Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.11.2013

Styrk direktoratet

Landsmøtet 2013

Landsmøtet i Norges Fiskarlag har vedtatt en uttalelse der det settes spøsmålstegn ved at Fiskeridirektoratets arbeidsoppgaver skal utvides samtidig som bevilgningen til Fiskeridirektoratet reduseres. I vedtaket gjentar Landsmøtet Fiskarlagets oppfordring om å om å ta næringshensyn i det avsluttende arbeidet med statsbudsjettet for 2014.

Les hele vedtaket her:

STATSBUDSJETTET 2014

 • Landsmøtet konstaterer at Fiskeridirektoratets arbeidsoppgaver og fullmakter skal utvides som et ledd i å skape en god og effektivt fiskeriforvaltning. Etter Landsmøtets oppfatning står dette i sterk kontrast til at det nå foreslås betydelig reduksjon i bevilgningen til Fiskeridirektoratet.
 • Landsmøtet viser til Norges Fiskarlags brev av 12. dm til Stortingets næringskomite om at følgende forslag måtte tas hensyn til i forbindelse med statsbudsjettet for 2014:

  • At forslaget til øking av Co2-avgifta ikke økes fra dagens nivå
  • At avsetningen til føingstilskudd blir videreføt på samme nivå som i 2013
  • At lineegnetilskuddet på 10 mill. kr. blir en realitet
  • At fiskerfradraget økes fra kr. 150.000 til minst kr. 167.000
  • At det foreslåtte beløp på 10. mill. kr. til ekstraordinært markedsarbeid gjennom Sjømatrådet blir vedtatt
  • At bevilgningen til Sikkerhetsopplæring for fiskere opprettholdes på dagens nivå

 • Landsmøtet beklager sterkt at ingen av disse tiltak er tatt hensyn til i det framforhandlede budsjettforslaget som nå foreligger. Tvert i mot så er det foretatt ytterligere kutt ved at bevilgningene til Fiskeridirektoratet er redusert enda mer.
 • Landsmøtet kan ikke akseptere at flåteleddets interesser blir nedprioritert slik det framgår av budsjettforslaget, og at fiskeflåten framstår som den tapende part i budsjettet for 2014.
 • Landsmøtet vil sterkt understreke at dette er en utfordrende situasjon i forhold til de forventninger næringa har til den nye regjeringen. Landsmøtet krever at de tiltak som er nevnt foran blir tatt på alvor og gjeninnføt i budsjettet for 2014.