Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.10.2021

Til Jonas og Trygve

Åpent brev

Fiskerinæringa bidrar til stor aktivitet og verdiskaping langs hele kysten. Dyktige fiskere, klok forvaltning og stabile rammebetingelser er viktige forklaringer. Det oppfordrer vi også den nye regjeringen til å følge opp, skriver Fiskarlagets ledelse i dette åpne brevet.

For å lykkes også i årene framover må villfisknæringen være bærekraftig, både økonomisk og miljømessig. Næringen har og tar et stort ansvar for dette, og fiskeripolitikken må bidra. Vi ser med forventning fram til samarbeidet med et nytt Storting om å øke både verdiskapningen og bærekraften.

Fiskerinæringa er livsnerven i Kyst-Norge. Lokal aktivitet, lokalt eierskap og bred lokal verdiskaping har vært viktige mål – og næringa har levert. Det har vært tverrpolitisk enighet om å ta ut ressursrenten som aktivitet i kystsamfunnene. Denne suksessoppskriften er minst like viktig i dag. Derfor ber vi om at den nye regjeringen tar næringen på alvor og lytter til våre innspill. Stabile rammevilkår er helt avgjørende for å sikre aktivitet og ringvirkninger for en rekke distriktskommuner og tusenvis av arbeidsplasser.

Kvotefordelingen mellom flåtegruppene må ligge fast

Enhver fiskebåt, liten eller stor, er en bedrift. Som alle andre bedrifter, har både eier og mannskap behov for forutsigbarhet og stabilitet. Været, fiskens uforutsigbare vandringer, kronekursen og markedene er forhold vi ikke rår over selv, men som bestemmer mye av hverdagen for de livsviktige små- og mellomstore kystbedriftene fiskeflåten faktisk er. Myndighetene kan redusere usikkerheten gjennom å sikre et forutsigbart driftsgrunnlag for alle fartøygruppene. Kvotesystemet er en unik ordning, som har sikret.

Den nye kvotemeldingen, som er varslet fra partiene som vant valget, må oppklare alle uavklarte spørsmål fra den forrige meldingen.

Skiftende regjeringer og storting har i hovedsak holdt fast på de etablerte fordelingsnøklene mellom fartøygruppene. Det håper vi det nyvalgte Stortinget og den nye regjeringen velger å fortsette med. Stabilitet og godt samarbeid har vært helt avgjørende for den gode utviklingen i fiskerinæringen.

Opprett et CO2-fond for næringen

Fiskerinæringen er helt avhengig av naturen og havet. Utslipp av CO2 og andre klimagasser påvirker økosystemet. Hensynet til klima er noe Fiskarlaget tar på høyeste alvor.

En ny kvotemelding må sikre bærekraftig forvaltning av norske fiskeressurser og en reduksjon av klimagassutslipp. Vårt mål er at den norske fiskeflåten skal være blant verdens mest miljøvennlige, være pådriver for å utvikle ny teknologi – som kan bli tatt i bruk. Et virkemiddel i denne sammenheng kan være et CO2-fond for næringen. En opptrapping av CO2-avgiften, dersom det ikke foreligger alternative energibærere, vil ha store negative konsekvenser for fiskerinæringen. Kompensasjonsordningen må derfor videreføres og justeres, og det må satses stort på forskning og utvikling for å finne nye løsninger.

Sameksiens må sikres

Fiskerne har i lang tid opplevd økende konkurranse om sjøareal. Det er økt og varslet satsning på blant annet offshore oppdrett, taredyrking, marin gruvedrift og ikke minst vindkraftverk til havs. Dersom den framtidige utviklingen ikke bygger på tilstrekkelig god kunnskap, og det ikke legges godt til rette for samordning av arealbruken til havs, kan resultatet bli ødeleggende for både miljøet, samfunnsøkonomien og for norsk fiskerinæring. Norges Fiskarlag mener derfor det bør utarbeides en melding til Stortinget om arealbruk og sameksistens i norske havområder.

  • Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag – 922 84 719
  • Sverre Johansen, generalsekretær I Norges Fiskarlag – 980 51 507