Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.01.2023

Tynt fra regjeringen

Høringssvar

Regjeringen overdriver mulighetene for ny næring på havbunnen, og ser bort fra ulemper. Norges Fiskarlag mener konsekvensutredningen om havbunnsmineraler har en betydelig «slagside», skriver vi i vårt høringssvar.

Vi har fredag levert Norges Fiskarlags svar i høringen fra Olje- og energidepartementet på konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel, inkludert utkast til beslutning om åpning av område for marin gruvedrift.

Enige med Equinor

Etter vår vurdering vil de samlede kostnadene og ulempene ved å åpne det foreslåtte området for marin gruvedrift, langt overstige det reelle potensialet for verdiskaping. På dette grunnlaget ber Norges Fiskarlag regjeringen om å avvente den foreslåtte åpningen av utredningsområdet for gruvedrift til havs.

Leder Kåre Heggebø påpeker for øvrig i en kort kommentar at han denne uken også la merke til at Equinor ble sitert hos NRK på at de vil droppe regjeringens storsatsing på havbunnsmineraler.

-Det kan finnes store verdier på flere tusen meters dyp, men til liks med oss i Fiskarlaget oppfatter jeg også at Equinor har en fornuftig tilnærming til den foreslåtte satsingen når også de mener det trengs mer kunnskap om konsekvensene for miljøet, sier Kåre Heggebø.

Ikke lønnsomhet

Vi påpeker i vårt svar at det fortsatt ikke finnes eksempler på lønnsom utvinning av metaller på havbunnen, verken i Norge eller ellers i verden. Det virker heller ikke å finnes gode faglige analyser, som sannsynliggjør at marin gruvedrift vil kunne bli en samfunnsøkonomisk lønnsom næring i norske havområder de kommende tiårene. Dessuten er det langt fram til evt. utvikling av rasjonell teknologi, som kan utvinne og hente opp malm fra havbunnen på svært store dyp, langt til havs.

Så viser vi også til at vi mener konsekvensutredningen har en betydelig «slagside», ved at den legger svært stor vekt på forhold som på lang sikt muligens kan føre til verdiskaping, samtidig som den unnlater å gå inn på mange reelle begrensninger.

Konsekvensutredningen har også betydelige mangler når det gjelder omtale av miljøeffekter, bestandspåvirkning, sjømattrygghet og vilkår for opprydding. Etter vår oppfatning utgjør ikke den aktuelle konsekvensutredningen et godt nok beslutningsgrunnlag for å avgjøre en eventuell åpning av store deler av Norskehavet for marin gruvedrift.

Vi har også vanskelig for å forstå hvorfor det skal være så stort hastverk med å gjennomføre denne åpningen.

Du kan lese hele vårt høringssvar i det vedlagte dokumentet nedenfor.