13.10.2023

Uakseptabelt havvind-forslag

Vil unnta fra innsyn

Norges Fiskarlag mener Olje- og energidepartementet legger frem et meningsløst og uakseptabelt forslag, når de vil unnta søknader om vindkraft til havs fra innsyn.

Norges Fiskarlag mener departementet nå legger opp til en ny og uakseptabel praksis – i «Forslag om å unnta søknader om vindkraft til havs fra innsyn».

Vi påpeker også, at når fiskerinæringa og andre berørte nå ikke lenger skal sikres innsyn i innholdet i disse planene, før etter at avgjørelser er tatt, så er det etter vår oppfatning både meningsløst og uakseptabelt.

Dette er foreslått

Olje- og energidepartementets foreslår at det skal kunne gjøres unntak fra innsyn i saker som omhandler søknader om tildeling av områder for vindkraft til havs, inkludert såkalt prekvalifisering.
Mer konkret foreslår departementet følgende tillegg til offentlighetsforskriften § 9 – Unntak for dokumenter og journaler:

«Det kan gjerast unntak frå innsyn for søknadar i saker om prekvalifisering og i saker om tildeling av prosjektområde etter regelverk gitt etter havenergilova, og for dokument som inneheld rangeringar, oppsummeringar eller liknande omtale av slike søknadar, inntil tildelinga er gjort».

Uønsket utvikling

I vår tilbakemelding til departementet påpeker vi at:

«Det hjelper lite at hemmeligholdet kun skal gjelde til etter at aktuelle avgjørelser er tatt. Det kan her framstå som om hensynet til en rask saksbehandling av søknader om areal og subsidier til havvindutbygginger skal trumfe hensynet til åpne og demokratiske forvaltningsprosesser. Etter vårt syn er det uakseptabelt.

Vi konstaterer at departementet i denne saken velger å la være å følge Utredningsinstruksen. Selve formålet med Utredningsinstruksen er nettopp å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel regelendringer og investeringer. Utredningsinstruksen viser til viktigheten av at statlige beslutninger er velbegrunnede og gjennomtenkte. Den slår fast at ufullstendig eller manglende utredning øker risikoen for at det fattes beslutninger som gir uønskede virkninger, eller som innebærer sløsing med samfunnets ressurser.

Utredningsinstruksen stiller også krav til gode høringsprosesser, og at de som blir berørt av problemet involveres tidlig. Dette oppgis å være viktig for å sikre god kvalitet på utredningen, samt å ivareta demokratiets rettigheter når offentlig politikk utformes.

Formelt sett kan reglene i Utredningsinstruksen kun fravikes når helt spesielle forhold gjør det nødvendig. Norges Fiskarlag kan ikke se at det gjelder for denne saken. Vi kan heller ikke se at det foreligger noen god begrunnelse for hvorfor departementet i denne saken har valgt å la være følge Utredningsinstruksen. Vi ber departementet om en nærmere redegjørelse om dette.»

Dersom dette forslaget vedtas, så vil myndighetene kunne dele ut flere hundre milliarder kroner i offentlig støtte, uten at berørte parter vil få innsyn før etter at avgjørelsene er tatt. Etter vår oppfatning er det en svært betenkelig praksis.

Kan ødelegge relasjoner

Vi har i vårt høringssvar gitt en rekke innspill, blant annet påpekt det åpenbare i at:

«…..verken havenergiloven eller havenergilovforskriften inntil nå har hatt bestemmelser som hindrer innsyn. Etter vår oppfatning er det svært gode grunner til det.»

Vi henviser også til at det har blitt etablert en omfattende relasjon mellom ulike parter i havvindspørsmålene, og der regjeringens grep i høringen synes merkverdig:

«Norges Fiskarlag med medlemslag, havvindorganisasjoner og havvindselskap har det siste året jobbet mye for å oppnå god dialog og sameksistens innenfor områder som skal åpnes for havvindutbygging. Vi har i den sammenhengen utarbeidet en egen veileder/dreiebok. Her er ikke minst de nevnte planene for sameksistens omtalt. Så vidt vi har forstått, så har også regjeringen inntil nå vært positive til dette samarbeidet. At fiskerinæringa og andre berørte nå ikke lenger skal sikres innsyn i innholdet i disse planene, før etter at avgjørelser er tatt, er etter vår oppfatning både meningsløst og uakseptabelt.»

Det har nå vist seg at utbygging av havvind i våre farvann vil bli langt mer kostnadskrevende, og mer arealkrevende, enn det de fleste hittil har trodd. Etter vår oppfatning vil det derfor være klokt av regjeringen å nå sette av nødvendig tid og ressurser til å gjennomføre åpne og demokratiske forvaltningsprosesser, som er bygd på et tilstrekkelig godt kunnskapsgrunnlag.

• Les hele vårt høringssvar vedlagt nedenfor

Kontakt:
Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg – 976 82 469
Generalsekretær Sverre Johansen – 980 51 507
Leder Kåre Heggebø – 995 76 904