Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.10.2021

Tydelig om nulltoleranse

Mot all trakassering

Norges Fiskarlag har nulltoleranse til alle former for trakassering. En rekke tiltak og virkemidler tas inn i arbeidet i organisasjonen og det er gjort et landsstyrevedtak med både kortsiktig og langsiktig horisont.

Norges Fiskarlags landsstyre var onsdag og torsdag samlet til ordinært styremøte. I tillegg til å behandle saker til det kommende landsmøtet 3.–4. november og innspill til fiskerireguleringene for 2022, diskuterte landsstyret organisasjonens oppfølging knyttet til likestilling og trakassering.

Landsstyret er entydig på at det må arbeides grundig og langsiktig med holdninger til alle typer trakassering, mobbing og uverdig behandling av både kvinner og menn på arbeidsplasser i næringen.

Et av de umiddelbare tiltakene er et arbeid knyttet til å ta organisasjonsmessig eierskap til godt likestillingsarbeid.

Vi deltar neste uke i fiskeri- og havministerens møte om samme tema der vi tar med tiltakene fra organisasjonen inn i møtet.

Det skal også arbeides med holdningsskapende arbeidet blant redere, skippere og mannskap, samt sikring og oppfølging av rutiner ombord.

Et tiltakspunkt er også å bidra til at tematikken behandles godt både i fagopplæringen i skolen og i sikkerhetskurset for fiskere, samt at det etableres et trygt varslingssystem i fiskerinæringen.

  • Norges Fiskarlag har også laget informasjonsskrivet «Varsling av uønskede hendelser» med oversikt over hva lovverk og regelverk sier om trakassering. (les skrivet her)

Les hele Landsstyrets vedtak:

«Landsstyret i Norges Fiskarlag har nulltoleranse mot trakassering, mobbing og annen urimelig og uverdig behandling av kolleger om bord og på land. Landsstyret ser svært alvorlig på de historier og refleksjoner om kvinnelige fiskeres opplevelser om seksuell trakassering og nedsettende holdninger som har kommet frem i en rekke medieoppslag den siste tiden. Landsstyret erkjenner at Norges Fiskarlags håndtering av likestilling og trakassering i fiskeflåten ikke har vært god nok. Landsstyret ber administrasjonen i Norges Fiskarlag sette i gang et større prosjekt for å forebygge trakassering og bedre likestilling både i fiskeflåten og i organisasjonen.

Det er viktig at alle som jobber i den norske fiskeflåten har det bra og trygt på jobb. Fiskeflåten må stå sammen i jobben om å bekjempe trakassering på arbeidsplassen, enten det er på grunn av kjønn, legning, etnisitet, rase eller funksjonsevne. Landsstyret vil understreke at samtlige har et ansvar om å varsle om uakseptabel oppførsel og ta vare på sine kolleger om bord og på land.

Landsstyret vil på det sterkeste oppfordre valgnemndene til å nominere kandidater av begge kjønn til tillitsverv på alle nivå i organisasjonen. Landsstyret mener det bør etableres en fast ordning som sikrer kvinnelig deltakelse i Landsstyret.

Landsstyret ber administrasjonen iverksette følgende tiltak i arbeidet for å forebygge trakassering og fremme likestilling i fiskerinæringen.

  • Gjennomføre en workshop med tillitsvalgte, ansatte og kvinnelige medlemmer for å skape større eierskap, for å hente innspill til likestillingsprosjektet i Norges Fiskarlag og belyse hvordan arbeidet for å forebygge og hindre trakassering kan styrkes.

  • Søke om prosjektmidler til arbeidet for å forebygge trakassering samt engasjere og rekruttere flere kvinnelige medlemmer til Norges Fiskarlag.

  • Tariffseksjonene og Fiskebåt oppfordres til å ta spørsmål om likestilling, trakassering og arbeidsmiljø inn i arbeidet med tariffene, herunder styrke registrering av arbeidskontrakter som henhold til tariffavtalene.

  • Styrke det holdningsskapende arbeidet, blant annet gjennom skolering av redere, skippere og mannskap innenfor områder som lovgivning, personalansvar og håndtering av varsler og trakasseringssaker. I dette arbeidet er det viktig å involvere tariffseksjonene, medlemslagene og gruppeorganisasjonene.

  • Rutiner for oppfølging av likestilling og forebygging av trakassering må implementeres i fartøyenes styringssystemer (ISM eller tilsvarende).

  • Arbeidsmiljø, likestilling og trakassering må tydelig inn i fagopplæringen og i sikkerhetskurset for fiskere.

  • Sørge for at det etableres et trygt varslingssystem i fiskerinæringen, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner.»