Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.10.2022

Trenger sterk organisering

Årsmøte i Florø

Det er viktig å forenkle og forbedre organisasjonen for å kunne sko seg for fremtiden. Dette var momenter leder Ole Morten Vassdal pekte på i sin åpning av årsmøtet i Sogn og Fjordane. Han pekte også på de unge som viktige for utviklingen i næringen.

-Det er ikke vi som er 50 pluss som er fremtiden. Det er dere, sa lederen da han ønsket salen OG elever fra fiskerifaglinjen i Måløy velkommen til årsmøtet. 

Nærmere 60 delegater og gjester er onsdag samlet til årsmøte i Florø. De 12 andreårselevene ved fiske og fangst er sammen med de to lærerne sine også invitert til å følge møtet.

Heat 2

Delegatene fra lokallagene i Sogn og Fjordane Fiskarlag skal på årsmøtet starte «andre heat» i prosessen med å samle i alt åtte organisasjonsledd i Fiskarlaget til to.

De tre medlemslagene fra Trøndelag og nordover har alle vedtatt å slå seg sammen i et nytt Nord Fiskarlag.

Sogn og Fjordane er det første av i alt fem organisasjonsledd som de neste ukene skal møtes for å avklare den avtalen som tillitsvalgte har utarbeidet og som legges frem for hvert av møtene.

Målsetningen er at alle fem enheter tilslutter seg avtalen om etablering av Sør-Norges Fiskarlag.

Årsmøtetalen

Organisasjonssaken, er sammen med behandling av lagets innspill i kvotemelding 2.0 hovedsaker på dagens årsmøte.

Disse temaene var også Ole Morten Vassdal innom i det han pekte på at:

«-Siden forrige årsmøte har det vært noen store og viktige saker vi har hatt til behandling og jeg vil særlig trekke frem manglende kvoteavtaler med våre naboland, kampen om areala til havs og det nye kvotesystemet, som fortsetter å skape mye usikkerhet og lite forutsigbarhet. 

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring fire tema som vil danne grunnlag for en ny varslet Kvotemelding 2.0.

Jeg ser frem til gode diskusjoner i denne saken.Det er og mange mindre, men likefullt viktige lokale og regionale saker som har vært behandlet i denne tiden. Felles er at vi ser et økt press på både kystområdene og havområdene. 

Organisasjon

Sakskomplekset understreker viktigheten av et sterkt faglig fylkeslag, både på tillitsmannsnivå og i administrasjonen. Her må vi rette en stor takk til vår daglige leder på kontoret i Måløy.

En stor takk rettes også til styret, lokallagene og de øvrige medlemmene våre som bidrar med uvurderlig kunnskap og engasjement. Takk!

Sakskomplekset og saksbehandlingsmåten understreker også viktigheten av strukturen i organisasjonen vår. Og her må vi alle ta inn over oss at vi må bli mer effektiv for å møte den stadig voksende mengder av komplekse saker. 

Årsmøtet inviteres senere til å ta stilling til en konkret avtale om stiftelsen av Sør-Norges Fiskarlag, som vil bidra til en vesentlig styrking av organisasjonen. Særlig gledelig er det at vi i år kan fortelle at lagene i Nord, har samlet seg rundt en felles avtale om dannelse av Nord Fiskarlag. 

Fiskeriene

Fiskeriene kan vi vel si har gått nokså greit i perioden. Særlig gledelig er det at den norske makrellflåten i år ser ut til å fiske det meste av den fastsatte norske kvoten i norsk sektor.

Dette viser at fiskeflåten er tilpasningsdyktig!Noen utfordringer har det riktignok vært, der kanskje manglende sonetilgang har påvirka en del av våre medlemmer mest. 

Høsten er tid for kvoteråd og vi legger merke til at kvoterådene for torsk nord for 62 grader og NVG- sild er forslått ned, mens torsk i Nordsjøen og sei i nord er det forslått økning.Svingninger i kvote og tilgjengelighet er noe vi fiskere er vant til, og er i stand til å håndtere. 

Det som skiller situasjonen nå fra bare noen få år siden, er den markante økningen på utgiftssiden. Når avgiftsnivået og utgiftssiden blir så høyt at det går utover driften, oppstår spørsmålet om det er målet om å utarme næringen. 

Dette gjelder spesielt i marginale fiskerier. Spørsmålet er legitimt når det nå er foreslått at havbruksnæringen blir ilagt en grunnrentebeskatning. Vi er ikke imot avgifter, men de må holdes på et nivå som gjør at næringen kan tilby konkurransedyktige lønninger, trygge arbeidsplasser – og som gjør fiskeflåten, både små og store i stand til å investere for å tilpasse seg det grønne skiftet. 

Grønt skifte

Og når jeg nå nevner det grønne skiftet, så er det viktig når nytt kvotesystem skal vedtas at vi har et bevisst forhold til dette, og ikke ukritisk benytter det grønne skiftet som argument for eller mot den løsningen som tjener den enkelte best. Realiteten er at det i dag ikke er tilgjengelig teknologi for fiskefartøy.

Om det kommer og når det kommer er usikkert, men når retningen på fremtidens fiskefartøy skal vedtas, må vi søke en løsning som både ivaretar bredden i fiskeflåten og som gjør at når teknologien er tilgjengelig så kan fiskeflåten ta den i bruk.

Sporing og rapportering

Økokrim rettet tidligere i år søkelyset mot fiskerinæringen, og vi ilegges stadig strengere rapporteringskrav.

Vi er ikke imot rapportering, men omfanget av rapporteringen må være på et nivå som gjør det mulig å utøve et effektivt fiske.

Og rapporteringskrava må ikke går ut over sikkerheten om bord. Samtidig må ikke rapporteringskravene være så omfattende og detaljerte at vi gjør oss selv til lovbrytere. I utforming av effektive regler trenger man både teoretisk og praktisk kunnskap – og erfaring!

Trakassering

Til slutt noen ord om sakene som rullet ut i media høsten 2021; der historier om seksuell trakassering om bord på fiskefartøy ble satt på dagsorden. Det er særs uheldig for næringa vår at slikt skjer, og det viser at vi må gå i oss selv for å endre et tankesett. 

Det skal ikke være slik at jenter ikke søker seg til yrket vårt på grunn av seksuell trakassering.

Det skal ikke være slik at næringa vår får medie-dekning på grunn av ufin oppførsel mot jenter.

Vi treng å sikre ei god rekrutering til yrket vårt, og vi treng å sikre rekruttering til organisasjonsarbeidet vårt. 

Kjære elever fra Måløy som er til stede her i dag; dere skal møte gode og trygge arbeidsplasser som bygger opp under mangfold, god psykisk helse og gode arbeidsopplevelser. 

Med dette erklærer jeg årsmøtet 2022 for åpnet.»