Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.03.2023

Stor bekymring fra fiskeri

Nye vindkraftområder

Det vil verken være miljøriktig, klimavennlig eller samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut vindkraftverk der hvor dette går på bekostning av sjømathøsting. Vi er svært bekymret for at politisk press og uforsvarlige fylkeskommunale vedtak kan føre til at viktige fiske- og gyteområder likevel åpnes for havvind-utbygging, sier fiskrnes leder.

Regjeringen har lagt til grunn at det ikke skal bygges ut vindkraft til havs i viktige fiske- og/eller gyteområder. Dette sentrale prinsippet, som bidrar til å sikre god dialog og sameksistens mellom havnæringene, støttes også av sentrale vindkraftorganisasjoner og seriøse vindkraftselskap.

-Norges Fiskarlag er likevel bekymret, ikke minst knyttet til det vi ser knyttet til det såkalte Skaga-feltet, sør av Færder og Svenner. Dersom slike områder åpnes for vindkraftverk kan det bli et «skudd for baugen» for det konstruktive samarbeidet vi i fellesskap har klart å etablere mellom norsk fiskeri- og havvindnæring, påpeker Kåre Heggebø.

Fiske er bærebjelke

Fiskeri er en tradisjonsrik, viktig og lønnsom næring i Norge. Norske fiskere høster om lag 2,5 millioner tonn klimavennlig sjømat per år, noe som i teorien tilsvarer mer enn 20 millioner middagsmåltider – hver dag – hele året. 

Våre fiskerier, og vår fiskeriforvaltning, er også i front når det gjelder bærekraft.

Tidligere har det blitt det søkt om – og blitt tildelt konsesjon – for vindkraftverk på grunne områder til havs. Dette sammenfaller ofte med våre aller viktigste fiskebanker og gyteområder. Slike viktige områder er definert ut fra naturgitte forhold, og kan vanskelig flyttes.

Samtidig har Norge råderett over svært store havarealer, hvor mange områder er marginalt viktige for fiskeri. Av den grunn bør det heller ikke være behov å bygge ut vindkraft i viktige fiskeområder.

Skaga-feltet

Norges Fiskarlag har med økende bekymring sett på at flere fylkeskommuner og kommuner verken virker å kjenne til havenergilovens prosessregelverk, naturgrunnlaget for norsk fiskerinæring eller politiske føringer for god sameksistens.

-Vi er nå særlig kritiske til prosessen knyttet til det flere benevner som Skaga-feltet utenfor Vestfoldkysten, sier seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg, som er fagansvarlig for havvind i Norges Fiskarlag.

Han peker på at det er viktige fiskerier i dette området. Fiskeridirektoratet har kartfestet viktige fiskeriinteresser i området, men det er fortsatt områder som ikke er kartlagt av myndighetene.

Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg.                                   Foto: Øyvind Tverå, Norges Fiskarlag

Bekymret

-Vi konstaterer at fylkestinget i Vestfold og Telemark nylig har «vedtatt» at det nevnte Skaga-feltet bør konsekvensutredes for vindkraftutbygging. En slik konsekvensutredning etter havenergilovens bestemmelser innebærer formelt sett også at området åpnes for utbygging, påpeker lederen i Fiskarlaget.

-Fylkeskommunens vedtak fattes uten at det har vært noen dialog med fiskerinæringa eller fiskeriforvaltningen på forhånd, skyter Jan Henrik Sandberg inn.

Han mener vedtaket derfor bygger på ufullstendig kunnskap, samt manglende forståelse for hva som kreves for en god sameksistens mellom havnæringene.

Det bør i denne anledning også nevnes at det sannsynligvis finnes langt mindre konfliktfylte og bedre egnede områder sørvest av Skaga-feltet, slik blant annet Norges Fiskarlag tidligere har gitt innspill om.

-Vestfold og Telemark fylkeskommune virker ikke å ha vært klar over dette da fylkestinget fattet sitt vedtak, sier Sandberg.

Kåre Heggebø sier Fiskarlaget har klare forventninger til at fiskerinæringen tas hensyn til. Vi påpeker blant annet at havvind må bli arealeffektivt, sier han.

Forventing til åpning av nye områder

NVE har nå fått i oppdrag å identifisere nye områder for utbygging av hele 30 GW vindkraft til havs.

-Dette vil ikke bare kreve store investeringer og statsstøtte, det vil også kreve enorme havarealer, sier Kåre Heggebø, og trekker frem en rekke momenter som Fiskarlaget anser som krevende:

  • Store vindkraftverk til havs har nå vist seg å bli langt mindre energi- og arealeffektive, enn det mange trodde for kun et år siden. For å kunne ivareta vår marine matproduksjon er det derfor også helt nødvendig å sikre at framtidige vindkraftutbygginger blir så arealeffektive om mulig.

  • Fylkeskommuner og kommuner har ingen formell rolle i forhold til åpning og arealtildeling etter havenergiloven. Imidlertid kan de ha en viss politisk påvirkningskraft i forhold til åpning av mer eller mindre konfliktfylte og uegnede områder for havvind.

  • Norges Fiskarlag forutsetter likevel at regjeringen vil sikre at nye områder for vindkraft til havs vil bli åpnet og lyst ut etter gjeldende regelverk og prinsipper for god sameksistens.

  • Vi forventer også at ingen selskap skal kunne ha «enerett» på områder, som spilles inn til myndighetene for en eventuell åpning.

  • «Skaga-saken» viser også at det er helt nødvendig å ta kontakt med fiskeriforvaltningen, og ikke minst fiskeriorganisasjonene, før det fremmes forslag til åpning av nye vindkraftområder.

  • Myndighetenes forslag til åpning av nye områder må også sendes på offentlig høring. Bare slik vil det kunne tas nødvendige hensyn til fiskeri og havmiljø, slik at det også kan bli en god sameksistens mellom tradisjonelle og nye havnæringer i årene som kommer.

Kontakt:

Leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø – 995 76 904

Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg – 976 82 469