Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.03.2023

Uheldig effekt for flåten

Høringssvar om biodrivstoff

Norges Fiskarlag mener forslag til omsetningskrav for biodrivstoff til skipsfarten og fiske må vurderes i lys av sikker drift av fartøyene og den merkostnaden dette innebærer for fiskeflåten.

Miljødirektoratet har på vegne av Klima og Miljødepartementet sendt på høring et forslag som innebærer et omsetningskrav for biodrivstoff på 4% innblanding fra 1. juli i år som økes til 6% fra 1. januar 2024.

Dette i henhold til regjeringens budsjettavtale med SV. Biodrivstoff gir utslippsreduksjoner når det erstatter fossilt drivstoff.

Biodrivstoff er betydelig dyrere enn marin gassolje, og derfor vil omsetningskravet føre til økte drivstoffpriser.

Miljødirektoratet omtaler en «privatøkonomisk merkostnad» eksklusiv moms på 3,3% for 4% innblanding biodrivstoff for 2023 og på 3,9% for innblanding på 6 % for 2024.

Økte drivstoffpriser er krevende for fiskeflåten, særlig for de med lavets lønnsomhet, noe som også understøttes av en undersøkelse gjort av Menon og som er del av konsekvensutredningen som følger med høringen. 

Norges Fiskarlag peker derfor på gjennom sitt høringssvar at fiskeflåten, som er en viktig del av klimaløsningen, på bakgrunn av omsetningskravet må sikres økt økonomisk kompensasjon, for eksempel gjennom økte bevilgninger til kompensasjon for CO2-avgift. 

I høringen vises det også til noen drivstofftekniske vurderinger. Det omtales som teknisk uproblematisk å blande inn biodrivstoff, selv om det også vises til skepsis i drivstoffbransjen og hos «sluttbrukerne».

Det er lista opp utfordringer som ved bruk av biodrivstoff må håndteres knyttet til lagringstid, vannfølsomhet, kuldeegenskaper, økt avleiringstendens og endra smøreegenskaper.

Selv om Sjøfartsdirektoratet har vært involvert i bakgrunnsarbeidet, har Norges Fiskarlag oppfordret Sjøfartsdirektoratet til å vurdere det konkrete forslaget med tanke på sikker drift av fartøy.

Det er under alle omstendigheter avgjørende at bruk av biodrivstoff er sikkert, og ikke har avvikende egenskaper som kan skade eller redusere driftssikkerheten til motorer med tilhørende systemer. 

Forutsatt at egenskaper, pris og tilgjengelighet er god, kan bruk av biodrivstoff i prinsippet være et godt alternativ for fiskeflåten for å nå klimakrav uten større fartøytilpasninger. Men i realiteten oppfatter Norges Fiskarlag at tilgjengeligheten lav og prisen høy.

I utredning peker man på bruk av biodrivstoff som en overgangsløsning (del av løsning) inntil det foreligger alternativer som hydrogen, ammoniakk eller batteri. 

Så langt Fiskarlaget har fått forståelse av, er påbudet en særnorsk løsning, som vil innebære at allerede høye norske bunkerspriser vil stige ytterligere, og sette den norske fiskeflåten i en uheldig konkurransesituasjon.

Les hele høringssvaret her: