Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.11.2021

Vedtatt uten debatt

Arbeidsprogram

Landsmøtet har sluttet seg enstemmig til forslag til arbeidsprogram for 2021-2023.

Arbeidsprogrammet for Norges Fiskarlag ble enstemmig vedtatt, og uten at noen ønsket ordet til debatt.

Arbeidsprogrammet er utarbeidet på bestilling fra Landsstyret og ble presentert av Carl Aamodt, som har leder programutvalget.

Han viste til at det er flere moment som tilsier at det er fornuftig å ha et slikt dokument for driften og viste til forankring i formålsparagrafen, samt at et slikt dynamisk referansedokument er retningsgivende i lagets arbeid. Han pekte på at det tilrettelegger for å engasjere hele organisasjonen i politikkutviklingen og gi medlemmene mer innflytelse over Landsmøtets og Landsstyrets arbeid.

Prosess

Følgende momenter ble gjengitt for prosessen i arbeidet:

• 25. januar 2021: Landsstyrevedtak

• Våren 2021: Programutvalget utarbeidet sitt forslag til arbeidsprogram 

• Mai 2021: Innstilling til arbeidsprogram ble sendt ut på høring

 • 20. oktober 2021: Frist for innsending av endringsforslag• 2. november 2021: Landsstyret behandler innstilling til arbeidsprogram

• 3.–4. november 2021: Arbeidsprogrammet behandles på Landsmøtet

Hovedpunkt

Utvalgslederen pekte på en rekke positive effekter av arbeidet og med et program og det at Landsmøtet inviteres til å vedta et slikt dokument.

Aamodt mener det kan være med på å skape et fornyet og samlet Norges Fiskarlag som svarer på yrkesfiskernes utfordringer. Hensikten med dokumentet er å tydeliggjøre at organisasjonen er bindeleddet mellom fiskerne, myndighetene og politiske partier, og den fremste premissleverandøren i fiskeripolitikken.

Det har også til formål å ha en effekt og bistå og støtte medlemslagene i den pågående sammenslåingsprosessen, samt tydeliggjøre og forankre engasjement for – og peke på viktigheten av å skolere de yngre medlemmene for å oppnå et best mulig generasjonsskifte i organisasjonen og næringen.

Programmet tar også for seg behovet for å tilby kvinnelige medlemmer et fullverdig skoleringstilbud for å engasjere og skape eierskap til organisasjonen.

Fiskernes betydning

Arbeidsprogrammet forankrer også at den norske fiskeflåten skal være en bærebjelke og bidrar til ringvirkninger til kystsamfunnene og til den norske økonomien, og peker på at norske fiskere skal være en sentral aktør i å hevde norsk suverenitet og nasjonal råderett i de norske havområdene.

Det trekker også frem at det må arbeides løpende med en sikker og pålitelig beredskap for fiskere og andre næringer i norske havområder, samt at bedre markedsbetingelser for fisk må prioriteres.

Fiskeripolitikken

Arbeidsprogrammet har også klare punkter knyttet til ressursforvaltning der følgende punkter ble fremhevet under Carl Aamodt sin presentasjon for Landsmøtet:

• En bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene 

• Bidra til at det føres en effektiv og rettferdig kontroll av ressursuttaket 

• God råstoffkvalitet og råstoffutnyttelseArbeidsprogrammet er også tydelig på at det må arbeides for og sikres at vi har en stabil og forutsigbar ressursfordeling som sikrer fiskeflåtens legitimitet i befolkning.

Andre sentrale moment som ble trukket frem fra det detaljerte programmet var:

Kvotesystemet

• Et sosialt og økonomisk bærekraftig kvotesystem som opprettholder en differensiert fiskeflåte og frembringer verdiskaping i kystsamfunnene

• Jobbe for en avklaring i spørsmålet om tilbakefall av strukturkvotene

Avgifter

• Fiskeflåten skal ikke underlegges ytterlige særskattelegging

• At avgiftene som pålegges fiskeflåten er inntektsbasert, slik at de får en rettferdig fordeling og ikke fører til at fiskeriene blir ulønnsomme

• Opprettholde fiskeryrket som en attraktiv arbeidsplass, både som båteier og mannskap

• Øke kvinneandelen i fiskeflåten, og jobbe for økt kvinneandel i styrer, råd og utvalg

• Bekjempe trakassering basert på kjønn, rase, legning o.l. i fiskerinæringen

Rekruttering til yrket

• Opprettholde fiskeryrket som en attraktiv arbeidsplass, både som båteier og mannskap

• Øke kvinneandelen i fiskeflåten, og jobbe for økt kvinneandel i styrer, råd og utvalg

• Bekjempe trakassering basert på kjønn, rase, legning o.l. i fiskerinæringen

Sosiale ordninger

• Sikre gode pensjonsordninger for fiskere 

• Sikre at fiskerne har trygge ordninger ved sykdom, skade og arbeidsledighet 

Klima og miljø

• Jobbe for at det utvikles teknologi som senker klimagassutslippene fra fiskeflåten, og legge til rette for at fiskerne kan ta i bruk ny teknologi. 

• Avgifter på fossile energibærere må avstemmes mot tilgjengelig teknologi og andre fiskeripolitiske mål

• Forhindre marin forsøpling og rydde havet for avfall 

Deling av havet

• Unngå konflikter mellom fartøy- og redskapsgrupper

• At arealene i sjø, som fiskeriene er avhengige av, ikke beslaglegges av andre næringer

• Tidlig og godt samarbeid mellom fiskerinæringen og andre aktører som bruker havet og kystsonen. 

Utvalget har vært sammensatt slik:

Carl Aamodt (leder) – Hanna bakke-jensen (sekretær)

  • Terje Eriksen
  • Åsmund Midtbø
  • Kjell Ragnar Risbakk 
  • Espen Nilsen 
  • Bjørn-Hugo Bendiksen
  • Tore Mosesen
  • Tore Roaldsnes 
  • Jonny Berfjord 
  • Svein Ove Ekerhovd