Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.04.2015

Støtter lovforenkling

Fiskarlaget om deltagerlov

– Norges Fiskarlag er tilfreds med at regjeringen fredag fremmet en lovproposisjon om å justere deltakerloven. Det blir nå en enklere prosess å kjøpe og selge kvoter og fartøy, uttaler leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.    

Fiskarlagslederen sier at organisasjonen ga full støtte til departementets forslag da saken var gjenstand for høring høsten 2014.

Ingebrigtsen påpeker at rederier under den nåværende ordningen må gjennomføre minst tre forskjellige søknadsprosesser overfor fiskeriforvaltningen (søknader om splitting og salg for fortsatt drift, ev. søknader om oppsamling av driftsgrunnlag og salg for fortsatt drift) og i tillegg gjennomføre kjøp og tilbakesalg av et av fartøyene.

-Regjeringens forslag medfører en betydelig kostnadsbesparelse både for næring og forvaltning, gitt den relativt store saksmengde dette dreier seg om, og rederiene vil oppnå større forutsigbarhet ved at de ikke vil være avhengig av utfallet av tre uavhengige prosesser for å oppnå samme resultat, sier han.

Fiskarlaget mener en slik prosess både har vært kostnads- og arbeidskrevende for båteierne og gjeldende regelverk og praksis kan ha ført til en svekkelse av likebehandlingsprinsippet, frykter Ingebrigtsen.

Fiskarlagslederen forventer også at den nye løsningen innebærer at man inngår at enkelte eldre fiskebåter omsettes på kysten under ulike eiere og kvoteporteføljer for å oppfylle myndighetenes krav knyttet til kjøp og salg av fartøy og tilhørende kvotegrunnlag.

Kjell Ingebrigtsen har merket seg at det fra enkelte personer og miljøer framføres en retorikk rundt temaet kjøp og slag av kvoter, koblet opp mot § 2 i havressursloven som stadfester at: «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg». Ingebrigtsen ser ingen motstrid i det framlagte lovforslaget sammenholdt med siterte bestemmelse i havressursloven, og han presiserer at det har pågått en prising og verdisetting av fiskerettigheter i kystflåten siden innføringene av adgangsbegrensningene fra 1990 og fram til i dag.

-Vi må derfor erkjenne og ta inn over oss at vi har drevet med kjøp og salg av kvoter i kystflåten nærmere 25 år, sier Ingebrigtsen og mener derfor at den formaliseringen som nå skjer gjennom det framlagt lovendringsforslaget ikke innebærer noe annet enn det fiskere og båteiere har forholdt seg til i alle disse årene.

Fiskarlagst er også fornøyd med at det nå foreslås å lovfeste at regler om salg for fortsatt drift, utskifting, splitting og oppsamling av driftsgrunnlag kan gjøres gjeldende for fiskerier som er underlagt årlige adgangsbegrensninger i medhold av deltakerloven § 21.

Kjell Ingebrigtsen sier han forventer at lovforslaget får nødvendig tilslutning i Stortinget i løpet av våren, og kan tre i kraft så snart som mulig.

Departementets omtale av saken

– Forslaget vil innebære en betydelig forenkling og kostnadsbesparelse både for næringsaktører og forvaltning, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Les departementets pressemelding om saken og forslaget til lovtekst.

HISTORIKK

Nærings- og fiskeridepartmenetets høringsnotat i saken kan du lese i denne linken.

Fiskarlagets svar i denne høringen: Høringsnotat – forslag til endringer i deltakerloven – tildeling av konsesjoner, deltakeradganger mv.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 18. desember 2014 og fattet slikt vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til departementets høringsnotat av 23.9.2014 med forslag til endringer i deltakerloven.

Det sentrale lovforslaget er å åpne for tildeling av fisketillatelse (konsesjon eller deltakeradgang) til et fartøy til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy, uten hensyn til om fartøyene har samme eier. Forslaget legger således til rette for at to rederier kan inngå en privatrettslig avtale om overføring av fisketillatelse uten at de samtidig må overdra fartøyet fisketillatelsen er knyttet til. Det skal fortsatt være en forutsetning at fiskeriforvaltningen tildeler nødvendig tillatelse til det aktuelle fartøyet, noe som forutsetter at fartøyeier og fartøy oppfyller øvrige vilkår for slik tillatelse.

