Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.10.2015

Svært uheldig med vindkraft

Viktig møte om Siragrunnen

Norges Fiskarlag har møtt Olje- og energidepartementet for å diskutere planene om et mulig vindkraftverk på Siragrunnen. Området bør ikke bli areal for et vindkraftanlegg til havs.

-Siragrunnen er et svært viktig gyte- og fiskeområde og den eneste kystnære fiskebanken i Sør-Norge. Et eventuelt vindkraftverk her vil ødeleggefor disse verdiene. Vi synes derfor det var svært positivt at statsråd Tord Lien ville lytte til fiskernes syn på denne saken, sier nestleder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø.

Norges Fiskarlag ble fredag 2. oktober invitert til Olje- og energidepartementet for å legge fram fiskernes synspunkter på det potensielle vindkraftverket på Siragrunnen. Fra Fiskarlagets side deltok Kåre Heggebø og Alf Ulland, i tillegg til Jan Henrik Sandberg fra administrasjonen.

Uegnet lokalisering

Selv om Norges Fiskarlag i utgangspunktet positivt innstilt til andre næringer, mener Fiskarlaget at vindkraftverk til havs må legges til områder der de er i minst mulig konflikt med viktige fiske-, gyte- og oppvekstområder.

Fiskarlaget har tidligere samarbeidet om å finne fram til slike lokaliteter, blant annet gjennom «Strategisk konsekvensutredning for fornybar energiproduksjon til havs» og forhold til Havsul I-prosjektet, som Havgul Nordic AS allerede har konsesjon til å bygge ut. Siragrunnen lå opprinnelig inne i mandatet for den nasjonale konsekvensutredningen for havenergi, men ble tatt ut av dette arbeidet. Hovedårsaken var at Siragrunnen var særlig konfliktfylt, ikke bare for fiskeriene, men også i forhold til trekkfugl og andre naturverdier.

-Sett fra vårt ståsted kunne en vanskelig ha funnet fram til en mindre heldig lokalisering av et vindkraftanlegg til havs i hele Sør-Norge. Etter at konsekvensutredningen ble gjennomført har det blitt dokumentert at Siragrunnen er enda viktigere som gyteområde enn antatt, ikke minst for sild. Vi opplevde at statsråd Tord Lien hadde god innsikt i fiskerinæringen, og at både han og de øvrige deltagerne fra departementet viste forståelse for våre synspunkter. Jeg synes derfor dette var et godt møte, sier Alf Ulland.

Manglende samfunnsøkonomi

I konsesjonsbehandlingen viste NVE til at drifts- og vedlikeholdskostnadene for vindkraftanlegg til havs trolig ville bli langt større og mer usikre enn for landbaserte vindkraftverk. I avslaget på konsesjonssøknaden konkluderte NVE i tillegg med at et potensielt vindkraftverk på Siragrunnen ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Etter NVEs vurdering framkom det heller ingen nye opplysninger i klagen fra selskapet, som tilsa at avslaget burde endres.

I konsesjonsbehandlingen unnlot derimot NVE å ta stilling til selve finansieringsmodellen for den potensielle utbyggingen av Siragrunnen. Denne la opp til at selskapet skulle komme inn under petroleumsskatteregelverket, slik at staten skulle finansiere inntil 78 % av utbyggingskostnadene. I så fall vil prosjektet bli enda mindre rasjonelt for samfunnet enn det NVE konkluderte med.

-Sett fra vårt ståsted må det være uaktuelt for staten å subsidiere et delvis statseid selskap sin nedbygging av Siragrunnen, når dette går på bekostning av lønnsom, subsidiefri og fornybar høsting av sjømat i området, slår Heggebø fast.

Etter Norges Fiskarlags oppfatning er det svært viktig at vi legger opp til en forsvarlig utbygging av vindkraft til havs. Tematikken er derfor behandlet på flere tidligere landsmøter.

-Med de kjørereglene som er lagt for etablering av vindkraftverk i sjøen, blant annet gjennom Havenergiloven og i «Strategisk konsekvensutredning for energiproduksjon til havs», må det være uaktuelt å bygge ut et så viktig gyte-, oppvekst og fiskeområde som Siragrunnen. På dette tidspunktet kan vi derfor vanskelig se for oss hvilke forhold som kan endre NVEs avslag i saken, sier Heggebø.

Norges Fiskarlags kontaktperson i saken er seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg, mobil: 97 68 24 69

Norges Fiskarlags tidligere uttalelser i saken er lagt til nedenfor: