05.07.2023

Valg til Mannskapsseksjonen

Fire valgdistrikter har valg

Mannskapsseksjonen informerer nå om at det er valg av tillitsvalgte til Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg (HU) for flere av valgdistriktene denne høsten.

Valgene til Mannskapsseksjonens HU Mannskapsseksjonen (MSS) er en av Fiskarlagets to tariffseksjoner. HU er generalforsamling for MSS. Styret er de fire du ser i bildet (over) som også benevnes som AU, Arbeidsutvalget. skal holdes i valgdistriktene som omfatter samme geografiske områder som de tidligere regionlagene i Norges Fiskarlag;
Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag, Sogn og Fjordane Fiskarlag og Fiskarlaget Vest.

Fra hver av valgkretsene skal det velges en representant og tre vararepresentanter for perioden 2024 – 2027. Vararepresentantene inngår i en felles varamannsliste for alle de faste representantene.

De som i dag er valgt som representanter i de aktuelle vervene, er Ken-Ivan Pettersen (Nord), Jan Petter Børresen (Nordland), Thomas Andre Hjønnevåg (Sogn og Fjordane) og Geir Kenneth Eriksen (Vest).

Det er Mannskapsseksjonens medlemmer i de ulike valgområdene som skal foreslå og som selv skal velge sine tillitsvalgte. Det er viktig at hvert medlem tenker igjennom hvem av sine dyktige yrkeskolleger, kvinner som menn, man ønsker skal være regionens representant inn i Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg. Mannskapsseksjonen trenger innsiktsfulle tillitsvalgte som gjenspeiler medlemsmassen og som kan utfylle hverandre med ulik fagkompetanse og erfaringer.

Forslag på til gode kandidater fra ditt valgdistrikt mottas med takk!

Valgene vil bli gjennomført som digitale møter og man tar sikte på at møtene avholdes fredag 6. oktober om kvelden.

Våre medlemmer som bor i et av områdene med valg, vil i disse dager motta en epost. Dersom du ikke mottar epost, gi oss tilbakemelding. Vi trenger rett epostadresse for at du skal kunne delta i det det forestående valget.

De som deltar i valget og de som stiller til valg, må tilfredsstille kravene til valgbarhet. Dette innebærer i hovedsak følgende:

  • Må ha gyldig medlemskap i Norges Fiskarlag
  • Må være ansatt fisker
  • Fast ansatt mannskap er valgbare selv om de driver egen båt på friturer
  • Kan ikke være medeiere i fiskefartøy med ansatt mannskap

I tillegg gjelder:

  • Ingen kan delta i valget eller førstegangsvelges før de har vært gyldig medlem av Mannskapsseksjonen i minimum ett år.
  • Ingen kan førstegangsvelges som fast representant etter fylte 70 år.
  • Ingen er lenger valgbar når vedkommende kommer til å fylle 72 år før vervet tiltres.

For ev. spørsmål: Ta kontakt med daglig leder Audun Stautland – audun@fiskarlaget.no