Hovedformålet med forslaget er å gjøre det enklere for et rederi å få tildelt en fisketillatelse for sitt fartøy dersom et annet rederi oppgir tilsvarende tillatelse for sitt fartøy. I dag må rederier som ønsker dette gjennomføre minst tre forskjellige søknadsprosesser overfor forvaltningen og i tillegg gjennomføre kjøp og gjenkjøp av et av fartøyene. Forslaget går ut på at det vil være tilstrekkelig med en søknad, og det vil ikke være nødvendig med kjøp og gjenkjøp av fartøyet. Forslaget medfører således en betydelig kostnadsbesparelse både for næringen og forvaltningen. I tillegg vil de gi større forutsigbarhet for næringen da de ikke vil være avhengig av utfallet av tre uavhengige prosesser for å oppnå samme resultat.

Norges Fiskarlag er positiv til at departementet åpner for å forenkle prosessen med splitting og oppsamling av fisketillatelser, samt åpner adgang til for at fartøy som er eid av forskjellige rederi også kan benytte seg av denne muligheten. Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet tilsvarende tema i møte 11. juni 2012 hvor Fiskarlaget uttrykte bekymring for at fiskerimyndighetene hadde innskjerpet sin praksis ved overføring av tillatelser ved kjøp/salg av fartøy. Forslaget fra departementet er i samsvar med Fiskarlagets tidligere holdning til den aktuelle problemstilling.

Dagens ordning oppfattes av rederiene som uforholdsmessig rigid i forhold til forvaltningens behov. Det sentrale for forvaltningen må være å kunne vurdere om rederiet som søker om tildeling av fisketillatelse ved bruk av for eksempel splitting oppfyller vilkårene for tillatelsen. Vi antar at det må være tilstrekkelig med en søknadsprosess for å vurdere dette.

Etter Fiskarlagets oppfatning gir det også liten mening å kreve fram- og tilbakesalg av et fartøy, med tilhørende overføring av penger og midlertidig overtakelse av besittelsen av fartøyet, når vi samtidig erkjenner at fartøyoverdragelsene ikke tjener annet formål enn å oppfylle myndighetenes krav.

Departementet foreslår en lovfesting av gjeldende regler for tildeling av konsesjon, ved salg av fartøy for fortsatt drift og utskifting av fartøy. Forslaget innebærer at alle reglene om tildeling av konsesjon vil framgå av deltakerloven. Det foreslås også å lovfeste at regler om salg for fortsatt drift, utskifting, splitting og oppsamling av driftsgrunnlag kan gjøres gjeldende for fiskerier som er underlagt årlige adgangsbegrensninger. Fiskarlaget støtter dette.

Departementet foreslår også enkelte forskriftsendringer som er tekniske oppfølginger av lovforslaget, samt enkelte andre mindre forskriftsendringer. Forslaget om å fjerne konsesjonskravet med hensyn til kystfiskeflåtens fiske etter lodde og polartorsk støttes. For øvrig har Norges Fiskarlag har ingen innvendinger til forslagene.»

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet også saken i 2012, da følgende vedtak ble gjort:

SAK 31/12: KJØP OG SALG AV FARTØY – SPLITTING AV DRIFTSGRUNNLAG

Sakens dokumenter ble gjennomgått.

Vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til at det fra flere hold i fiskerinæringen er uttrykt bekymring i forbindelse med at fiskerimyndighetene synes å ha innskjerpet sin praksis ved overføring av tillatelser med kjøp/salg av fartøy. Situasjonen synes å ha forsterket seg den siste tiden, jfr. bl.a. oppslag i fiskeripressen, og sakene er ofte knyttet til at rederier ønsker å styrke driftsgrunnlaget til fartøy. Fiskarlaget mener at mye av årsaken til at disse sakene oppstår skyldes myndighetenes manglende vilje til å forbedre strukturkvoteordningen for kystflåten.

Norges Fiskarlag viser videre til at regelverket stiller klare krav knyttet til overføring av tillatelser ved kjøp og salg av fartøy. Vi er imidlertid usikker på om det har blitt ført en enhetlig og konsekvent praksis fra fiskeriforvaltningen knyttet til behandlingen av denne type saker, og særlig til krav til dokumentasjon ved overføringer.

Fiskarlaget viser også til kontakt og innspill tidligere i år knyttet til problemstillinger rundt såkalt «dobbel utskiftning» og utfordringer rundt kvotetak i strukturkvoteordningen.

Norges Fiskarlag er av den oppfatning at det vil være hensiktsmessig å drøfte disse problemstillingene nærmere med departementet. Vi vil derfor anmode om et snarlig møte om saken.»