Fiskarlag. Laget slutter seg dermed til etableringen av et Sør-Norges Fiskarlag. Vedtaket ble gjort på årsmøtet i Molde onsdag.

Vedtaket, som du kan lese nedenfor i sin helhet, innebærer at Møre og Romsdal Fiskarlag nå er det andre av i alt fem organisasjonsledd som har vedtatt den nye modellen i arbeidet med å etablere et sammenslått medlemslag i Sør-Norge.

Til helga skal Fiskerlaget Sør holde sitt årsmøte om samme tema, mens Fiskarlaget Vest og Sør-Norges Notfiskarlag skal holde sine årsmøter mot slutten av neste uke i Bergen.

Sogn og Fjordane Fiskarlag var det første av lagene som holdt årsmøte og de vedtok å slutte seg til den nye modellen.

Alle de fem enhetene må ha flertallsvedtak for at modellen skal kunne etableres.Vedtaket i årsmøtet i Molde ble gjort mot tre stemmer. 

Fra før har de tre medlemslagene fra Trøndelag og nordover vedtatt å etablere Nord Fiskarlag.

Fire sentrale personer i onsdagens årsmøte, f.v. Terje Eriksen som leder Fiskarlaget Vest og interimstyret for det nye laget, generalsekretær Sverre Johansen, Fiskarlagsleder Kåre Heggebø og leder i Møre og Romsdal Leif-Egil Grytten.      Foto: Britt Sæle Instebø

Her er vedtaket som årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag gjorde onsdag:

1. Årsmøtet tar innledninger ved generalsekretær Sverre Johansen, Terje Eriksen og Leif Egil Grytten til orientering. 

2. Årsmøtet viser til det arbeidet som har blitt lagt ned i forhandlingsutvalget og er tilfreds med at  det nå kan presenteres et konkret forslag til ny organisering av fiskerne i Sør-Norge som medlemmene i Møre og Romsdal Fiskarlag kan ta stilling til på dette årsmøtet. 

Organisasjonsmessig behandling

3. Årsmøtet viser til årsmøtevedtak 3/2021 pkt. 9,  

«Årsmøtet mener at det er viktig at en slik omfattende omorganiseringsprosess må ha god forankring i medlemsmassen og at en av må bevilge seg den tiden som er nødvendig for å få i stand en god og fremtidsrettet ny organisering av Norges Fiskarlag.» 

Som en oppfølging av dette vedtaket og for å sikre en god forankring i medlemsmassen ble det felles utarbeidet saksnotat sendt lokallagene på høring. 

Tilbakemeldingene fra medlemslagene er entydige på at det ikke er forsvarlig å legge opp til et budsjettmessig underskudd på kr. 2,6 millioner som angitt i avtalen.     

Tilslutning til Sør-Norges Fiskarlag 

4. Til tross for at en betydelig del av medlemsmassen i Møre og Romsdal Fiskarlag har uttrykt skepsis til sammenslåingsavtalen, spesielt til det store budsjetterte underskuddet, så finner årsmøtet etter en helhetsvurdering at fiskerne og medlemmene i Sør-Norge er best tjente med at lagene i sør forenes i et sterkt og kompetent Sør-Norges Fiskarlag, som er godt egnet og rustet til å være et godt organisasjonsalternativ for alle fiskerne i Sør-Norge. 

5. Årsmøtet har tiltro til, og legger til grunn at styrende organer i Sør-Norges Fiskarlag vil finne gode løysinger som fjerner underskuddet. Årsmøtet vil på det sterkeste tilrå at en ikke øker tallet på stillinger i Sør-Norges Fiskarlag. Lokallaga må styrkes, ikke svekkes.

6. Årsmøtet vil også tillate seg å peke på lovnaden fra Norges Fiskarlag om å finansiere de nye daglig lederstillingene i Sør-Norges Fiskarlag og Nord-Norges Fiskarlag. Årsmøtet forventer at Norges Fiskarlag følger opp denne lovnaden. 

7. Årsmøtet er kjent med at Sogn og Fjordane Fiskarlag på sitt årsmøte den 5. oktober 2022 har tilsluttet seg avtalen av 19. august 2022 under forutsetning av at Møre og Romsdal Fiskarlag, Fiskerlaget Sør, Fiskarlaget Vest og Sør-Norges Notfiskarlag også forplikter seg til likelydende avtale.

