Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.04.2021

Tilpass oppstarten

Styret om blåkveite

Landsstyret i Norges Fiskarlag har bedt myndighetene gjøre tilpasninger og fremskynde oppstarten av fisket etter blåkveite. Bakgrunnen er knyttet til arbeidskraft på land og markedssituasjonen.

I et innspill til myndighetene som gjelder regulering av fiske etter blåkveite i 2021 og mulige endringer i reguleringsopplegget for inneværende år, har Landsstyret i Norges Fiskarlag i møte 15. april gjort følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til at Sjømat Norge har reist spørsmål om å framskynde oppstarten av blåkveitefisket i kystgruppen på grunn av covid-19 situasjonen. Det som særlig trekkes fram er den svært vanskelige markedssituasjonen i Kina, og tilgangen på (utenlandsk) arbeidskraft ved norske fiskemottak i sommer. Det antydes at oppstarten bør fremskyndes til medio april.

Årets blåkveitefiske er opprinnelig utsatt til 4. juni på grunn av en rakettøvelse ved Andøya. Vi har vært i kontakt med Sjøforsvaret vedrørende denne saken, og de opplyser om at oppskytingen vil foregå som planlagt mellom 31. mai-3. juni d.å.

Gjennom den organisasjonsmessige høringen om å fremskynde oppstarten av blåkveitefisket i kystgruppen kan det konstateres ulike syn i medlemslagene. Norges Fiskarlag mener at en i utgangspunktet bør forholde seg til fastsatte reguleringsopplegg, da flåten har planlagt sine driftsopplegg ut fra dette. Fiskarlaget mener imidlertid at industriens bekymringer rundt mulige konsekvenser ved å avvikle blåkveitefisket, slik som planlagt, trolig er et såpass tungtveiende moment at det betinger at flåten som et ad hoc opplegg for 2021 utviser fleksibilitet med oppstartstidspunkt for blåkveitefisket.

Ut fra en helhetsvurdering av den ekstraordinære situasjonen finner Norges Fiskarlag å kunne støtte at oppstarten av blåkveitefisket framskyndes til primo/medio mai. En slik fremskynding av fisket har trolig mest negative konsekvenser for den minste flåten, både ut fra fortsatt overlappende torskesesong og at sommerfartsområdet for fartøy mellom 8-10,67 meter først inntrer 15. mai og varer fram til 1. oktober. En framskyndet oppstart vil også føre til at fisket kommer i konflikt med den planlagte rakettøvelsen på Andøya noe som betyr at fiskeriaktiviteten vil få begrensninger i øvingsområdet. Det må derfor opprettes en god dialog mellom berørte parter for å håndtere dette så smidig som mulig.

Når det gjelder de fastsatte nivåene på maksimalkvotene på henholdsvis 20 tonn, 22,5 tonn og 25 tonn, så foreslår Fiskarlaget at disse opprettholdes selv om oppstarten blir noe tidligere. Erfaringer som gjøres utover i fiskeperioden må inngå i løpende vurderinger både om behov for eventuelle justeringer av maksimalkvotene og hvorvidt en skal opprettholde kvantumsrammen (3 100 tonn) og starttidspunkt (9. august) for andre periode. Fiskarlaget legger også til grunn at salgslagene og industriens organisasjoner har tett kontakt om omsetningen, og eventuelt benytter nødvendige virkemidler dersom behov.»