Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.02.2020

Tariffen i boks

Gikk til voldgift

Tariffen er nå oppdatert etter at Tarifforhandlingene 2018 er avsluttet. Flere momenter gikk til voldgift og overenskomsten er nå også oppdatert med de nye justeringene.

Under de ordinære tarifforhandlingene i Geiranger 21.- 26. oktober i fjor, var det flere vanskelige spørsmål som tariffseksjonene ikke klarte å enes om. Tre av disse var av en slik art at partene valgte å gå videre med dem. Dette var spørsmål knyttet til strukturtrekk for mannskapet, utgifter til vedlikehold av sertifikater og tak for hvor mye mannskap skal bidra med ved eventuelt leie skolekvoter og leiefartøy mv.

Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen klarte heller ikke å komme til enighet ved et meklingsmøte. I samsvar med Hovedavtalen mellom seksjonene, ble derfor uenighetene brakt inn for en voldgiftsnemd for endelig avgjørelse.

Forhandlingene for voldgiftsnemnden ble avholdt 26. mars 2019 og nemndens avgjørelse falt 10. mai 2019.

Endringene blir tatt inn i tariffavtalen. Det vil bli utarbeidet og trykt opp et hefte med Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtalene som tidligere. Heftet sendes ut når dette foreligger. 

Her er momentene som ble behandlet i Voldgiftsnemnd, og med følgende avgjørelser:

1)  Oppgjørsavtalene § 21 – Strukturkvoteordningen for fartøy f.o.m. 11 meter, unntatt fartøy som hører inn under § 20.

Bestemmelse før voldgift:

«Når et fartøy har ervervet strukturkvote omfordeles inntil 2,5 % av delingsfangsten fra mannskapsparten til båtparten.

  • Omfordelingen trer i kraft etter følgende stige:
  • ved kjøp av ferdig strukturert kvote på inntil 25 % økes båtandelen med 0,5 %
  • ved kjøp av ferdig strukturert kvote på inntil 50 % økes båtandelen med 1,0 %
  • ved kjøp av ferdig strukturert kvote på inntil 75 % økes båtandelen med 2,0 %
  • ved kjøp av ferdig strukturert kvote på over 75 % økes båtandelen med 2,5 %

Voldgiftsnemnden besluttet at fra 1. juli 2019 gjelder følgende:

«Når et fartøy har ervervet strukturkvote omfordeles inntil 4,0 % av delingsfangsten fra mannskapsparten til båtparten.

Omfordelingen trer i kraft etter følgende stige:

  • ved kjøp av ferdig strukturert kvote på inntil 25 % økes båtandelen med 0,5 %
  • ved kjøp av ferdig strukturert kvote på inntil 50 % økes båtandelen med 1,0 %
  • ved kjøp av ferdig strukturert kvote på inntil 75 % økes båtandelen med 2,0 %
  • ved kjøp av ferdig strukturert kvote på inntil 100 % økes båtandelen med 3,0 %
  • ved kjøp av ferdig strukturert kvote på over 100 % økes båtandelen med 4,0 %»

2) Fiskerioverenskomsten § 8 bokstav B punkt 32.

Gjeldene ordlyd var:

«Utgifter til leie av fiskefartøy til fiske av egen kvote ved havari, forlis og nybyggingsordning, samt utgifter til fiske av skole- og forskningskvoter og fiske iht. slumpfiskeordningen. For slumpfiskeordningen gjelder kun det som blir fisket.»

Voldgiftsnemnden besluttet følgende tilføyelse:

«Leiesats for ordningen er inntil 22 % av bruttofangst.»

3) Nytt punkt om dekning av nødvendige vedlikeholdskurs av sertifikater.

Voldgiftsnemnden besluttet følgende:

«Rederiet dekker etter søknad avgifter for vedlikeholdskurs av sertifikater som er nødvendige for at mannskapet skal opprettholde de sertifikatrettigheter som kreves for å inneha deres stillinger innen fiskeflåten. Vedkommende må ha vært sammenhengende ansatt i minst to år for å komme inn under ordningen.

Det kan kreves delvis tilbakebetaling av kostnadene om den ansatte avslutter arbeidsforholdet før det har gått 2 år etter oppdateringen.»