8. Årsmøtet anerkjenner og tilslutter seg sammenslåingsavtalen med de vilkår som angitt i avtalen  under forutsetning av at også Fiskarlaget Vest, Fiskerlaget Sør og Sør-Norges Notfiskarlag slutter seg til samme følgende avtale;

1. Hva avtalen gjelderAvtalen skal regulere sammenslåing av Fiskerlaget Sør, Fiskarlaget Vest, Sogn og Fjordane Fiskarlag, Møre og Romsdal Fiskarlag og Sør-Norges Notfiskarlag (lagene), og dannelsen av Sør-Norges Fiskarlag.

2. Ansatte og kontorstrukturDagens stillinger videreføres i det nye medlemslaget på de kontorsteder de er ansatt ved i dag.Det opprettes en ny stilling som daglig leder i Sør-Norges Fiskarlag. Daglig leder rapporterer til styret.Sør-Norges Fiskarlag har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.
Lagene er enige om at det skal være kontor på følgende steder.- Oslo- Bergen- Måløy- Ålesund
Kontorene bør, der det er mulig, være samlokalisert med Norges Fiskarlag.

3. Fordeling av ansvar mellom kontoreneDet skal være en drøfting mellom styret, daglig leder og de ansatte for å finne mest mulig praktisk og hensiktsmessig fordeling av oppgavene.

4. StyretStyret bør bestå av 11 medlemmer. Styret skal ha en sammensetning som tar utgangspunkt i geografi og redskapsgrupper.

Styret skal ha følgende fordeling ved lagets dannelse.

Møre og Romsdal: 3 medlemmer

Sogn og Fjordane: 2 medlemmer

Fiskarlaget Vest: 3 medlemmer

Fiskarlaget Sør: 2 medlemmer

Sør-Norges Notfiskarlag: 1 medlem

Styrets sammensetning skal avspeile lagets geografi og fartøy-/driftsgrupper, samt ha en god kjønns-, alders- og mannskapsrepresentativitet.

Styrets medlemmer nomineres av årsmøtene i lagene og velges på stiftelsesmøtet.

Styret vil bestå av leder, nestleder og ni styremedlemmer, hver med to personlige varamedlemmer.

Styret velger et arbeidsutvalg bestående av fire medlemmer.

Dette velges blant styrets medlemmer og bestående av ett medlem fra tidligere Møre og Romsdal Fiskarlags distrikt, ett medlem fra tidligere Sogn og Fjordane Fiskarlags distrikt, ett medlem fra tidligere Fiskarlaget Vests distrikt og ett medlem fra tidligere Fiskerlaget Sørs distrikt. Den av årsmøtets valgte leder og nestleder inngår i arbeidsutvalget.

Det velges numeriske vararepresentanter til arbeidsutvalget blant styrets medlemmer fra områdene til de tidligere regionlangene. Rekken av varamedlemmer kan ved behov kompletteres med varamedlemmer fra styrets vararepresentanter.

Lederne i valgnemndene i de fem lagene etablerer en felles valgnemnd som til stiftelsesmøtet innstiller på fordeling av styreverv. Valgnemnda konstituerer seg selv. Valgnemndene bør i forkant av årsmøtene samarbeide for å sikre at representativitetskravene oppfylles

5. RessursgrupperStyret har, ved behov, muligheten til å opprette ressursgrupper som kan gi faglige råd til styret og administrasjon i laget. Styret har mandat til å opprette ressursgrupper og fastsette deres mandat.
Norges Fiskarlag bør oppgradere medlems- og fartøyregisteret til å inkludere en oversikt over driftsform

6. StiftelsesmøtetLagene tar sikte på å gjennomføre et stiftelsesmøte i 2022 med 77 representanter.Stiftelsesmøtets sammensetning skal avspeile lagets geografi, fartøy-/driftsgrupper, samt ha en god kjønns-, alders og mannskapsrepresentativitet. Lagenes valgnemnder oppfordres til å samarbeide for å sikre at representativitetskravene oppfylles.

Fordeling av representanter:

Møre og Romsdal Fiskarlag: 21

Sogn og Fjordane Fiskarlag: 13F

iskarlaget Vest: 21

Fiskerlaget Sør: 17

Sør-Norges Notfiskarlag: 5

7. Budsjett- og regnskapDet skal legges opp til økonomisk forsvarlig drift, hva angår bemanning og aktivitet, og det må legges opp til at laget over tid driftes i balanse.

