Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.05.2015

Uryddig om MF-radio

Avslag fra Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet har avslått Fiskarlagets søknad om dispensasjon fra radiokrav under  årets blåkveitefisket. – Saken skaper utfordringer for fiskerne og vi synes saken er uryddig håndtert, sier fagsjef Joakim Martinsen.

Fiskarlaget søkte i starten av mai om dispensasjon fra radiokravet for fartøy uten MF-radiostasjon som skal delta på det nært forestående  blåkveitefisket. Bakgrunnen for henvendelsen til Sjøfartsdirektoratet var at noen  fartøy i fjor fikk godkjent å ha satelitt-telefon i stedet for mellombølgeradio (MF) under blåkveitefisket. Fartøyinstruksene ble utstedt av godkjent foretak, som er Sjøfartsdirektoratets forlengede arm.  

-Når Sjøfartdirektoratet nå avviser en slik løsning, er det med på å sette våre medlemmer i en svært vanskelig situasjon, sier fagsjef Joakim Martinsen.

Han understreker at sikkerhet skal stå i høysetet, men synes det er uheldig at ikke Sjøfartsdirektoratet kan vise en større forståelse for de fartøyene som er berørt, samt at dette problemet burde vært fanget opp langt tidligere – og kommunisert ut til næringen.

Langt til havs
Blåkveitefisket foregår til dels langt til havs og Sjøfartsdirektoratet begrunner sitt avslag med at satellitt-telefon ikke er et nødvarslingssystem på linje med MF-radio.  

Det slås i avslaget fra direktoratet fast at fartøyene som skal delta i blåkveitefisket, med oppstart 26 mai, må ha radioutstyr etter fartsområde. I praksis innebærer dette en MF-radiostasjon, som koster opp mot 200 000 kroner.

Ga disp i 2014
I Fiskarlaget søknadsbrev til direktoratet ble det vist til at fartøy i 2014 fikk dispensasjon fra et Godkjent Foretak til å benytte Iridium satellitt-telefon fremfor MF-radiostasjon. Det blir også sagt at flere andre fartøy har anskaffet seg satellitt-telefon som følge av den omtalte dispensasjonen.

På henvendelse til Sjøfartsdirektoratet kan det nå virke som om at praksisen rundt bruk av Iridium satellitt-telefon fremfor MF-radiostasjon ikke er godkjent av verken Sjøfartsdirektoratet eller Telenor Maritim radio, påpekte Fiskarlaget i sitt søknadsbrev.

Norges Fiskarlag var i sin søknad også tydelig på at fisket skal avvikles under sikre rammer, men mente at direktoratet måtte gi en dispensasjon til de fartøyene som har anskaffet seg satellitt-telefon fremfor MF-radiostasjon, slik at fartøyene er klare når åpning av blåkveitefisket.

-Uheldig sak
-Vi tilkjennegir på samme måte som våre medlemmer frustrasjon i denne saken, sier Martinsen. Våre medlemmer har forsøkt å finne en løsning innenfor regelverket sammen med godkjent foretak. Dette ble gjort i 2014 og når saken ikke ble ytterligere fulgt opp fra myndighetenes side med en avklarende informasjon, så er det naturlig og selvsagt at vi som organisasjon reiser problemstilling på vegne av våre medlemmer.

Flere fikk tillatelse
Norges Fiskarlag kjenner til at minst to fartøy fikk tillatelse til å benytte iridiumtelefon i fjor.

-Våre medlemmer har oppfattet at dette var en mulig løsning, for det avgrensa fiskeriet som dette er. Fisket gjennomføres i løp av noen få dager i sommerhalvåret, og mange mener en invetsering i radiostajon og nødvending radiosertifikat er for kostbart, og mener en løsning med en satellitt telefon er mer tilpasset behovet. Selvsagt skal sikkerheten stå i førersetet, men nye teknologier bør vurderes fortløpende, for å finne mer optimaliserte løsninger sier Martinsen.

Iridium kan komme
I brevet fra Sjøfartsdirektoratet, som du kan lese under, opplyses det at Iridium har en søknad hos IMO for å bli godkjent på samme vis som MF-radio. Sjøfartsdirektoratet opplyser at etaten vil vurdere saken på nytt i lys av et eventuelt positivt svar fra IMO.

-Det er selvfølgelig et greit svar for fremtiden, men løser ikke situasjonen for fiskerne på kort sikt, sier Joakim Martinsen.

-Blåkveitefisket åpner 26. mai. Dette er et kort og intensivt fiske og denne saken burde vært fanget opp og kommunisert til flåten for lenge siden. Nå er dette med på å skape frustrasjon hos en flåte som er ferdigrigget for dette spesielle fiskeriet som foregår i en relativ kort periode. Vi håper direktoratet kan bruke erfaringene fra denne saken til å se på mulige fremtidige løsninger som skaper både god sikkerhet og en fornuftig totalløsning for fiskeflåten, avslutter Joakim Martinsen.

Les brevet med avslag på søknaden fra Sjøfartsdirektoratet: 20150521_Sjofart_om_radiodispNorges Fiskarlag.pdf