Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.10.2020

– Sterkest sammen!

Årsmøte i Florø

Avtroppende styreleder Jarl Magne Silden kom i sin årsmøtetale med et «inderlig ønske om at vi, i god fiskarlagsånd, kan samle alle i et Norges Fiskarlag. Et Norges Fiskarlag alle føler seg hjemme i og et sted der alle blir hørt og ivaretatt.»

Sogn og Fjordane Fiskarlag samler tirsdag delegater fra alle sine fem lokallag og holder fysisk årsmøte ved kulturhuset i Florø.

Jarl Magne Silden har ledet fylkeslaget de siste 12 årene, og i henhold til vedtektene og fungeringsperiode var det derfor i dag siste gang han kunne holde sin årsmøtetale. 

Møtet ble utsatt noen måneder på grunn av covid-19, noe Silden også var innom innledningsvis: – Fiskeflåten har klart seg godt gjennom Covid-19. Vi ble tidlig definert som særlig samfunnskritisk næring, og vi har håndtert utfordringene rundt mannskapsbytte, verkstedsopphold, servicer og øvrig logistikk på en prisverdig måte.

Mange viktige saker

– Det er store og viktige saker vi har hatt i denne perioden, og jeg vil trekke frem kvotemeldingen, Brexit, kampen om arealene til havs og også Stad skipstunnel, men det er og mange mindre og like viktige saker som er behandla i denne tida. Dette er ofte lokale saker og saker som er av spesiell viktighet for mangfoldet og den differensierte flåten Sogn og Fjordane Fiskarlag representerer.

– Det å ha nærhet og lokal kjennskap er umåtelig viktig for å få fram gode vedtak som ofte er et kompromiss som gagner store og små, understreket han. Silden understreker hvor viktig det er med et sterkt faglig fylkeslag, både på tillitsmannsnivå og i administrasjonen, samt at det er viktig at også mannskapsmedlemmer prioriteres inn i landsstyret – Slik vil organisasjonen få en større legitimitet og derav også større oppslutning i hele Norges Fiskarlag, sa Silden.

Sterkest sammen

– Jeg vil ikke gå inn på Fiskarlaget Nord sin beslutning om utmelding av Norges Fiskarlag, men vil komme med et inderlig ønske om at vi, i god fiskarlagsånd, kan samle alle i et Norges Fiskarlag. Et Norges Fiskarlag alle føler seg hjemme i og et sted der alle blir hørt og ivaretatt. Dette krever gjensidig respekt og åpenhet fra alle parter, sa Jarl Magne Silden.

Greit i fiskeriene

– Fiskeriene har gått nokså greit i årsmøteperioden, men selvfølgelig med noen utfordringer, sa Silden, og nevnte både torsk, hyse, størje og den vanskelige markedssituasjonen på lange og brosme.

– Men det som kanskje er mest gledelig er makrellen som nå er tilbake på vestlandskysten med full tyngde. Etter 14 års mer eller mindre fravær kystnært.

Han beskrev en situasjon som kunne gi «flachback til de store sildeårene på 50-tallet, et mektig skue» – før han penset over på den nylig inngåtte fiskeriavtalen mellom Storbritannia og Norge. Og deretter til arealkonfliktene som han frykter vil prege næringens arbeidsvilkår de neste årene.

Arealkamp

– Fiskeriene blir ofret til fordel for andre og nye næringer. Det vi ser av planene og byggingen av vindmølleparker til havs er det samme som vi har måtte tåle fra olje- og seismikknæringen sitt inntog i Nordsjøen på 70-tallet og senere videre nord langs kysten og inn i Barentshavet.

– Vi må være forberedt på at det vil bli flere slike kamper i årene fremover, og det må igjen understrekes viktigheten av en faglig sterk organisasjon som representerer alt det fiskerinæringen står for. Uten en slik organisasjon i ryggen, vil disse kampene bli hardere, mener Silden.

Jarl Magne Silden etterlyser også forskning på hvordan støy fra havvindmøller påvirker både fisk, vandringer og gyting. Han henviste til erfaringer fra skotsk sektor der fiskerne må opp mot 20 nautiske mil ut fra vindparkene for å få fisk. – Kan vi gamble på dette? Kan vi gamble på økosystemet og sunn mat til framtidige generasjoner, spurte han retorisk.

Politikk

Han mener vedtakene i kvotemeldingen i Stortinget skaper uklarheter og uro.

– Kvotemeldinga er ei mørk sky i horisonten. Fiskerne og våre organisasjoner ba om stabilitet, forenkling og forutsigbarhet. Men vi fikk det motsatte, sa Silden.

Saken er også satt opp på sakskartet til årsmøtet, og Jarl Magne Silden kom avslutningsvis med en kraftig oppfordring til våre politikere og forvaltning:

– La oss få fortsette med å bygge kystsamfunnene, bidra til verdiskapning og å gjøre Norge til en ledende fiskerinasjon. Se helheten i fiskerinæringen og ikke lag en hemsko for miljøutvikling og innovasjon og nytenkning, men bevar samtidig en differensiert fiskereid flåte.

Så avsluttet han med å etterlyse Stad skipstunnel i statsbudsjettet. Dette må på plass, sa Jarl Magne Silden.