05.04.2024

Straffes for samarbeid

Klager til direktoratet

Skipper Kjell-Vidar Forsberg fra Kamøyvær er gitt et overtredelsesgebyr og fått inndratt fangstverdi for å ha trukket et annet fartøys garn. -Vi er to som samarbeider om driften. Dette er merkelig håndtert av direktoratet, sier skipperen.

Kjell-Vidar Forsberg (38) mener Fiskeridirektoratet bommer og ikke aksepterer rettskraftige dommer når de har gitt ham et overtredelsesgebyr på 15 000 kroner for å ha dratt et annet fartøys garn 2. mars 2023. Han har også fått inndratt fangstens verdi på 91 519 kroner.

– Vi har sammen dratt garna til «Vårbuen» med «Emma-V» og ført fangsten på mitt fartøy. Dette ble gjort i samarbeid med «Vårbuen» og fremstår for min del som både praktisk og miljøeffektivt. Samtidig er det viktigste elementet at dette gjør at vi får økt sikkerhet ved at vi hjelper hverandre med fangsthåndteringen, sier den erfarne fiskeren fra den værutsatte Magerøya.

  • Norges Fiskarlag har for øvrig arbeidet med temaet kameratbistand over lang tid. Se en kort anførsel i siste avsnitt om vår status i dette arbeidet.

Øker sikkerheten

Såkalt kameratbistand og samarbeid om drift er ikke uvanlig i næringen.

Kjell-Vidar Forsberg forteller at de nå løser samarbeidet ved at båt A tar med blåser tilhørende båt B når de skal skifte båt.

– Så da er bruket merket med den båten som skal røkte garnene neste dag, forklarer han.


Samarbeid om bruk er med på å heve sikkerheten, mener Forsberg, som håper dialogen med Fiskeridirektoratet skal gi fornuftige avklaringer.

Han mener det er absurd at Fiskeridirektoratet synes å kreve at fiskerne skal gjøre arbeidet med størst mulig risiko.

– Det kontrollørene synes å mene er at vi skal dra redskapen med båt A og gå på land for så å legge garnene, ilene, garnanker, staurer og kuler på kaia. Så ta båt B til kaia, dra ombord alt, gå ut å sette og gå på land igjen. Dette er en operasjon som ville tatt mange timer, påført oss større risiko for skader og større arbeidsbelastning. Og i tillegg blir det større miljøbelastning.

– Jeg appellerer til byråkratenes sunne fornuft her. Dette er et viktig tema med tanke på nullvisjonen, som forresten også Sjøfartsdirektoratet skal ha møte om 6.mai i Tromsø. Det prates om nullvisjon for drukning og dødsulykker til havs. Kom gjerne med et regelverk som gjør dette mulig, heller enn å holde på som i vårt tilfelle, oppfordrer Forsberg. 

Mye vær

Hjemstedet til Kjell-Vidar Forsberg ligger i Nordkapp kommune, så langt nord det er mulig å komme på fastlandet i Norge. Saken som omtales her skjedde i mars i fjor, mens han har et rykende ferskt eksempel på værutfordringer også fra årets fiske.

Det er værhardt rundt Nordkapp, og også av den grunn bør kameratbistand være regulert på en måte som gjør at fiskerne kan samarbeid om økt trygghet i driften.

– I midten av mars var jeg på havet og det ble meldt spak vestavind til dagen etter. Imidlertid kom været med nordaust kuling. Det medførte at noen av oss ikke kom ut, og det er jo ulovlig etter reglene om røktingsplikt, forklarer han.

– I den aktuelle situasjonen var det flere som måtte gå ut med større båt for å ta opp fangsten, men fangsten føres jo alltid på fartøyet som drar bruket. Jeg må si det er utfordrende å forholde seg til at Fiskeridirektoratet står så hardt på sitt. Direktoratet er helt åpenbart for strenge i sine vurderinger, sier Forsberg.

Overtredelse

Fiskeridirektoratet mener fisket og fangstrapporteringen som skjedde i mars i fjor på Forsbergs hjemsted Kamøyvær, var en overtredelse av reguleringsforskriften § 30 første ledd og landingsforskriften § 8 andre ledd.

Reguleringsforskriften § 30 lyder slik; «Kvantumet som kan fiskes og landes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.»

Landingsforskriften § 8 annet ledd pålegger kjøper å fylle ut sluttseddel ved landing av fisk og både kjøper og fisker er ansvarlige for at opplysningene er korrekte.

Fiskeridirektoratet mener at bestemmelsene ble overtrådt. De mener at «Vårbuen», som hadde satt garna dermed også er det fartøyet som fisker. Direktoratets premiss er slik sett at det er fartøyet som setter bruket som fisker og ikke det fartøyet som trekker det.

Dommer gir medhold

Den erfarne fiskeren fra Nordkapp sier han har tro på at saken kan løses.

– Jeg har lang fartstid som medlem i Fiskarlaget og Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø bistår meg i sakene. Både jeg og Ståle Hellesø mener det er klar rettspraksis for at jeg ikke kan straffes for det jeg har gjort, sier han.

Advokat Ståle Hellesø har på vegne av fiskeren fra Kamøyvær påklaget både vedtaket om ileggelse av overtredelsesgebyr og vedtaket om inndragning.

– Vi har rettslig dekning fra en lagmannsrettsdom fra 1996 og en tingrettsdom fra 2020 for at det i denne saken også vil være klart dekkende å si at det er «Emma-V» som har fisket. Slik sett har ikke Fiskeridirektoratet dekning for å ilegge reaksjoner og vi har derfor bedt om at saken frafalles, sier Ståle Hellesø.

Hellesø viser til at lagmannsretten allerede i 1996 avklarte spørsmålet om hvilken båt som fisker. Lagmannsretten uttalte følgende om rettsforståelsen om dette;

«Avgjørende for tolkningen er her hva som ligger i å «fiske». Etter flertallets oppfatning kan det ikke av bestemmelsen utledes et vilkår om at bruket må være satt og trukket av samme fartøy. Det fartøy som har trukket bruket og levert fangsten, må sies å ha «fisket» denne i relasjon til kvotebestemmelsene. Noen overføring av fangst eller kvoter har ikke funnet sted på denne måten.»

Krever omgjøring

Advokat Ståle Hellesø (bildet) har på vegne av Kjell-Vidar Forsberg bedt Fiskeridirektoratet oppheve vedtakene.

– Maktfordelingsprinsippet tilsier at Fiskeridirektoratet må forholde seg til og akseptere rettskraftige dommer. Vi forventer derfor en positiv avklaring på Forsbergs vegne, sier Fiskarlagets advokat.

Status om kameratbistand

Dette er en sak vi fra Norges Fiskarlags side har tatt opp i flere runder med myndighetene, blant annet i møte og et særskilt brev til Fiskeridirektoratet i mars i fjor, med oppfølgende kontakt i år.

Vi har foreslått at det gjennomføres en høring om praksis knyttet til kameratbistand for å bidra til å finne gode løsninger og avklaringer.

Fiskeridirektoratet på sin side har meldt at de arbeider med temaet og har hatt noen runder både med Kystvakten og Barentswatch om saken.

Vi har nå på nytt bedt om en dialog for å bidra til at saken kan finne en løsning, i beste fall inn mot den kommende blåkveitesesongen.