Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.11.2020

Søker kvinner i fiske

Kvinneforskning

«Hvordan opplever kvinnelige fiskere at kjønn gjør seg gjeldende i deres yrkeshverdag?» Dette er hovedproblemstillingen i en ny studie. Emma J. Ingebrigtsen etterlyser kvinnelige fiskere for å få svar på sine spørsmål.

Emma Johanne Ingebrigtsen fra Gjesvær i Finnmark søker minst ti kvinnelige nordnorske fiskere til sin masterstudie i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Arbeidet skal leveres våren 2021. 

Målsettingen med masteroppgaven er å forske på heltidsarbeidende kvinner i fiskerinæringen. Hun vil konsentrere seg om å forske på betydningen av kjønn og brytninger av kjønnsroller i en yrkessammenheng, og det å være kvinnelig fisker i et nordnorsk fiskerimiljø, og ikke minst i et mannsdominert yrke.

«Kvinner på sjøen»

Formålet for forskningsprosjektet «Kvinner på sjøen» er å skaffe data om kvinner som arbeider som heltidsfiskere og bruke funnene i en sosiologisk analyse knyttet til forskning på kjønn og likestilling.

Hun ønsker å gjennomføre rundt 10 dybdeintervjuer for å finne ut hvilke opplevelser og erfaringer kvinner har gjort på veien til å bli yrkesfiskere og finne ut hvordan de reflekterer rundt ulike faktorer i arbeidshverdagen, og hvordan disse eventuelt påvirker deres sosiale liv i lokalsamfunnet. 

Hva kreves av deltageren?

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du blir med på å gjennomføre et intervju. Dette intervjuet legger Emma opp til at skal ta en times tid. Svarene fra intervjuet vil bli registrert med lydopptak.Hun presiserer at alle personopplysninger blir anonymisert. 

Viktig næring

Emma Ingebrigtsen sier hun legger til grunn at fiskerinæringen har vært en stor del av det økonomiske grunnlaget for Norge, og er med på å skape verdier i samfunnet på landsbasis, samt at fisket er en bærebjelke for norsk kystkultur.

Hun viser også til at framtidsforutsetningene innenfor næringen er gode, og ikke minst bærekraftige. 

-Kvinnene har alltid hatt en svært viktig rolle både i fiskerihushold og i fiskerisamfunn, men deres innsats har ofte blitt oversett, og «kvinnearbeidet» har blitt usynliggjort slik Siri Gerrard påviste tilbake i 1983, sier hun.

Mange vil

Menn har tradisjonelt sett vært hovedaktører innenfor fiske, fiskeripolitikk og fiskeriforsking, hvor kvinner har spilt en taus rolle som støttespiller eller vært fraværende.

Bare 3,5 prosent av de totalt 11 000 registrerte fiskerne i Norge er kvinner.

Det har blitt vist til at det er langt flere kvinner som kunne tenke seg å jobbe ombord på båten, enn de som har valgt å gjøre det. Faktorer som har hindret kvinner å gå om bord, er husarbeid og barneomsorg i hjemmet, men også frykten for negative reaksjoner i lokalmiljøet.

Ta kontakt

Fra Fiskarlagets side oppfordrer vi nordnorske yrkesaktive fiskerkvinner til å melde seg for Emma slik at erfaringene kan bli dokumentert og lagt til grunn i hennes forskningsarbeid.

Emma Johanne Ingebrigtsen kan kontaktes på følgende måter:

Emma J. Ingebrigtsen ønsker kontakt med kvinnelige fiskere til sin studie.                                         Foto: Privat