Lagets åpningsbalanse fremkommer slik;

Alle aktiva og passiva i lagene inngår i åpningsbalansen til Sør-Norges Fiskarlag. Det forutsettes at alle lagene gir forpliktende opplysninger over eventuelle økonomiske forhold som ikke kan leses ut fra revidert regnskap (eks. pensjonsforpliktelser, G-regulering av løpende pensjoner, osv.) Verdijustert balanse inkl. til gode/skyldig i Fiskarlagets Servicekontor AS pr. 31. desember 2021 legges til grunn for åpningsbalansen.

Interimsstyret oppnevner en egen arbeidsgruppe som skal innhente disse opplysningene og utarbeide åpningsbalansen.Sammenslåingen gjennomføres ved at Møre og Romsdal Fiskarlags organisasjonsnummer1 videreføres  og de andre lagene som inngår i sammenslåingen fusjoneres inn under dette organisasjonsnummeret.

8. Lokallagenes stillingLokallagene skal opprettholdes. Lagene nærmere status vil bli avklart etter høring med bakgrunn i forslag fra en nedsatt arbeidsgruppe, ref. Landsmøtets vedtak om dette.
Det må tilstrebes å danne en lokallagsstruktur som ivaretar mulighetene til å ivareta medlemmenes interesser, overfor lokale forhold, initiere saker og besvare høringer. For de lagene som har lav eller ingen aktivitet så oppfordres det til sammenslåing av lokallag.

9. Utsendinger til Landsmøtet i Norges FiskarlagUtsendinger til Landsmøtet i Norges Fiskarlag skal velges med utgangspunkt i geografi og redskap/driftsform og følge den gjeldende fordelingen i Samarbeidsrådet Sør.

10. Vedtekter

Det utarbeides vedtekter basert på Mønsterlover for medlemslag og avtale om sammenslåing. Vedtektene vil vedtas på stiftelsesmøtet og godkjennes av Norges Fiskarlag, i henhold til Mønsterlover for medlemslag § 17.

11. Representasjon i salgslag, stiftelser, råd, utvalg og selskaperValg og oppnevninger til årsmøter og styrer i salgslagene foretas i henhold til de enkeltes salgslags vedtekter, som for de flestes tilfeller setter krav til geografisk tilhørighet. Det skal etableres «lokale valgnemnder» som innstiller overfor de valgorgan som foretar valget/oppnevningen (årsmøte eller styre). Samme kan gjelde andre regionale tiltak t.d. Hjelpekassene.
Styremedlemmer og representant til generalforsamlingen i Fiskernes Hus AS skal være fra Møre og Romsdal.

12. InterimsstyretForhandlingsutvalget vil fungere som et interimsstyre som innstiller til stiftelsesmøtet. Det oppnevnes et sekretariat for interimsstyret bestående av en ansatt fra hver av lagene. Interimsstyret oppnevner sekretariatsleder

13. Godkjenning av avtalen

Avtalen forutsetter godkjenning av alle lagene på ordinære årsmøter med 2/3 flertall, i samsvar med mønsterlovenes § 17.

1   Av praktiske og økonomiske årsaker, grunnet Møre og Romsdal Fiskarlags eierskap i Fiskernes Hus i Ålesund, videreføres Møre og Romsdal Fiskarlags organisasjonsnummer..»

Andre forhold

10. I tillegg til avtalen som tiltredes finner årsmøtet grunn til å gjenta følgende fra årsmøtet 2021, der man understreker viktigheten av at Norges Fiskarlag følger opp inn mot Landsmøtet 2023. • Det må avklares hvor det «tydelige skille mellom organisasjonene når det gjelder hvilke deler av medlemsmassen man skal ha et spesielt ansvar for» (LM 8/2017 pkt. 5) skal settes. 

• Landsmøtet har i flere vedtak understreket nødvendigheten av at organisasjonen kan tilby alle medlemmene en tariffmessig dekning. Til tross for en rekke vedtak, så er dette enda ikke kommet på plass.

• Det er blitt etablert en praksis der flere av medlemslagene tidvis sender sine høringssvar direkte, eller som kopimottaker direkte til utsteder. Dette er etter årsmøtets mening med på å undergrave Landsstyrets rolle som «felles talerør» for organisasjonen. Årsmøtet mener at det må utarbeides (forpliktende) interne retningslinjer på dette området. 

