Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.12.2021

-Trekk saken

Urealistisk ekkolodd-forbud

– Dette er ikke mulig å gjennomføre. Trekk forslaget umiddelbart. Det sier Kåre Heggebø, leder av Norges Fiskarlag til at Forsvarsdepartementet i praksis vil forby normal bruk av ekkolodd, sonarer og kartplottere.

Norges Fiskarlag er svært kritisk til Forsvarsdepartementets forslag om restriksjoner på bruk av sjøbunnsinformasjon, som nå har vært på høring. Vi har hatt en omfattende intern organisasjonsmessig høring og nå returnert vårt svar til departementet. Der slår vi fast at forslaget verken bygger på god kunnskap om norsk fiskerinæring eller hvilke verktøy fiskerne og andre som er på havet er helt avhengige av.

Den nye forskriften skal etter planen gjelde alt norsk sjøterritorium. Også hav- og kystområdene rundt Svalbard og Jan Mayen foreslås inkludert. Forbud mot opptak og bruk av sjøbunnsinformasjon vil gjelde alt farvann dypere enn 30 meter, med unntak av svært grove registreringer med lavere oppløsning enn 50 meter x 50 meter. I tillegg skal det nå bli forbudt å samle informasjon om «bunnhardhet». Det vil i praksis omfatte informasjon om hva havbunnen består av, slik som sand, leire, grus, fjell, hefter, korallrev og andre marine naturtyper.

Forsvarsdepartementet mener bruk av ekkolodd og sonar, inkludert bruk av kartplottere, klart vil falle inn under forbudet. Strafferammen for å bryte regelverket er fengsel i inntil et år. Etter departementets oppfatning må dette regelverket nå innarbeides i Kystvaktloven, slik at Kystvakta skal kunne håndheve forbudene aktivt.

– Vi i Norges Fiskarlag har gjennom mange år gitt klart uttrykk for at en moderne fiskeflåte er helt avhengig av god kunnskap om naturforholdene, sier Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag. Både ekkolodd, multistråleekkolodd, sonarer og kartplottere har de siste 20-30 årene blitt helt uunnværlige verktøy. Slike system brukes i dag på så godt som alle våre nærmere 6000 yrkesfiskefartøy.

– Tilgang til gode dybde- og sjøbunnsdata er en forutsetning for å kunne utøve et effektivt, lønnsomt og miljøvennlig fiskeri. Dette bidrar til trygg navigasjon, forebygging av ulykker, identifisering av fiskeområder, kartlegging av hefter, forebygging av tap av fiskeredskaper, redusert marin forsøpling og «spøkelsesfiske». Kartsystemene bidrar også til et mer målrettet fiskeri, bedre drivstofføkonomi, reduserte utslipp av klimagasser gjør samtidig som det blir mulig å unngå korallrev og andre sårbare naturtyper under fiske, sier Sandberg.

Høringsnotatet viser til at Forsvaret vil kunne gi samtykke til frigivelse av sjøbunnsinformasjon i mindre avgrensede områder, dersom informasjonen skal brukes til samfunnsviktige formål.

– Et slikt forvaltningsregime vil på ingen måte kunne fungere overfor norsk fiskerinæring. Fiske utøves stort sett over alt langs kysten, og i havområdene utenfor. Det er de samme fartøyene og den samme teknologien som brukes innenfor og utenfor forbudsområdet. Det vil verken være hensiktsmessig eller mulig for hver enkelt fisker, evt. hvert enkelt fartøy/rederi, å søke om tilgang for bruk av ekkolodd og kartplottere for alle de områdene de planlegger å fiske i, mener Sandberg.

Forsvarsdepartementets forslag vil sette svært store begrensninger på dagens og framtidas utøvelse av norske fiskerier, og dermed også redusere verdiskapingen i næringen. Forslaget vil slå særlig negativt ut for den mindre kystflåten, som stort sett opererer innenfor territorialfarvannet. Dette vil igjen ramme fiskeindustrien og mange kystsamfunn, ikke minst i Nord-Norge. Norge vil også få en betydelig konkurransemessig ulempe som sjømatnasjon. Ingen andre sammenlignbare stater, med en sjømastsektor av betydning, har innført noe tilsvarende forbudsregime. Så vidt Norges Fiskarlag kjenner til gjelder det også samtlige andre NATO-land.

– Vi stiller spørsmål ved hvorfor ingen av de de mange tidligere innspillene fra Norges Fiskarlag har blitt tatt hensyn til i dette forslaget, sier Heggebø. Det gjelder for så vidt også Forsvarsdepartementets eget tidligere forslag overfor Stortinget, om at forbudet «kun skal omfatte områder og objekter hvor informasjonen om dem kan ha skadefølger for rikets sikkerhet».

– Det Forsvarsdepartementet her har lagt fram har ikke en kvalitet og tverrfaglighet som gjør at det kan brukes som beslutningsgrunnlag, mener Heggebø. Slik forslaget foreligger vil det kriminalisere norske fiskere, uten at det bidrar til nevneverdig økt samfunnssikkerhet. Norsk fiskeflåte er også en vesentlig del av det norske totalforsvaret. Forsvaret er derfor avhengig av et godt forhold til norske fiskere og vice versa. Slik må det fortsatt være. Det Forsvarsdepartementet nå foreslår utfordrer dette svært viktige samarbeidet. Derfor krever Norges Fiskarlag at Forsvarsdepartementet trekker tilbake dette forslaget til forskrift, og starter arbeidet på nytt, slår Kåre Heggebø fast.

Kontaktperson:

Jan Henrik Sandberg, 976 82 469

Leder Kåre Heggebø, 995 76 904

Hele Norges Fiskarlags uttalelse i saken finner du vedlagt: