Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.10.2020

Søkelys på fornyelse

Årsmøtet i Sør denne uka

Fiskerlaget Sør holder ordinært årsmøte ved Mandal hotell denne uka. Både fiskeri- og sjømatministeren og lederen i Fiskarlaget deltar. Kvotemeldingen, fornyelse av flåten, kvalitet og organisasjonsutvikling er sentrale årsmøtetema.

-Vi har fått bekreftet at møtet kan gjennomføres både via smittevernlegen i Lindesnes kommune og fra hotellet og håper derfor å få gjennomført møtet i Mandal, til tross for den utfordrende rådende situasjonen, sier konstituert styreleder Alf Erik Ulland.

Han sier det skal behandles svært mange viktige saker som treffer både regionlaget og Fiskarlaget som organisasjon.

-Mye er uoversiktlig og usikkert med covid-19, men vi tror det er mulig å gjennomføre det planlagte møtet på en god måte.

Ikke gjenvalg

Alf Erik Ulland har før årsmøtet meldt at han ikke tar gjenvalg. Han ble valgt inn i styret i 2012 og i styrets årsmelding understrekes det at han har gjort en formidabel innsats som styremedlem og nå senest som fungerende styreleder.

Aktiv periode

Styret viser i sitt forord til årsmelding til at det i den siste toårsperioden er lagt ned mye arbeid i viktige saker for medlemmene, slik som fremtidig kvotesystem, teknisk regulering av rekefisket, regulering av fisket etter leppefisk, refusjon av mineraloljeavgifter og vernetiltak for torsk i Sør-Norge.

-Styret har jobbet aktivt med politikere på regionalt og nasjonalt nivå, og ser positivt på vår gjennomslagskraft når beslutningstakerne kjenner bedre til forholdene for næringa her i Sør, meldes det.

Det har vært besøk fra politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet til både Mandal og Flekkerøy, hvor det er gitt en praktisk innføring i fiskernes hverdag og aktuelle saker som laget har ønsket å drøfte. Tilsvarende møter er holdt med fiskeripolitiske talspersoner i opposisjonspartier.

God utvikling

Laget peker på at fiskeriet på Skagerrakkysten fremdeles er i positiv utvikling. Lave torsk- og rekekvoter har lagt en demper på veksten i fiskeriene, men alternative fiskeri i Nordsjøen og gode priser har sørget for at fartøy tilhørende Fiskerlag Sør sitt distrikt har hatt en moderat omsetningsvekst og noterte seg for 661 millioner i førstehåndsomsetning i 2019.

Førstehåndsomsetningen har mer en doblet seg de siste 10 årene, med særlig økning etter 2014.

Styret påpeker også at en langvarig negativ trend i antall yrkesfiskere i Sør-Norge er snudd til en marginal økning i antall fiskere.

-Det er særlig positivt å registrere at vi har bedre aldersbalanse i fiskerstanden ved at yrket er attraktivt for ungdom. Styret er også fornøyd med at flere velger fiskeri som heltidsyrke enn tidligere, påpekes det.

Bekymring rundt fornyelse

-Den større fiskeflåten i Sør-Norge er i stadig fornyelse. Det er særlig gledelig at medlemmene ser potensiale i å høste av de utradisjonelle og underutnyttede artene i Nordsjøen og Skagerrak. Dessverre konstaterer styret at utforskning av nye fiskerier blir hindret av stadig press på fartøyenes lønnsomhet.

-Styret registrerer at flåtefornyelsen går saktere blant de mindre fartøyene i Sør-Norge. Styret er bekymret for driftsmulighetene i de kystnære fiskerier og følgelig for den differensierte fartøystrukturen i Sør. Den kystnære flåten opplever sviktende ressurstilgang og økende interessekonflikt med fritidsfiskere og andre hav-interessenter. Styret anerkjenner behovet for tiltak som kan bedre tilstanden for fiskebestandene i Sør, men oppfatter at tiltakene kun rettes mot fiskerireguleringer uten å se bestandsnedgangen i et større perspektiv. Marint vern er fremhevet som løsningen for alt, men det er etter styrets vurdering på høy tid å verne om kystfiskeren i Sør, ellers forsvinner hensikten med vernet.

Rekefisket trekkes frem som en bærebjelke for fiskeriene i Sør-Norge. Fisket har vært varierende i årsmøteperioden, med periodevis lave totalfangster og ugunstig bestandsstruktur, som gir mindre lønnsomme fangstblandinger. Sviktende fiskeri har derimot blitt kompensert med særdeles gode priser.

Årsmøte i Fiskerlaget Sør i Mandal 29.-30. Oktober 2020

Dagsorden: Torsdag 29. Oktober

10:00 Åpning og hilsningstaler

SAK 1 Konstituering 10:30

SAK 2 Et fremtidsrettet kvotesystem

  • Regjeringens arbeid med fremtidig kvotesystem – Odd Emil Ingebrigtsen, Nærings- og Fiskeridepartementet
  • Norges Fiskarlag sine synspunkt til kvotemeldingen og videre prosess – Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag

11:45 Lunsj 13:00

SAK 2 Et fremtidsrettet kvotesystem forts.

14:00 SAK 3 Kvalitetsarbeid i fiskeflåten i Sør-Norge

  • Kvalitetshåndtering av skalldyr – Wenche E. Larssen, Møreforskning
  • Kvalitetsutfordringer i fiskesalgslaget- Kjell-Arild Tøfte, Fiskehav SA
  • Norges Fiskarlag sitt arbeid med råstoffkvalitet og miljøsertifiseringer – Hanna Bakke-Jensen, Norges Fiskarlag

15:30 SAK 4 Klimatiltak i fiskeflåten

  • «Klimatiltak i fiskeflåten – status og prosess – Lennart Danielsen, Fiskerlaget Sør

16:00 Program slutt

Fredag 30. oktober

09:00 SAK 5 Årsberetning

09:30 SAK 6 Regnskaper

10:00 SAK 7 Fremtidig organisering av Norges Fiskarlag

  • Hanna Bakke-Jensen, organisasjonsundersøkelse og satsing på unge fiskere
  • Kåre Heggebø, samarbeid mellom regionlag og Landsstyrets vedtak om ny org.prosess

11:00 Pause

11:30 SAK 8 LAGETS ØKONOMI

SAK 9 LØNNSNEMDAS INNSTILLING

SAK 10 VALG

Signering av protokoll

12:30 Lunsj