11. Årsmøtet vil enda en gang påpeke at der er skjedd relativt store endringer blant annet i medlemsoppslutning, både på fartøy- og personlige medlemmer, siden dagens finansierings- og fordelingsmodell ble innført med virkning fra 1999. I tillegg har en hatt en intern medlemsforskyving. Det har medført til dels omfattende forskyvninger av økonomien internt. 

Årsmøtet vi derfor gjenta oppfordringen fra vårt årsmøtevedtak fra 2021 der en understreket nødvendigheten av å utforme en ny felles finansierings- og fordelingsmodell som sikrer alle deler av organisasjonen en tilfredsstillende økonomi. 

Årsmøtet mener derfor det er nødvendig at der nedsettes et bredt sammensatt utvalg som får i mandat å utrede og fremme forslag  til en ny finansierings- og fordelingsmodell som kan behandles på Landsmøtet i 2023.   

Dobbeltmedlemskap

12. Årsmøtet har merket seg at Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge i sine årsmøtevedtak har satt på dagsorden spørsmålet om dobbeltrepresentasjon i Norges Fiskarlag. 

13. Årsmøtet tolker lagene i nord dithen at de mener at flere av medlemmene i medlemslagene her i sør kan ha for en for stor innflytelse inn mot Norges Fiskarlag både gjennom fylkes(region)lag og gjennom Fiskebåt. Årsmøte kjenner seg ikke igjen i en slik «påstand» fra medlemslagene i nord og vi vise til at medlemslagene i sør, og spesielt Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlaget Vest, har en over 100 års tradisjon på å organisere alle regionens fiskere, både i kyst- og havfiskeflåten, innenfor samme medlemslag og at det sjelden eller aldri har vært store praktiske utfordringer med en sånn organisering i forhold til spørsmålet om dobbeltrepresentasjon. 

14. Årsmøtet legger til grunn at Sør-Norges Fiskarlag tar mål av seg å organisere alle regionens fiskere, båteiere og mannskap, i både kyst- og havfiskeflåten. Årsmøtet forutsetter derfor at Sør-Norges Fiskarlag har til formål å favne bredt, og at alle regionens fiskere skal kunne finne sin plass innenfor Sør-Norges Fiskarlag.

15. Årsmøtet mener derfor det er svært viktig at den pågående prosessen om ansvarsfordeling og dobbeltrepresentasjon finner gode løsninger som også ivaretar interessene til medlemmene og medlemslagene i sør på en god og tilfredsstillende måte. 

16. Årsmøtet mener derfor at disse spørsmålene må løftes ut av «arbeidsgruppen» utgått fra Landsstyret og inn i et nytt bredt sammensatt utvalg til å forestå det videre arbeidet med denne problemstillingen frem mot Landsmøtet i 2023.   Årsmøtet legger til grunn at de mest berørte medlemslag i sør må være representert i dette utvalget.  

Delegater til stiftelsesmøte i Sør-Norges Fiskarlag

17. Årsmøtet viser til at Møre og Romsdal Fiskarlag i henhold til avtalen skal møte på stiftelsesmøte til Sør-Norges Fiskarlag med 21 delegater. 

Årsmøtet mener det er viktig at alle lokallagene er representert på stiftelsesmøtet og fastsetter følgende fordeling

• Søre Sunnmøre Fiskarlag 3 representanter 

• Ålesund og Suløy Fiskarlag 2 representanter

• Giske Fiskarlag 2 representanter

• Grytastranda og Omegn Fiskarlag 2 representanter

• Harøy Fiskarlag 1 representant

• Vestnes og Rauma Fiskarlag 1 representant

• Midsund Fiskarlag 1 representant

• Hustadvika Fiskarlag 2 representanter

• Averøy Fiskarlag 2 representanter

• Sør-Smøla Fiskarlag 1 representanter

• Nordmøre Fiskarlag 2 representanter

• Sunnmøre og Romsdal Notfiskarlag 1 representant

• Nordmøre Notfiskarlag 1 representant

Årsmøtet gir styret fullmakt til å foreta suppleringsoppnevninger om nødvendig. Årsmøtet vil be lokallagene om snarest mulig å velge delegater til stiftelsesmøtet i Sør-Norges Fiskarlag.