Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.11.2021

Ser lyst på fremtiden

Landsmøtetalen

– Næringen har mange dyktige og ressurssterke kvinner som både skal ha plass om bord i båten og plass ved styrebordet. Det sa leder Kjell Ingebrigtsen i ett av sine tre hovedmoment for vegen videre da han åpnet Landsmøtet 2021.

Tirsdag formiddag åpnet Kjell Ingebrigtsen Norges Fiskarlags 49. landsmøte i året organisasjonen rundet 95. Han har ledet organisasjonen siden 2013, og må i år tre ut av vervet siden man ikke kan sitte mer enn åtte år som leder.

– Norges Fiskarlags landsmøte er den toneangivende premissleverandøren i norsk fiskerinæring, en posisjon som forplikter, sa han og viste til at organisasjonen blant annet ser frem til debatten om den nye regjeringserklæringa med statsråd Bjørnar Skjæran.

Han omtalte de interne utfordringene i organisasjonen på følgende måte:

– Næringsinteressene er mange og ulike innen fiskeri. Noen ser på det vi holder på med som staurbæring. Jeg kaller det for organisasjonsdemokrati. Fiskerinæringa hadde ikke vært der vi er i dag uten Norges Fiskarlag.

Tre råd

Han benyttet under talen anledningen til å komme med noen innspill for tiden fremover:

  • Vi vil oppnå mer og være enda sterkere om vi som næring kan samle oss under en fane. Da vil også organisasjonen styrke seg fordi jeg tror flere vil se at det er viktig å være organisert.

  • Min erfaring er at vi oppnår mest når vi drøfter oss frem til gode kompromisser internt. Da bli vi forutsigbar for dem vi skal gi innspill til. Norges Fiskarlag er – og skal fortsatt være – myndighetenes fremste premissleverandør.

  • Kvinner er en ressurs – ikke et mobbeoffer eller objekt. Næringen har mange dyktige og ressurssterke kvinner som både skal ha plass om bord i båten og plass ved styrebordet. Ingen skal oppleve trakassering på jobb. Det er DITT og det er MITT ansvar.

Kjell Ingebrigtsen omtalte trakasseringssaken i høst som – en real, og velfortjent ørefik for næring.

– Vi erkjenner at vi MÅ ta grep som en mannsdominert næring. Vi skaper verdiene sammen om bord, og vi måles også på hvordan verdiene skapes, understreket den avtroppende lederen i organisasjonen.

Fiskeriene

– Jeg vil framheve det gode samarbeidet vi har i den norsk-russiske fiskerikommisjonen. Også i år kom vi fram til en balansert avtale for Barentshavbestandene, sa Ingebrigtsen.

I de pelagiske fiskeriene har situasjonen vært noe annerledes, sa han med henvisning til manglende avtaler mellom kyststatene.

– Løsningen er ikke at Norge skal gi i fra seg historiske rettigheter, sa han og påpekte at Fiskarlaget støtter myndighetenes linje og krav forankret i historiske retter.

Ressurskontroll og kokfisk

– Nye krav og pålegg kan noen ganger synes å være dårlig utredet, lite tilpasset fiskernes hverdag og med lav kontrollgevinst. Forslaget om å kvoteavregne kokfisken vår er et slikt, sa han og fulgte opp:

– Vi fiskere kan ikke akseptere at vi kriminaliseres og mistenkeliggjøres. Det handler om vår yrkesstolthet, og det går på forutsigbarhet, likebehandling og at vi må unngå dobbeltstraff. Her har regjeringen og Stortinget en viktig jobb som de må følge opp denne stortingsperioden, sa Ingebrigtsen med ettertrykk.

Grønt skifte

En av fire større saker i Landsmøtet er knyttet til det grønne skiftet. Fiskarlagets leder mener fiskeflåten har et godt utgangspunkt knyttet til lavt miljøavtrykk.

– Vi støtter målet om å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Men – vårt store ankepunkt overfor politikerne er realismen bak slike vedtak. Vår frykt er at økt CO2-avgift paradoksalt nok kan redusere fiskerinæringas evne til klimatilpasning, sa han og pekte på at landbruk er unntatt fra CO2-avgiften. Det samme er fiskeflåten i våre naboland.

Fiskarlaget har foreslår å utvide dagens kompensasjonsordning inntil det er realistisk at størstedelen av fiskeflåten kan gå over til alternative energibærere eller nytt framdriftsmaskineri.

Andre tema

Kjell Ingebrigtsen var også innom flere andre sentrale tema:

  • Han omtalte arealutfordringer på havet, blant annet knyttet til havvind som en økende utfordring.
  • Han tok også til orde for at fiskerne i økt grad kan brukes for å sikre bedre toktdekning for havforskerne og påpekte at det vil gi mer havforskning til en lavere kostnad.
  • Han ser frem mot behandlingen av en fremtidsrettet struktur i organisasjonen og avklaringer om videre prosess.

Han pekte avslutningsvis på at Landsmøtes oppgave er å legge rammer for organisasjonens framtid og ønsker spesielt at de unge engasjerer seg som medlemmer med meninger og innspill.

– Innflytelse er ikke noe man har, det er noe man skaffer seg gjennom engasjement og deltakelse. Jeg ser derfor optimistisk på framtida. Vi som er her nå, er noen av verdens største matprodusenter. Dette forplikter, men gir også muligheter. Muligheter som vi sammen med myndighetene må realisere på best mulig måte, sa Kjell Ingebrigtsen i avslutningsdelen av talen som du i sin helhet kan lese her:

  • Les leder Kjell Ingebrigtsens åpningstale under Norges Fiskarlags Landsmøte 2021 i denne lenken: