Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.10.2021

Struktur og organisasjon

Årsmøtet i Nord

Rammevilkår og strukturgevinst er sammen med organisasjonssaken hovedpunkt når Fiskarlaget Nord samles til årsmøte på Scandic Ishavshotel i Tromsø kommende tirsdag.

Fiskeri- og sjømatministeren holder et av sine siste innlegg for næringen når delegatene til årsmøtet samles ved Ishavshotellet.

Odd Emil Ingebrigtsen er utfordret til å konkretisere i en sak der næringen etterspør tydelige avklaringer. I saksutredningen påpeker Fiskarlaget Nord at de har klare forventninger til statsråden ved at: «Det er gitt signaler om at avklaringer skal komme, men foreløpig er det ikke initiert prosess eller tatt andre relevante beslutninger fra politisk ledelse om tema.»

Fiskarlaget Nord også har bedt Nofima bidra med kunnskap og informasjonsgrunnlag knyttet til fremtidige rammevilkår, og det er Øystein Hermansen som også innleder om temaet, slik han gjorde da Nordland holdt sitt årsmøtet for to uker siden.

Ønsker bred drøfting

Fiskarlaget Nord påpeker at det er behov for opplyst kunnskapsgrunnlag og at det må spilles opp til en diskusjon med bredt fokus. Det påpekes at mye av oppmerksomheten omkring strukturdebatten foreløpig knytter seg til konsekvensen av stortingets beslutning om å gå tilbake til gruppeinndeling i kystfiskeflåten etter faktisk lengde. Tidligere er det gjort overgang fra gruppeinndeling etter faktisk lengde til hjemmelslengde.

De endrede premisser for en diskusjon om strukturgevinst disse politiske beslutningene på veien innebærer må være en del av et endelig beslutningsgrunnlag, påpekes det i saksdokumentet til møtet.Det vises også til at norske fiskere først og fremst kan ta ansvar gjennom en ryddig, transparent og kunnskapsbasert organisasjonsprosess om rammevilkårene.

Fiskernes tilrådning har tradisjon for å bli hørt i kvotefordelingsspørsmål. Første viktige steg, for å bidra til forutsigbarhet, er å ta en aktiv del i beslutningen om prosess, vises det til.

Ønsker effektiv organisasjon

Fiskarlaget Nord har det siste året lagt ned ett lokallag og har nå 31 lokallag. Det påpekes i årsberetningen at det er grunnlag for å effektivisere driften, på samme måte som det også gjøres tydelig i organisasjonssaken at det: «fra Fiskarlaget Nords side må det ikke herske tvil om at en har ønsket, og ønsker, et sterkere og mer kompetent Nord-Norges Fiskarlag som en viktig del av Norges Fiskarlag.»

I saksdokumentet dras også linjene fra fjorårets årsmøtevedtak om utmelding, via etablering av KystNor som et alternativ – til at Fiskarlaget Nord nå søker årsmøtets godkjenning om å arbeide videre i den den pågående prosessen om å etablere to regionale medlemsledd i Norges Fiskarlag – i stedet for dagens sju.

Både Fiskarlaget Midt-Norge og Nordland Fylkes Fiskarlag har votert positivt for å gå videre i en prosess der det tas sikte på å slå sammen de tre lagene til Nord-Norges Fiskarlag.Johan Williams er oppnevnt til å lede arbeidet med dialogen om Nord-Norges Fiskarlag og Vidar Ulriksen arbeidet med Sør-Norges Fiskarlag.

I forhandlingsutvalget til Nord-Norges Fiskarlag stiller det tre representanter fra hver av organisasjonene Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge. 

Agenda for årsmøtet 

Tirsdag 5. oktober 

10:00 – 10:15 Registrering – Scandic Ishavshotel, Tromsø

1. Åpningstale ved styreleder Roger Hansen

2. Hilsningstaler

3. Konstituering av årsmøtet

4. Kontrollnemndas innstiling

5. Årsmelding 2020 med revisors og kontrollnemndas beretning

6. Regnskap 2020 med revisors og kontrollnemndas beretning

Innledning ved fiskeri- og sjømatministeren til Sak 7: Handtering og fordeling av strukturgevinst og framtidsrettede rammevilkårfor også den minste flåtegruppen

  • Innleder Øystein Hermansen, Nofima.
  • Mellom innledning og diskusjon gis tilstedeværende representanter fra politiske partier fem minutter hver til å kommentere på saken dersom ønskelig.

12:30 – 13:30 Lunsj

8. Årsmøtesak – OrganisasjonsutviklingInnleder Trygve Myrvang

9. Lønnsnemndas innstilling

10. Budsjett for kommende periode

11. Valg

  • Møteslutt: tentativt kl 17