Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.03.2018

Tilrår snurrevadfelt

I Lofoten

Norges Fiskarlag har tilrådd at det opprettes to særskilte områder for fiske med snurrevad under årets Lofotfiske. Bakgrunnen er samarbeidsutfordringer mellom driftsgruppene.

Det er Fiskeridirektoratet i Region Nordland som har bedt om innspill i saken. Norges Fiskarlag har i sitt svar gitt uttrykk for at organisasjonen finner det beklagelig at fartøy som drifter med faststående bruk (garn/line) og fartøy som drifter med snurrevad ikke er i stand til å finne tilfredsstillende samarbeidsløsninger.

Norges Fiskarlag ser ikke annen mulighet enn at det etableres særskilte områder forbeholdt fiske med snurrevad.

Fiskarlaget tilrår derfor at det snarest etableres to særskilte snurrevadområder (Moholmen og Røst), slik også Nordland Fylkes Fiskarlag har anbefalt i vedtak av 5.3.2018.

Fiskarlaget har i sitt innspill til Fiskeridirektoratet anbefalt at de foreslåtte snurrevadområdene har varighet fram til 1. april.

Norges Fiskarlag har også poengtert at de lokale reguleringstiltakene som innføres for Lofoten må gis en grundig evaluering etter inneværende års sesong, for derved å vurdere om tiltakene har virket etter sin hensikt.