Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.10.2022

Stusser på lovbruk

Høring: Ekofisk Vind

Fiskarlaget mener et vindkraftverk ved Ekofisk ikke vil være i veldig stor konflikt med dagens fiskerier. Imidlertid stusser vi kraftig på måten konsekvensutredningen gjøres og at petroleumsloven brukes som utgangspunkt for den pågående høringen om saken.

Norges Fiskarlag har i vårt høringssvar om etablering av vindkraft til havs ved Ekofisk gitt uttrykk for forundring over flere momenter.

Vi påpeker at forvaltningsprosessen for Ekofisk Vind kan bli den første av flere framtidige liknende saker. Så selv om vi mener etableringen isolert sett ikke synes å komme i sterk konflikt med fiskeri, er det momenter som helt klart er utfordrende for næringen – fordi det er stor fare for at Ekofisk Vind kan skape presedens.

Bruk av lovverk

Vi påpeker i vedlagte høringsbrev (les nedenfor) at konsekvensutredningen for Ekofisk Vind ikke tilfredsstiller den kvaliteten som kreves for utbygging av vindkraftverk i norske farvann.

Samtidig viser vi til at petroleumslovverket ikke er godt egnet som prosessregelverk for utbygging av vindkraft til havs.

Norges Fiskarlag har på den bakgrunn bedt Olje- og energidepartementet om å korrigere svakhetene i konsekvensutredningen, slik at disse er rettet opp før Ekofisk Vind eventuelt tildeles konsesjon. Det er også avgjørende at Olje- og energidepartementet, i samarbeid med fiskeriforvaltning og andre, sikrer at kommende konsekvensutredninger for utbygging av vindkraftverk i norske farvann holder en tilfredsstillende kvalitet.

Havenergiloven må ligge til grunn

For Ekofisk Vind har utbygger/utreder (ConocoPhillips Scandinavia AS), etter dialog med Olje- og energidepartementet gjennomført konsekvensutredningen etter petroleumslovens og petroleumsforskriftens bestemmelser.

«Så vidt vi kan se skjer det uten noen utfyllende eller tilfredsstillende forklaring», påpeker vi i vårt høringssvar.

En konsekvensutredning etter petroleumsregelverket har kun som formål «å redegjøre for virkningene tiltaket kan ha for miljø-, nærings- og samfunnsmessige forhold, samt mulige forebyggende og avbøtende tiltak». Det er altså ikke spørsmål om selve tiltaket skal gjennomføres eller ikke, og utfallet er i stor grad gitt.

Vi påpeker at dette understøtter fiskeriorganisasjonenes syn på at petroleumsregelverket ikke er egnet for utbygging av vindkraftverk til havs.

Norges Fiskarlag peker på at havenergiloven, og den tilhørende havenergiforskriften, er spesielt utarbeidet med tanke på å sikre en forsvarlig utbygging av havvind i Norge. Det er vårt klare syn at havenergiloven må legges til grunn for all utbygging av vindkraftverk til havs.

Det er også i forbindelse med havenergiloven at Stortinget har stilt krav om at: «det er avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene». Dette viktige prinsippet må gjelde for all utbygging av vindkraft til havs.

Saksbehandler, seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg påpeker i vårt høringssvar at:

– Vi konstaterer at ingen av de fem første konsekvensutredningene for utbygging av vindkraftverk i norske farvann blitt utarbeidet etter havenergiloven, ikke minst av økonomiske grunner (rett til 78% oljeskatt-støtte og betydelig annen statsstøtte til utbyggingen). I Ekofisk Vind sitt tilfelle er vindturbinene i tillegg omsøkt i et område som ikke er vurdert i Strategisk konsekvensutredning for havvind (2012), og området er heller ikke åpnet for slik utbygging.

Etter at forslaget til planprogram for Ekofisk Vind vår på høring våren 2022, fastsatte Olje- og energidepartementet det aktuelle planprogrammet den 5. juli. Her slår departementet fast hva som skal utredes i den kommende konsekvensutredningen. I dette tilfellet ble konsekvensutredningen sendt på høring allerede påfølgende dag (6. juli 2022). Den var altså skrevet ferdig allerede før planprogrammet ble godkjent. Dessverre bærer konsekvensutredningen også preg av å være et kortfattet hastverksarbeid, der fiskerinæringas innspill i liten grad har blitt konkret vurdert. Av konsekvensutredningens om lag 80 sider, utgjør utreder/søker sine tidligere kommentarer til innspillene til planprogrammet en svært stor del. Dette kunne med fordel vært et vedlegg, påpekes det fra Fiskarlaget i høringsbrevet du i sin helhet kan lese nedenfor.

Dette er Fiskarlagets grunnleggende syn:

Norsk fiskerinæring er basert på fornybar biologisk produksjon, og fiskerne er helt avhengige av et rent og rikt hav. Fiskeriene er også en sentral historisk forutsetning for at Norge i dag har råderett, og dermed mulighet til også å drive annen næring, i et sjøareal tilsvarende mer enn seks ganger Norges landareal.

Både bunnfaste og flytende vindturbiner søkes fortsatt plassert på relativt grunt vann, noe som ofte sammenfaller med våre aller beste fiskebanker og gyteområder. Etter vårt syn vil det verken vil være miljøriktig, klimavennlig eller samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut vindkraftverk til havs der hvor dette vil være til hinder for klimavennlig og lønnsom høsting av sunn sjømat.

Norges Fiskarlags grunnholdning er at det må kunne dokumenteres at vindkraftverk til havs ikke vil kunne ødelegge for havmiljøet, viktige gyte- og oppvekstområder eller for fiskernes driftsgrunnlag. Dette må etter vårt syn dokumenteres før åpning av områder, og før utarbeidelse av konsekvensutredninger.

Norges Fiskarlag og medlemslagene har gjennom flere år har hatt en omfattende dialog med vindkraftselskap, vindkraftorganisasjoner og med statsforvaltningen. Vi har i den sammenhengen allerede akseptert åpning av svært store arealer for utbygging av vindkraft til havs, tilsvarende mer enn en og en halv ganger arealet til Vestfold fylke. Erfaringene fra flere forvaltningsprosesser har imidlertid ikke bare vært gode. På den bakgrunn, samt et fortsatt mangelfullt kunnskapsgrunnlag om effekter på fiskebestander og marint miljø, slo Fiskarlagets Landsstyre den 9. februar i år fast at det det i utgangspunktet ikke vil være forsvarlig å åpne flere områder for vindkraftutbygging i norske farvann nå.

Situasjonen synes å ha blitt noe bedre det siste halve året. Ikke minst har fiskerinæringa fått forsikringer fra regjeringen om at vindkraftverk ikke skal bygges ut i viktige fiske-, gyte- og oppvekstområder. I utgangspunktet er det derfor kun områder uten nevneverdige fiskeriinteresser, som fra nå av vil være aktuelle for utbygging av vindkraftverk i våre havområder.